РЕГІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Ключові слова: готельне господарство, інфраструктура, споживачі послуг, регіональний розвиток

Анотація

Досліджено регіональний аспект розвитку готельного господарства в Україні. Визначено місце готельного господарства у структурі регіонального розвитку сфери гостинності. Досліджено міжнародний досвід розвитку готельного господарства, з акцентом на розвиток елітних готельних послуг. Систематизовано структуру готельного господарства за підходом Всесвітньої організації туризму. Проведено аналіз розвитку готельного господарства в динаміці та у регіональному розрізі. Доведено, що функціональна структура готельного господарства України, представлена як готельними підприємствами, так і мотелями, готельно-офісними центрами, кемпінгами, молодіжними турбазами та гірськими притулками, гуртожитками для приїжджих та інші місця для короткотермінового проживання. Відображено та проаналізовано частку кількості готельних послуг в регіонах України. Визначено програмні цілі, що є одним з основних компонентів формування програмної платформи розвитку господарства на рівні регіону. До таких програмних цілей віднесено: підвищення рівня конкурентоспроможності регіональних готельних послуг та створення сприятливого інституційного середовища для розвитку готельного господарства. Запропоновано регіональну структуру розвитку готельного господарства, що дозволило зрозуміти природу факторів впливу на формування та розвиток готельного господарства в регіоні. До таких факторів, віднесено: туристичні потоки, наявність соціальної, інформаційної, інфраструктурної, інституціональної та інших типів ресурсної складової, а також компетентнісний підхід у вигляді кваліфікованих кадрів досліджуваної сфери. Визначено два ключові сегменти ринку готельних послуг. До першої категорії віднесено незалежні готельні підприємства, а до другої – мережі готелів. Зважаючи на наявність в Україні регіонів лідерів та регіонів аутсайдерів, запропоновано підприємствам готельного господарства об’єднуватись в готельні чи туристичні кластери, асоціації гостинності тощо.

Посилання

Гакова М.В. Управління підприємствами готельно-ресторанного господарства: сутність та специфіка. URL: http://elibrary.donnuet.edu.ua/222/1/Gakova_article_13_$1_2017.pdf.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Офіційний сайт Національної туристичної організації. URL: https://ntoukraine.org.

Офіційний сайт ГО «Асоціація індустрії гостинності. URL: https://aigu.org.ua/.

Офіційний сайт ГО «Асоціація готелів та курортів України» (UHRA) URL: https://ring.org.ua/edr/uk/company/43851744

Домінська О.Я., Батьковець Н.О. Сучасний стан та інноваційні процеси розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2017. Вип. 52. С. 39–41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2017_52_8

Завідна Л. Д. Готельний бізнес: стратегії розвитку : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 600 с.

Національний інститут стратегічних досліджень. Щодо розвитку туризму в Україні в умовах підвищених епідемічних ризиків. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/turyzm-v-ukraini.pdf

Онищук Н.В. Розвиток індустрії гостинності в Україні та світі. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. № 4 (21). С. 297–304.

Матвійчук Л., Барський Ю., Лепкий M., Карпюк І., Подоляк В. Напрями фінансового забезпечення розвитку туристичної галузі України в сучасних умовах. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. № 4 (39). С. 570–577. URL: https://doi.org/10.18371/.v4i39.241444

Пандемія COVID-19 та її наслідки в сфері туризму в Україні (Оновлення до документу «Дорожня карта конкурентоспроможного розвитку сфери туризму в Україні»). URL http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf.

Смирнов І., Любіцева О. Туристичний бізнес під час пандемії COVID-19: світовий та український досвід. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. 2020. № 3(2). С. 196–207.

Стан та перспективи розвитку туристичного та готельноресторанного бізнесу : колективна монографія / за ред. д.і.н., проф. Чепурди Г.М. Черкаси : ЧДТУ, 2019. 157 с.

Шацька З.Я., Шевель А.А. Шевчук Ю.А. Організація роботи підприємств готельної сфери в умовах пандемії COVID-19. Ефективна економіка. 2020. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8249

Шевчук Ю.А. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного бізнесу України: чинники та проблеми. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. 2020. № 1 (143). С. 41–51.

Gakova M.V. (2017) Upravlinnia pidpryiemstvamy hotelno-restorannoho hospodarstva: sutnist ta spetsyfika [Management of the enterprises of hotel and restaurant business: essence and specifics]. URL: http://elibrary.donnuet.edu.ua/222/1/Gakova_article_13_$1_2017.pdf.pdf (in Ukrainian)

Official site of the State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Official site of the National Tourist Organization. URL: https://aigu.org.ua/ (in Ukrainian)

Official site of the NGO "Association of Hotels and Resorts of Ukraine" (UHRA). URL: https://ring.org.ua/edr/uk/company/43851744.

Dominska O.Y., Batkovets N.O. (2017) Suchasnyi stan ta innovatsiini protsesy rozvytku hotelno-restorannoho biznesu v Ukraini [Current state and innovative development processes of the hotel&restaurant business in Ukraine]. Bulletin of Lviv University of Trade and Economics. Economic sciences, 52, 39–41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2017_52_8 (in Ukrainian)

Zavidna L.D. (2017) Hotelnyi biznes: stratehii rozvytku: monohrafiya [Hotel business: development strategies: monograph]. Kyiv: Kyiv. nat. trade and economy un-t, 600 р. (in Ukrainian)

Shchodo rozvytku turyzmu v Ukraini v umovakh pidvyshchenykh epidemichnykh ryzykiv [National Institute for Strategic Studies. Regarding the development of tourism in Ukraine in conditions of increased epidemic risks]. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/turyzm-v-ukraini.pdf. (in Ukrainian)

Onishchuk N.V. (2019) Rozvytok industrii hostynnosti v Ukraini ta sviti [Development of the hospitality industry in Ukraine and the world]. Eastern Europe: Economy, Business and Management, 4 (21), 297–304. (in Ukrainian)

Matviichuk L., Barsky Y., Lepkyi M., Karpyuk I., Podoliak V. (2021). Napriamy finansovoho zabezpechennia rozvytku turystychnoi haluzi ukrainy v suchasnykh umovakh [Directions of financial support for the development of the tourism industry of Ukraine in modern conditions]. Financial and credit activities: problems of theory and practice, 4 (39), 570–577. URL: https://doi.org/10.18371/.v4i39.241444 (in Ukrainian)

Pandemiia COVID-19 ta yii naslidky v sferi turyzmu v Ukraini [COVID-19 pandemic and its consequences in the field of tourism in Ukraine (Update to the document "Roadmap for competitive development of tourism in Ukraine")]. URL: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf. (in Ukrainian)

Smirnov I., Lyubitseva O. (2020) Turystychnyi biznes pid chas pandemii COVID-19: svitovyi ta ukrainskyi dosvid [Tourism business during the COVID-19 pandemic: world and Ukrainian experience]. Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts, 3(2), 196–207. (in Ukrainian)

Chepurdi G.M. (ed.) (2019) Stan ta perspektyvy rozvytku turystychnoho ta hotelnorestorannoho biznesu [State and prospects of development of tourist and hotel restaurant business]. Cherkasy: ChTTU, 157 р. (in Ukrainian)

Shatska Z.Y., Shevel A.A., Shevchuk Yu.A. (2020) Orhanizatsiia roboty pidpryiemstv hotelnoi sfery v umovakh pandemii COVID-19 [Organization of work of hotel enterprises in the conditions of pandemic COVID-19]. Efficient economy. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8249 (in Ukrainian).

Shevchuk Yu.A. (2020) Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku hotelnoho biznesu Ukrainy: chynnyky ta problemy [Current state and prospects of hotel business development in Ukraine: factors and problems]. Bulletin of Kyiv National University of Technology and Design. Economic Sciences Series, 1 (143), 41–51. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 689
Завантажень PDF: 1547
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Матвійчук, Л., Лепкий, М., & Молнар-Бабіля, Д. (2021). РЕГІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-68
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА