ВНУТРІШНІЙ РИНОК ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА: СУТЬ ТА СТРУКТУРА

  • Ольга Клепанчук Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: внутрішній ринок, соціально-економічна система, економічна підсистема, соціальна підсистема

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі дослідження внутрішнього ринку як складної соціально-економічної системи. Конкретизовано основні концептуальні засади функціонування внутрішнього ринку. Сформульовано авторський підхід до розуміння властивостей внутрішнього ринку як складної соціально-економічної системи: автор вважає, що необхідно враховувати не тільки такі властивості, як емерджентність (цілісність), інтегративність, комунікативність, ієрархічність, але й динамізм та впорядкованість у часі. В складній системі внутрішнього ринку виділено економічну та соціальну підсистеми. Звернено увагу на те, що в сучасних умовах зростає рівень складності функціонування внутрішнього ринку як соціально-економічної системи. Створено концептуальну модель внутрішнього ринку як складної соціально-економічної системи. Сформульовано авторський підхід до розуміння особливостей функціонування внутрішнього ринку.

Посилання

Шиян А. Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем. Львів : Магнолія, 2007. 228 с.

Нестеренко А. Визначення фінансової системи та її структурний склад. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2013. № 6–3. Т. 1. С. 72–75.

Данилишин Б., Пилипів В. Формування цілісної національної господарської системи: соціолого-економічні аспекти. Вісник НАН України. 2008. № 7. С. 3–11.

Плякин А. Пространственная экономическая трансформация региональной природно-хозяйственной системы: структура и механизм реализации. Волгоград : Волгоградское научное издательство, 2006. 364 c.

Макаренко В., Прищепчук І. Побудова моделі фінансової системи України на основі системного підходу. Фінанси України. 2010. № 5. С. 31–38.

Социологический энциклопедический словарь / ред. Г. Осипов. Москва : НОРМА, 2000. 488 с.

Башнянин Г., Свінцов О., Жовтанецький В. Освітній комплекс суспільства: поняття та соціальна необхідність. Ефективність державного управління. 2013. Вип. 34. С. 303–307.

Кравцов С. Професійні групи як соціальна система: проблеми інтеракції. Український соціум. 2013. № 1 (44). С. 141–154.

Горбань Г. Соціально-психологічні моделі управління соціальними системами. Науковий вісник Миколаївського державного ун-ту ім. В.О. Сухомлинського. Сер.: Психологічні науки. 2012. Т. 2. Вип. 9. С. 48–53.

Shyjan A. Ekonomichna kibernetyka: vstup do modeljuvannja socialjnykh i ekonomichnykh system [Economic Cybernetics: Introduction to Simulation of Social and Economic Systems]. Ljviv : Maghnolija, 2007. 228 s.

Nesterenko A. (2013). Vyznachennia finansovoi systemy ta yii strukturnyi sklad [Definition of financial system and its structural composition]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Yurysprudentsiia, № 6–3, t. 1, pp. 72–75.

Danylyshyn B., Pylypiv V. (2008). Formuvannia tsilisnoi natsionalnoi hospodarskoi systemy: sotsioloho-ekonomichni aspekty [Formation of a holistic national economic system: socio-economic aspects]. Visnyk NAN Ukrainy, № 7, рр. 3–11.

Plyakin A. Prostranstvennaya ekonomicheskaya transformatsiya regional’noy prirodno-khozyaystvennoy sistemy: struktura i mekhanizm realizatsii [Spatial economic transformation of the regional natural-economic system: structure and implementation mechanism]. Volgograd : Volgogradskoe nauchnoe izdatel’stvo, 2006. 364 c.

Makarenko V., Pryshchepchuk I. (2010). Pobudova modeli finansovoi systemy Ukrainy na osnovi systemnoho pidkhodu [Construction of the model of the financial system of Ukraine on the basis of the system approach]. Finansy Ukrainy, № 5, pp. 31–38.

Sotsiologicheskiy entsiklopedicheskiy slovar’ / red. G. Osipov [Sociological Encyclopedic Dictionary]. M. : NORMA, 2000. 488 s.

Bashnianyn H., Svintsov O., Zhovtanetskyi V. (2013). Osvitnii kompleks suspilstva: poniattia ta sotsialna neobkhidnist [Educational complex of society: concept and social necessity]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, № 34, pp. 303–307.

Kravtsov S. (2013). Profesiini hrupy yak sotsialna systema: problemy interaktsii [Professional groups as a social system: interactions]. Ukrainskyi sotsium, № 1 (44), pp. 141–154.

Horban H. (2012). Sotsialno-psykholohichni modeli upravlinnia sotsialnymy systemamy [Socio-psychological models of management of social systems]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho derzhavnoho un-tu im. V.O. Sukhomlynskoho. Ser.: Psykholohichni nauky, t. 2, № 9, pp. 48–53.

Переглядів статті: 373
Завантажень PDF: 135
Опубліковано
2019-12-25
Як цитувати
Клепанчук, О. (2019). ВНУТРІШНІЙ РИНОК ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА: СУТЬ ТА СТРУКТУРА. Економіка та суспільство, (20). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ