ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЕДНЬОГО ТА МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

  • Вікторія Васюта Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-7469-3968
  • Оксана Житник Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0001-5397-8238
Ключові слова: мале підприємництво, середнє підприємництво, коронакриза, карантин, цифровізація

Анотація

Стаття присвячена питанню сучасного стану мікро-, малого та середнього підприємництва України з урахуванням наслідків уведених в останні роки протиепідеміологічних заходів. З 2019 року весь світ перебуває в постійній соціально-політичній напрузі, яка вилилася у економічну кризу величезних масштабів, найменовану нині «коронакризою». У зв’язку із швидким поширення гострої респіраторної хвороби Covid-19, влада була вимушена ввести локдаун. У результаті майже кожна галузь промисловості та сільського господарства зазнала відчутних змін, які характеризуються як «занепад». Провівши аналіз актуальних нині факторів, які перешкоджають розвитку малого та середнього підприємництва, авторами були виокремлені головні проблеми діяльності бізнес-структур в умовах пандемії Covid-19. Висвітлено сутність цифровізації бізнесу, як одного з найдієвіших шляхів виходу з ситуації, що склалася.

Посилання

Business OMBUDSMAN council. Великі проблеми малого бізнесу: системний звіт. Березень 2020 р. С. 64. URL: https://boi.org.ua/media/uploads/system_bigproblemssmalbusiness/3_2020_system_ua.pdf.

Фролова Н. Л. Сучасний стан і перспективи розвитку малого та середнього бізнесу в Україні в умовах коронакризи. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 19. С. 16–21. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/19_2021/5.pdf.

Красота О. В., Кір’єв І. С. Особливості розвитку малого підприємництва в умовах порушення макроекономічної стабільності. Ефективна економіка. 2021. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2021/100.pdf.

Національна Асоціація Адвокатів України. Малий бізнес в умовах пандемії COVID-19: правове регулювання фінансової підтримки державою. 19 серпня 2020. URL: https://unba.org.ua/publications/print/5792-malij-biznes-v-umovah-pandemii-covid-19-pravove-regulyuvannya-finansovoi-pidtrimki-derzhavoyu.html.

Державна служба статистики України. Кількість діючих суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва за видами економічної діяльності у 2010-2020 роках. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm.

Бураковський І., Юхименко С., Коссе І., Кравчук В. Державна підтримка aктивності в період пандемії КОВІД-19: регіональний вимір: аналітична доповідь. ГО "Інститут економічних досліджень та політичних консультацій". 2021. С. 74 URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/Special_research/2021/covid19_report_final1.pdf.

Шевченко-Перепьолкіна Р.І. Шляхи розвитку малого бізнесу в умовах COVID-19. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 49. С. 147–151. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/49_2020_ukr/28.pdf.

ЮНІСЕФ Україна. Консенсус-прогноз «Україна: вплив COVID-19 на економіку і суспільство». Серпень 2020. №52. URL: https://www.unicef.org/ukraine/documents/consensus-report.

Міністерство охорони здоров’я України: веб-сайт. URL: https://covid19.gov.ua/prohramy-pidtrymky-biznesu.

Двуліт З.П., Завербний А.С., Романюк А.О. Диджиталізація – дієвий інструмент антикризового розвитку бізнесу в умовах пандемії. Ефективна економіка. 2021. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2021/7.pdf.

Лавров Р.В., Кравченко А.О., Козловський С.В., Мазур Г.Ф. Тенденції та перспективи розвитку економіки України в умовах коронакризи. Економіка та держава. 2021. № 10. С. 12–19. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/10_2021/4.pdf.

Business OMBUDSMAN council (March 2020). Big problems of small businesses: a system report. no. 64. Retrieved from: https://boi.org.ua/media/uploads/system_bigproblemssmalbusiness/3_2020_system_ua.pdf (in Ukrainian)

Frolova N. (2021). Current state and prospects of development of small and medium-sized businesses in Ukraine in the context of the coronavirus crisis. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 19, 16–21. Retrieved from: http://www.investplan.com.ua/pdf/19_2021/5.pdf (in Ukrainian)

Krasota O., Kiriev I. (2021). Features of small entrepreneurship development under macroeconomic stability violations. Efektyvna ekonomika. no. 2. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2021/100.pdf (in Ukrainian)

Ukrainian National Bar Association (August 19, 2020). Small businesses in the context of the COVID-19 pandemic: legal regulation of financial support by the state. Retrieved from: https://unba.org.ua/publications/print/5792-malij-biznes-v-umovah-pandemii-covid-19-pravove-regulyuvannya-finansovoi-pidtrimki-derzhavoyu.html (in Ukrainian)

State Statistics Service of Ukraine. Number of active entities of large, medium, small and micro-entrepreneurship by type of economic activity in 2010-2020. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm (in Ukrainian)

Burakovskyi, I. Yukhymenko, S. Kosse, I. and Kravchuk, V. (2021). State support for activity during the COVID-19 pandemic: a regional dimension, NGO "Institute for Economic Research and Policy Consulting". no. 74. Retrieved from: http://www.ier.com.ua/files/publications/Special_research/2021/covid19_report_final1.pdf (in Ukrainian)

Shevchenko-Perepolkina R. (2020). Ways of small business development in Covid-19. Market Infrastructure, 49, 147–151. Retrieved from: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/49_2020_ukr/28.pdf (in Ukrainian)

UNICEF Ukraine (august 2020). Consensus forecast «Ukraine: the impact of COVID-19 on the economy and society». no. 52. Retrieved from: https://www.unicef.org/ukraine/documents/consensus-report (in Ukrainian)

Ministry of Health of Ukraine: Official web-site. Retrieved from: https://covid19.gov.ua/prohramy-pidtrymky-biznesu (in Ukrainian)

Dvulit Z., Zaverbnyi A., Romaniuk A. (2021). Digitalization – an effective tool for anti-crisis business development in a pandemic. Efektyvna ekonomika, 1. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2021/7.pdf (in Ukrainian)

Lavrov R., Kravchenko A., Kozlovskyi S., Mazur H. (2021). Trends and prospects for the development of ukraine's economy in the coronavirus crisis. Ekonomika ta derzhava, 10, 12–19. Retrieved from: http://www.economy.in.ua/pdf/10_2021/4.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 335
Завантажень PDF: 170
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Васюта, В., & Житник, О. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЕДНЬОГО ТА МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-40
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають