МЕНЕДЖЕР З КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ

  • Христина Лешко Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0002-6383-3873
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, менеджер з КСВ, соціальні проєкти, розвиток, готель

Анотація

У статті проаналізовано важливість стратегії КСВ для підприємств індустрії гостинності. Метою дослідження є визначення потреби посади менеджера з КСВ у підприємствах сфери гостинності. Проаналізовано зону відповідальності менеджера з КСВ. Виділено заробітну плату фахівця з КСВ у Європі. Розглянуто обов’язки менеджера з КСВ. Виокремлено основні професійні навички менеджера з КСВ, а саме: міжнародні стандарти щодо соціальної звітності; програмні документи щодо соціальної відповідальності; законодавство України та нормативні акти, що регламентують соціальні та трудові відносини; умови та особливості конкурентоспроможного функціонування підприємств різних форм власності; основні напрями маркетингової діяльності; стан та розвиток світової та вітчизняної економіки; напрямки інноваційної та інвестиційної політики; методологію аналізу ринкового середовища на мікроекономічному рівні; взаємозв'язок елементів внутрішнього та факторів зовнішнього середовища підприємства; екологічну компоненту соціальної відповідальності; законодавство України про охорону навколишнього середовища; перспективи та світові тенденції розвитку технології галузі, психологію управління та конфліктологію; інформаційні технології менеджменту та загальні закономірності взаємодії бізнесу та суспільства; ґенеза концепції корпоративної соціальної відповідальності (КСВ); роль етики бізнесу системі КСВ; етичні стандарти міжнародного бізнесу; склад соціальних інвестицій; механізм економічного регулювання корпоративної соціальної відповідальності; діловодство. Розкрито факт гендерності у цій професії. Проаналізовано дослідження Європейської асоціації професіоналів з питань сталого розвитку за підтримки KPMG та GreenFlex. Визначено основні тенденції розвитку КСВ та важливості навчання фахівців у питаннях соціальної відповідальності. Сформоване авторське трактування поняття менеджер з корпоративної соціальної відповідальності. Проаналізовано стратегію КСВ мережі готелів Hilton. Відповідальних за проєкти та звіти з КСВ у готелі Hilton. Досліджено проєкти та соціальні акції у готелях міжнародної мережі Radisson Hotel Group, а також хто їх розробляє та несе відповідальність за обізнаність працівників та стейкхолдерів у досягнені поставлених цілей.

Посилання

Bowen H. Social responsibilities of the businessman. N.Y: Harper & Row, 1953. 285 s.

Friedman M. The Social Responsibility of Business is to increase its Profit. New York Times Magazine. 1970. September, 13. P.122–126.

Davis K. The case for and against business assumption of social responsibilities. Academy of Management Journal. 1973. Vol. 16 (2). Р. 313–321.

Carroll A.B. The pyramid of corporate social responsibility: oward the moral management of organization stakeholders. Business Horizons. 1991. Vol. 34(4). P. 42.

Баюра Д.О. Організаційно-економічний механізм управління корпоративною соціальною відповідальністю в умовах глобалізації. Теория и практика управления. 2012. № 1. С. 65–69.

Березіна О.Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття «корпоративна соціальна відповідальність». Житомир : ЖДТУ, 2010. С. 223–225.

Поважний О.С., Орлова Н.С. Формування корпоративної стратегії на основі соціальної відповідальності. ДонДУУ : «Менеджер», 2014. С. 4–10.

Олійник О.О. Соціальна відповідальність : навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2016. 222 с.

Зінченко А.Г., Саприкіна М.А. Корпоративна соціальна відповідальність 20052010:стан та перспективи розвитку. Київ : Видво «Фарбований лист», 2010. 56 с.

Іваницька О.М., Іваницький О.В. Регулювання процесів запровадження соціальної відповідальності бізнесу: досвід розвинених країн та уроки для України. Стратегія розвитку України. 2015. № 2. С. 23–28.

ISO. ORG. URL: https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html (дата звернення: 15.09.2021).

PROFORIENTATOR.INFO. URL: http://proforientator.info/?page_id=4945 (дата звернення: 15.09.2021).

Rabota.ua. URL: https://prohr.rabota.ua/ksv-menedzher-ka-portret-profesiyi-cheyndzhmeykera-ta-top-6-viklikiv/ (дата звернення: 15.09.2021).

Happy Monday. URL: https://happymonday.ua/ru/hto-taki-menedzhery-korporatyvnoyi-sotsialnoyi-vidpovidalnosti-ta-stalogo-rozvytku-v-yevropi (дата звернення: 15.09.2021).

Статут Ради директорів компанії Хілтон. URL: https://ir.hilton.com/~/media/Files/H/HiltonWorldwide-IR-V3/committee-composition/nominating-and-esg-committee-charter-2020-final.pdf (дата звернення: 15.09.2021).

Звіт з КСВ компанії Хілтон за 2020 рік. URL: https://cr.hilton.com/wp-content/uploads/2021/04/Hilton-2020-ESG-Report.pdf (дата звернення: 15.09.2021).

Paragraf – accelerator of social changes. URL: http://www.prgrf.com/bss-18-05/ (дата звернення: 15.09.2021).

Bowen H. (1953). Social responsibilities of the businessman. N.Y: Harper & Row, p. 285.

Friedman M. (1970). The Social Responsibility of Business is to increase its Profit. New York Times Magazine. September, 13, pp. 122–126.

Davis K. (1973). The case for and against business assumption of social responsibilities. Academy of Management Journal. Vol. 16 (2), pp. 313–321.

Kerroll A. B. (1991). Piramida korporatyvnoyi sotsialnoyi vidpovidalnosti: moralne upravlinnya zatsikavlenymy storonamy orhanizatsiyi. Business Horizons. Vol. 34(4). S. 42.

Bayura D.O. (2012). Orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm upravlinnya korporatyvnoyu sotsialnoyu vidpovidalnistyu v umovakh hlobalizatsiyi. Teoryya y praktyka upravlenyya. № 1. S. 65–69.

Berezina O. Y. (2010). Teoretychni pidkhody do vyznachennya ponyattya «korporatyvna sotsialna vidpovidalnist». Zhytomyr: ZHDTU, pp. 223–225.

Povazhnyy O.S., Orlova N.S. (2014). Formuvannya korporatyvnoyi stratehiyi na osnovi sotsialnoyi vidpovidalnosti. DonDUU «Menedzher», pp. 4–10.

Oliynyk O.O. (2016). Sotsialna vidpovidalnist : navch. posib. Rivne : NUVHP, 222 s.

Zinchenko A.H., Saprykina M.A. (2010). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist 20052010:stan ta perspektyvy rozvytku. Kyiv: Vydvo «Farbovanyy lyst», 56 s.

Ivanytska O.M., Ivanytskyy O.V. (2015). Rehulyuvannya protsesiv zaprovadzhennya sotsialnoyi vidpovidalnosti biznesu: dosvid rozvynenykh krayin ta uroky dlya Ukrayiny. Stratehiya rozvytku Ukrayiny. № 2. S. 23–28.

ISO. ORG. URL: https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html

PROFORIENTATOR.INFO. URL: http://proforientator.info/?page_id=4945

Rabota.ua. URL: https://prohr.rabota.ua/ksv-menedzher-ka-portret-profesiyi-cheyndzhmeykera-ta-top-6-viklikiv/

Happy Monday. URL: https://happymonday.ua/ru/hto-taki-menedzhery-korporatyvnoyi-sotsialnoyi-vidpovidalnosti-ta-stalogo-rozvytku-v-yevropi

Statut Radi dyrektoriv kompaniyi Khilton. URL: https://ir.hilton.com/~/media/Files/H/HiltonWorldwide-IR-V3/com Committee-composition/nomination-and-esg-com Committee-charter-2020-final.pdf

Zvit z KSV kompaniyi Khilton za 2020 rik. URL: https://cr.hilton.com/wp-content/uploads/2021/04/Hilton-2020-ESG-Report.pdf

Paragraf – accelerator of social changes. URL: http://www.prgrf.com/bss-18-05/

Переглядів статті: 322
Завантажень PDF: 273
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Лешко, Х. (2021). МЕНЕДЖЕР З КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-8
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ