ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ БЮДЖЕТУ ЩОДО МОБІЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

  • Лариса Cідельникова
  • Олександр Малюжец Херсонського національного технічного університету
Ключові слова: бюджет, податковий потенціал, податкові надходження, податкові втрати, тіньова економіка, податкові пільги, податковий борг, податкове прогнозування

Анотація

У статті розглянуто складові податкового потенціалу України. Визначено динаміку та структуру його реалізованої складової у вигляді фактичних податкових надходжень Зведеного бюджету України. Розраховано податкові втрати бюджетів всіх рівнів внаслідок існування тіньового сектору економіки. Надано оцінку податкових втрат бюджетних ресурсів держави через надання податкових пільг та нарощування обсягів податкового боргу. Спрогнозовано потенційні можливості податкової системи України щодо мобілізації податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів з урахуванням реалізованої та нереалізованої складових податкового потенціалу. Визначено шляхи мінімізації податкових втрат бюджетних ресурсів держави та усунення дисбалансів між плановими і фактичними показниками податкової компоненти бюджетних ресурсів держави.

Посилання

Проскура К.П. Податковий потенціал ринку цінних паперів в Україні. Науковий вісник НЛТУ України. 2015. Вип. 25.7. С. 151-162.

Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: http://www.treasury.gov.ua.

Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://www.me.gov.ua.

Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. URL: http://sfs.gov.ua.

Крисоватий А.І., Кізима А.Я., Маслій В.В. Планування та прогнозування податкових надходжень: навч. посібник. Тернопіль: Економічна думка, 2011. 260 с.

Бюджетна система: підручник / за ред. С.І. Юрія, В.Г. Дем’янишина, О.П. Кириленко. Тернопіль: ТНЕУ, 2013. 624 с.

Воробйов Ю.М., Сітшаєва Л.З. Прогнозування податкових надходжень в контексті Податкового кодексу України. Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. 2010. № 4 (9). С. 13-23.

Proskura K.P. (2015) Podatkovyi potentsial rynku tsinnykh paperiv v Ukraini [Tax potential of the securities market in Ukraine]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 25.7, pp. 151-162.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi kaznacheiskoi sluzhby Ukrainy. URL: http://www.treasury.gov.ua.

Ofitsiinyi sait Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. URL: http://www.me.gov.ua.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy. URL: http://sfs.gov.ua.

Krysovatyi A.I., Kizyma A.Ya., Maslii V.V. (2011) Planuvannia ta prohnozuvannia podatkovykh nadkhodzhe [Planning and forecasting tax revenues]. Ternopil: Ekonomichna dumka. (in Ukrainian)

Yurii S.I., Demianyshyn V.H., Kyrylenko O.P. (ed.) (2013) Biudzhetna systema [Budget system]. Ternopil: TNEU. (in Ukrainian)

Vorobiov Yu.M., Sitshaieva L.Z. (2010) Prohnozuvannia podatkovykh nadkhodzhen v konteksti Podatkovoho kodeksu Ukrainy [Prediction of tax revenues in the context of the Tax Code of Ukraine]. Naukovyi visnyk: Finansy, banky, investytsii, no. 4 (9), pp. 13-23.

Переглядів статті: 234
Завантажень PDF: 179
Опубліковано
2019-12-25
Як цитувати
CідельниковаЛ., & Малюжец, О. (2019). ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ БЮДЖЕТУ ЩОДО МОБІЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ. Економіка та суспільство, (20). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/58
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ