АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СТАТИСТИКА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

Ключові слова: соціальне забезпечення, статистика, внутрішньо переміщені особи, інтеграція, причинно-наслідкова діаграма, правові норми

Анотація

Соціальне забезпечення є інструментом регулювання життя з передбаченим рівнем послуг та ресурс-вкладенням. Прагнучи стати членом європейського співтовариства, держава повинна усвідомлювати необхідність зміни пріоритетів політики соціального забезпечення. У статті розкриваються питання адаптації, інтеграції та механізм покращення системи соціального забезпечення громадян, які живуть у статусі внутрішньо переміщених осіб. В статті проаналізовано вітчизняний досвід забезпечення соціальної сфери. В дослідженні обґрунтовується механізм фінансування соціального захисту та соціального забезпечення. Розглянуто особливості фінансування соціальної сфери на стосовно надання ВПО житлової допомоги у грошовій формі. Проведено статистичний огляд кодонів внутрішнього переміщення в межах України, що дало змогу наочно відобразити карти внутрішнього переміщення на території України.

Посилання

Махортов Ю.О., Телічко Н.А. Управління системою соціального захисту в Україні в умовах впливу сучасних міжнародних економічних відносин «Інтелект ХХІ»: наук. журн. / Нац. ун-т харч. технол., ін-т проблем конкуренції. Київ. №3. 2017. С. 23–29.

Орловський О.Я. Застосування норм права соціального захисту: теоретико-правовий аспект. Науковий журнал «Право і суспільство». 2020 р. №2 Ч.2. С. 57–64. DOI: https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.2-2.10 (дата звернення: 03.11.2021).

Сімкіна О. В. Змістовний аспект поняття «соціальний захист» та основні засади його втілення на європейському просторі. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2012. № 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2012_7_4 (дата звернення: 15.11.2021).

Яковлєва Г. Право соціального забезпечення як самостійна галузь права в національній правовій системі України. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 3. С. 102–106. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_3_23 (дата звернення: 03.11.2021).

Спеціальна моніторингова місія в Україні: тематичний звіт. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/c/6/246201.pdf (дата звернення: 18.11.2021).

Енциклопедія історії України: Т. 3. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; НАН України. Інститут історії України. Київ: Наукова думка,2005. 672с. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Zakhidna_Ukr_termin (дата звернення: 19.11.2021).

Енциклопедія історії України: Т. 6./ Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; НАН України. Інститут історії України. Київ : Наукова думка, 2009. 790 с. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Livoberezhna_Ukraїna (дата звернення: 19.11.2021).

Єдина інформаційна база даних / Міністерство соцiальної політики України. URL: https://www.msp.gov.ua/news/20309.html (дата звернення: 01.11.2021).

Інформація про кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб / Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. URL: https://www.minre.gov.ua/page/kilkist-zareyestrovanyh-vpo-stanom-na-13-kvitnya-2020-r (дата звернення: 04.12.2021).

Медіана ціни оренди квартири. URL: https://birdrent.com/dashbird (дата звернення: 12.12.2021).

Про внесення змін до порядку надання щомісячної адресної допомоги: Постанова від 3 листопада 2021 р. № 1134 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1134-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 06.12.2021).

Про затвердження порядку виплати пенсій: Постанова від 10 листопада 2021 р. № 1165 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1165-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.11.2021).

Про надання щомісячної адресної допомоги: Постанова від 1 жовтня 2014 р. № 505 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF#Text (дата звернення: 11.11.2021).

Статистичні методи в управлінні якістю виробничих процесів / Леся Демчук, Роман Байцар; за ред. Б. І. Стадник. Національний університет “Львівська політехніка”; Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2014. Випуск 75. С. 131–137.

Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-vdoskonaliv-mehanizm-nadannya-kompensacij-za-zhitlo-zrujnovane-vnaslidok-agresiyi-rf (дата звернення: 11.12.2021).

Исикава. Японские методы управления качеством. Москва : Экономика, 1988. 215 с.

Makhortov Yu.O., Telichko N.A. (2017). Upravlinnia systemoiu sotsialnoho zakhystu v Ukraini v umovakh vplyvu suchasnykh mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn [Management of the social protection system in Ukraine in the conditions of influence of modern international economic relations]. «Intelekt ХХІ»: naukovyi zhurnal. [«Intelligence XXI»: a scientific journal], no. 3. pp. 23–29.

Orlovskyi O.Ya. (2020). Zastosuvannia norm prava sotsialnoho zakhystu: teoretyko-pravovyi aspekt [Application of social protection law: theoretical and legal aspect]. Naukovyi zhurnal «Pravo i suspilstvo». [Scientific Journal «Law and Society»]. no. 2(2), pp. 57-64. DOI: https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.2-2.10 (accessed: 03 November 2021).

Simkina O. V. (2012). Zmistovnyi aspekt poniattia «sotsialnyi zakhyst» ta osnovni zasady yoho vtilennia na yevropeiskomu prostori [The substantive aspect of the concept of «social protection» and the basic principles of its implementation in Europe]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. [Public administration: improvement and development]. no. 7. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2012_7_4 (accessed: 15 November 2021).

Yakovlieva H. (2017). Pravo sotsialnoho zabezpechennia yak samostiina haluz prava v natsionalnii pravovii systemi Ukrainy [Social security law as an independent branch of law in the national legal system of Ukraine]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. [Entrepreneurship, economy and law.]. no. 3. pp. 102-106. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_3_23 (accessed: 03 November 2021).

Spetsialna monitorynhova misiia v Ukraini [Special monitoring mission in Ukraine]: tematychnyi zvit. Available at: https://www.osce.org/files/f/documents/c/6/246201.pdf (accessed: 18 November 2021).

Smolii V. A. (2005). Entsyklopediia istorii Ukrainy [Encyclopedia of the History of Ukraine]. Kyiv: Naukova dumka [Scientific thought]. P. 672. Available at:http://www.history.org.ua/?termin=Zakhidna_Ukr_termin (accessed: 19 November 2021).

Smolii V. A. (2009). Entsyklopediia istorii Ukrainy [Encyclopedia of the History of Ukraine]. Kyiv: Naukova dumka [Scientific thought]. P. 790. Available at: http://www.history.org.ua/?termin=Livoberezhna_Ukraїna (accessed: 19 November 2021).

Yedyna informatsiina baza danykh [The only information database] / Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy [Ministry of Social Policy of Ukraine]. Available at: https://www.msp.gov.ua/news/20309.html (accessed: 01 November 2021).

Informatsiia pro kilkist zareiestrovanykh vnutrishno peremishchenykh osib [Information on the number of registered internally displaced persons] / Ministerstvo z pytan reintehratsii tymchasovo okupovanykh terytorii Ukrainy [Ministry of Reintegration of the Temporarily Occupied Territories of Ukraine]. Available at: https://www.minre.gov.ua/page/kilkist-zareyestrovanyh-vpo-stanom-na-13-kvitnya-2020-r (accessed: 04 December 2021).

Mediana tsiny orendy kvartyry. [Median of the apartment rental price] Available at: https://birdrent.com/dashbird (accessed: 12 December 2021).

Pro vnesennia zmin do poriadku nadannia shchomisiachnoi adresnoi dopomohy: Postanova vid 3 lystopada 2021 r. № 1134 [On amendments to the procedure for providing monthly targeted assistance: Resolution of 3 November 2021 р. № 1134] / Verkhovna Rada Ukrainy [Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1134-2021-%D0%BF#Text (accessed: 06 December 2021).

Pro zatverdzhennia poriadku vyplaty pensii: Postanova vid 10 lystopada 2021 r. [On approval of the procedure for payment of pensions: Resolution of 10 November 2021 р. № 1165] / Verkhovna Rada Ukrainy [Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1165-2021-%D0%BF#Text (accessed: 20 November 2021).

Pro nadannia shchomisiachnoi adresnoi dopomohy: Postanova vid 1 zhovtnia 2014 r. № 505 [On the provision of monthly targeted assistance: Resolution from 1 October 2014 № 505] / Verkhovna Rada Ukrainy [Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF#Text (accessed: 11 November 2021).

Lesia Demchuk, Roman Baitsar (2014) Statystychni metody v upravlinni yakistiu vyrobnychykh protsesiv [Statistical methods in quality management of production processes] / Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. [Lviv Polytechnic National University Publishing House] vol. 75. pp. 131–137.

Uriadovyi portal [Government portal]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-vdoskonaliv-mehanizm-nadannya-kompensacij-za-zhitlo-zrujnovane-vnaslidok-agresiyi-rf (accessed: 11 December 2021).

Ysykava (1988). Yaponskie metody upravleniya kachestvom [Japanese quality management methods]. Moscow: Ekonomika.

Переглядів статті: 326
Завантажень PDF: 192
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Поляріна, Є., & Акімова, О. (2021). АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СТАТИСТИКА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-30
Розділ
ЕКОНОМІКА