ЕКОНОМІЧНІ ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ЗА ДАНИМИ СЬОМОЇ ХВИЛІ WORLD VALUES SURVEY

  • Олександр Сакало Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка https://orcid.org/0000-0002-1136-6695
  • Сергій Степаненко Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка https://orcid.org/0000-0002-1524-2577
  • Лариса Яковенко Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка https://orcid.org/0000-0003-4512-7411
Ключові слова: суспільство, соціальні цінності, економічні цінності, Світове дослідження цінностей, Сьома хвиля WVS

Анотація

Стаття присвячена аналізу ціннісних орієнтацій українців в одній з основних сфер життя сучасного суспільства – економічній. У фокусі уваги авторів знаходяться різні аспекти економічної сфери життя: зайняття бізнесом, професійна діяльність, різниця в доходах, проблема безробіття, ґендерна та вікова нерівність, ставлення до конкуренції, форма власності, місце роботи тощо. Для вивчення системи економічних цінностей використано дані, отримані в ході Сьомої (останньої на сьогодні) хвилі найбільш масштабного міжнародного дослідницького проєкту вивчення соціальних цінностей – World Values Survey. Здійснено аналіз відповідей українських респондентів на низку запитань, які напряму або опосередковано стосуються соціального інституту економіки. Визначено окремі особливості ціннісних орієнтацій українців у залежності від вікової та ґендерної ознак.

Посилання

Аберкромби Н. Социологический словарь: Пер. с англ.; под ред. С.А. Ерофеева. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. 620 с.

Балакірєва О. М. Ціннісні орієнтації українського суспільства: 1996-1999-2006 рр. Український соціум. 2008. № 2. С. 135–164.

Брік Т., Крименюк О. Справа наліво: що думають українці про державний контроль економіки та особистих свобод? Вокс Україна. 5 червня 2019 р. URL: https://voxukraine.org/sprava-nalivo-shho-dumayut-bilshist-ukrayintsiv-pro-derzhavnij-kontrol-ekonomiki-ta-osobistih-svobod/

Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития. Москва : Новое издательство, 2011. 464 с.

Місютіна В. І. Соціально-економічна нерівність та зміна ціннісних орієнтацій українців. Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні: монографія / за ред. канд. соціол. наук Балакірєвої О. М.; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2011. C. 227–282.: табл., рис.

Ручка А. Ціннісні пріоритети населення України за умов трансформації. Українське суспільство. Соціологічний моніторинг. ІС НАНУ, 2011. С. 201–215.

Ручка А., Наумова М. Цінності і типи ціннісної ідентифікації в сучасному соціумі. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Т. 1, вип. 1 (15) / гол. ред. д. соціол. н. М.О. Шульга. Київ : ІC НАНУ, 2013. С. 285–297.

Рябчук М. Ю. «Європейці» мимоволі? Про ціннісний вимір української національної ідентичності. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2018. Вип. 3–4. С. 93–123.

Савельєв Ю. Б. Емансипаційні цінності і толерантність у контексті модернізації українського суспільства. Український соціум. 2015. № 1 (52). С. 68–81.

Савельєв Ю. Б. Ціннісні передумови формування активної громадянської позиції як прояву соціального включення в процеси модернізації. Український соціум. 2014. № 1 (48). С. 66–77.

Сакало О. Є. Сьома хвиля світового дослідження цінностей (World Values Survey): історія, методологія та методика. Актуальні проблеми філософії та соціології : науково-практичний журнал. Одеса, 2021. Вип. 31. С. 69–73.

Сакало О. Є., Степаненко С. В. Економічні цінності українського суспільства: за даними World Values Survey. Бізнес Інформ. 2018. № 9. С. 8–12.

Inglehart R. F. Mapping global values. Comparative Sociology. 2009. Vol. 5(2). P. 115–136.

Inglehart R., Abramson P. R. Economic Security and Value Change. The American Political Science Review. Jun., 1994. Vol. 88, No. 2. P. 336–354.

World Values Survey. URL: https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp

Aberkrombi, N. (2004). Sotsiologicheskiy slovar' [Sociological dictionary]. Yerofeyev, S.A. (Ed). (2-ye izd., pererab. i dop.). Moskva: ZAO «Izdatel'stvo «Ekonomika». (in Russian)

Balakiryeva, O. M. (2008). Tsinnisni oriyentatsiyi ukrayinsʹkoho suspilʹstva: 1996-1999-2006 rr. [Value orientations of Ukrainian society: 1996-1999-2006]. Ukrayinsʹkyy sotsium, 2, 135–164. (in Ukrainian)

Brik, T., Krymenyuk, O. (2019, June 5). Sprava nalivo: shcho dumayutʹ ukrayintsi pro derzhavnyy kontrolʹ ekonomiky ta osobystykh svobod? [From right to left: what do Ukrainians think about state control of the economy and personal freedoms?]. Voks Ukrayina. Retrieved from https://voxukraine.org/sprava-nalivo-shho-dumayut-bilshist-ukrayintsiv-pro-derzhavnij-kontrol-ekonomiki-ta-osobistih-svobod/. (in Ukrainian)

Inglkhart, R., Vel'tsel', K. (2011). Modernizatsiya, kul'turnyye izmeneniya i demokratiya: Posledovatel'nost' chelovecheskogo razvitiya. [Modernization, Cultural Change and Democracy: The Sequence of Human Development]. Moskva: Novoye izdatel'stvo. (in Russian)

Misyutina, V. I. (2011). Sotsialʹno-ekonomichna nerivnistʹ ta zmina tsinnisnykh oriyentatsiy ukrayintsiv [Socio-economic inequality and changes in the value orientations of Ukrainians]. In O. M. Balakiryeva, NAN Ukrayiny; In-t ekon. ta prohnozuv (Eds.), Determinanty sotsialʹno-ekonomichnoyi nerivnosti v suchasniy Ukrayini: monohrafiya [a monograph] (pp. 227–282). Kyiv. (in Ukrainian)

Ruchka, A. (2011). Tsinnisni priorytety naselennya Ukrayiny za umov transformatsiyi [Value priorities of the population of Ukraine in the conditions of transformation]. In Ukrayinsʹke suspilʹstvo. Sotsiolohichnyy monitorynh (pp. 201–215). IS NANU. (in Ukrainian)

Ruchka, A., Naumova, M. (2013). Tsinnosti i typy tsinnisnoyi identyfikatsiyi v suchasnomu sotsiumi [Values and types of value identification in modern society]. In M.O. Shulʹha (Ed.), Ukrayinsʹke suspilʹstvo: monitorynh sotsialʹnykh zmin, Vol. 1, 1 (15), (pp. 285–297). Kyiv: IC NANU. (in Ukrainian)

Ryabchuk, M. Yu. (2018). «Yevropeytsi» mymovoli? Pro tsinnisnyy vymir ukrayinsʹkoyi natsionalʹnoyi identychnosti [Reluctant “Europeans”? On the value dimension of Ukrainian national identity.]. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalʹnykh doslidzhenʹ im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny, 3-4, 93–123. (in Ukrainian)

Savelʹyev, Yu. B. (2015). Emansypatsiyni tsinnosti i tolerantnistʹ u konteksti modernizatsiyi ukrayinsʹkoho suspilʹstva [Emancipatory values and tolerance in the context of modernization of Ukrainian society]. Ukrayinsʹkyy sotsium, 1 (52), 68–81. (in Ukrainian)

Savelʹyev, Yu. B. (2014). Tsinnisni peredumovy formuvannya aktyvnoyi hromadyansʹkoyi pozytsiyi yak proyavu sotsialʹnoho vklyuchennya v protsesy modernizatsiyi [Value prerequisites for the formation of an active civic position as a manifestation of social inclusion in the processes of modernization]. Ukrayinsʹkyy sotsium, 1 (48), 66–77. (in Ukrainian)

Sakalo, O. Ye. (2021). Sʹoma khvylya svitovoho doslidzhennya tsinnostey (World Values Survey): istoriya, metodolohiya ta metodyka [The seventh wave of the World Values Survey: history, methodology and techniques]. Aktualʹni problemy filosofiyi ta sotsiolohiyi : naukovo-praktychnyy zhurnal, 31, 69–73. (in Ukrainian)

Sakalo, O. Ye., Stepanenko, S. V. (2018). Ekonomichni tsinnosti ukrayinsʹkoho suspilʹstva: za danymy World Values Survey [Economic values of Ukrainian society: according to the World Values Survey]. Biznes Inform, 9, 8–12. (in Ukrainian)

Inglehart, R. F. (2009). Mapping global values. Comparative Sociology, 5(2), 115–136.

Inglehart, R., Abramson, P. R. (1994, Jun.). Economic Security and Value Change. The American Political Science Review, 88 (2), 336–354.

World Values Survey. Retrieved from: https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp.

Переглядів статті: 202
Завантажень PDF: 272
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Сакало, О., Степаненко, С., & Яковенко, Л. (2021). ЕКОНОМІЧНІ ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ЗА ДАНИМИ СЬОМОЇ ХВИЛІ WORLD VALUES SURVEY. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-31
Розділ
ЕКОНОМІКА