ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ ТА ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА З ТРАДИЦІЙНОЮ ТОРГІВЛЕЮ

Ключові слова: торгівля, інтернет-торгівля, традиційна торгівля, електронна торгівля, електронна комерція, товари, інтернет-магазин

Анотація

У статті розкрито особливості розвитку інтернет-торгівлі товарами, проведено порівняльну характеристику окремих аспектів традиційної торгівлі та інтернет-торгівлі у сучасному стані. Охарактеризовано основні риси інтернет-торгівлі та традиційної торгівлі товарами. Висвітлено основні переваги та недоліки, що отримують підприємства за рахунок впровадження електронної торгівлі як окремого виду електронної комерції. Наведено та проаналізовано ознаки, що відрізняють інтернет-торгівлею та традиційну торгівлю. Доведено, що відповідно до досліджень поведінки українських споживачів на ринку традиційна торгівля, як і раніше, домінує над інтернет-торгівлею, але частка останніх має значну тенденцію до росту.

Посилання

Yavorska N., Danko T., Bulatsyk S. Internet commerce in Ukraine: the specifics, advantages and disadvantages. Science and education: trends and prospects. 2018. P. 121–125.

Хамула О.О., Міценко Н.Г., Хамула О.Г. Електронна та традиційна комерція: суть, зміст, спільні і відмінні риси. Наукові записки [Української академії друкарства]. 2011. № 4. С. 93–99.

Терещенко Е.Ю. Розвиток інтернет-торгівлі в умовах сучасного бізнес-середовища. Ефективна економіка. 2019. № 9. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.9.53

Куклінова Т.В. Сучасні тенденції та фактори Інтернет-торгівлі в Україні. Вісник соціально-економічних досліджень. 2018. № 1(65). С. 95–102. DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(65).2018.95-102.

Боковець В.В., Давидюк Л.П. Електронна торгівля її значення для розвитку бізнесу. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2021. № 1. С. 210–214. DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2021-290-1-37

Yavorska, N., Danko, T. and Bulatsyk, S. (2018), “Internet commerce in Ukraine: the specifics, advantages and disadvantages”, Science and education: trends and prospects, pp. 121–125.

Hamula O.О., Mitsenko N.G. and Hamula O.G. (2011), “E-commerce and traditional commerce: essence, content, common and distinctive features”, Naukovi zapysky Ukrains'koi akademii drukarstva, no. 4, pp. 93–99.

Tereshchenko, E. (2019), “The development of e-commerce in the modern business environment”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.9.53.

Kuklinova, T.V. (2018), “Current trends and factors of Internet commerce in Ukraine”, Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', vol. 1, no. 65, pp. 95–102. DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(65).2018.95-102.

Bokovets, V.V. and Davydyuk, L.P. (2021), “E-commerce is important for business development”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, no. 1, pp. 210–214. DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2021-290-1-37

Переглядів статті: 284
Завантажень PDF: 865
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Данько, Т., & Яворська, Н. (2021). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ ТА ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА З ТРАДИЦІЙНОЮ ТОРГІВЛЕЮ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-43
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ