СТАТИСТИЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БРЕНДІВ З ЇХ АБСОЛЮТНИМИ ПОХИБКАМИ

  • Юрій Поздняков Українське товариства оцінювачів
  • Марія Лапішко Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: бренд, торгова марка, товарний знак, нематеріальні активи, оцінка майнових прав, методичні підходи, абсолютна похибка, точність оцінки

Анотація

Стаття належить до галузі економічних вимірювань, що виконуються методами незалежної оцінки вартості. Розглядаються методика та результати кількісного визначення ступеня невизначеності результатів оцінки товарних знаків (брендів) на базі даних рейтингів оціненої вартості найдорожчих торгових марок світу. Як критерій ступеня невизначеності результатів застосовано об’єктивний кількісний показник – абсолютну похибку. Досліджено характеристики кореляційного зв’язку оціненої вартості брендів та їх абсолютних похибок. Показано, що високий рівень похибок може бути зумовлений застосуванням під час оцінки спрощених моделей зміни вартості товарного знака в часі. Виконано інтерпретацію отриманих результатів. Запропоновано рекомендації щодо пріоритетних напрямів подальших досліджень.

Посилання

Фархутдинов И.З. Инвестиционное право. / И.З. Фархутдинов, В.А. Трапезников: Учеб.-практ. пособие. М.: «Волтерс Клувер», 2006. 432 с.

Carsten Fink, Andrea Fosfuri, Christian Helmers, Amanda F. Myers. (2018). Submarine trademarks. Economic Research Working Paper No. 51. World Intellectual Property Organization (WIPO). URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_econstat_wp_51.pdf. (дата звернення: 21.12.2018).

Петушкова А.В. Роль бренда в определении стоимости строительной компании. / А.В. Петушкова, С.А. Турко. URL: https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/30638/Rol_brenda_v_opredelenii_rynochnoj_stoimosti_stroitelnoj_kompanii.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (дата звернення: 21.12.2018).

Иванов Н.И. Оценка стоимости бизнеса. / Н.И. Иванов. Мурманск: Мурманская академия экономики и управления, 2014.

Поздняков Ю.В. Кількісна оцінка точності визначення вартості об’єктів інтелектуальної власності. // Ю.В. Поздняков, Ю.П. Садовенко. / Економіка та суспільство. 2018. № 19. URL: http://economyandsociety.in.ua.

Воронін В.О. Аналітика ринку нерухомості: методологія та принципи сучасної оцінки: Монографія. // В.О. Воронін, Е.В. Лянце, М.М. Мамчин. Львів: видавництво «Магнолія 2006», 2014. 304 с.

BEST GLOBAL BRANDS 2015 - Interbrand. URL: https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2015/. (дата звернення: 21.12.2018).

МВО TOP 100 MOST VALUABLE GLOBAL BRANDS 2015. URL: http://www.millwardbrown.com/BrandZ/2015/Global/2015_BrandZ_Top100_Chart.pdf. (дата звернення: 21.12.2018).

Темников Ф.Е. Теоретические основы информационной техники. // Ф. Е. Темников, В.А. Афонин, В.И. Дмитриев. М.: Энергия, 1979. 512 с.

Новицкий П.В. Основы информационной теории измерительных устройств. // П.В. Новицкий. М., Энергия, 1968. 248 с.

Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. / М.Л. Лапішко. Львів: Світ, 1995. 328 с.

Сивец С.А. Статистические методы в оценке недвижимости и бизнеса.// С.А. Сивец. Запорожье, 2001. 320 с.

Вадзинский Р.Н. Статистические вычисления в среде Excel. // Р.Н. Вадзинский. СПб.: «Издательский дом «Питер», 2008. 602 с.

Носко В.П. Эконометрика. // В.П. Носко. М.: «Дело», 2011. 672 с.

Чигринська О.С. Теорія економічного аналізу. / О.С. Чигринська, Т.М. Власюк. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 232 с.

Поздняков Ю. В. Вплив видів зносу товарного знака на зміну його вартості в часі. / Ю. В. Поздняков, М. Л. Лапішко. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 6 (17). 842 с., с. 728–735. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/17-2018-ukr. (дата звернення: 26.01.2019).

Farhutdinov I.Z., Trapeznikov V.A. (2006) Investicionnoe pravo [Investment rights]. Moscow: "Volters Kluver", pp. 432. (in Russian).

Carsten Fink, Andrea Fosfuri, Christian Helmers, Amanda F. Myers. (2018) Submarine trademarks. - Economic Research Working Paper No. 51. World Intellectual Property Organization (WIPO). Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_econstat_wp_51.pdf. (accessed 21 December 2018).

Petushkova A.V., Turko S.A. Rol' brenda v opredelenii stoimosti stroitel'noj kompanii [A role of brand is in building company value determination]. Available at: https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/30638/Rol_brenda_v_ opredelenii_rynochnoj_stoimosti_ stroitelnoj_kompanii.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (accessed 21 December 2018). (in Russian).

Ivanov N.I. (2014) Ocenka stoimosti biznesa [Business valuation]. Murmansk: Murmanskaja akademija jekonomiki i upravlenija. (in Russian).

Pozdnjakov Ju.V., Sadovenko Ju.P. (2018) Kil'kisna ocinka tochnosti vyznachennja vartosti ob’jektiv intelektual'noi' vlasnosti [Quantitative estimation of intellectual property objects evaluation accuracy]. Ekonomika ta suspil'stvo. №19. – Available at: http://economyandsociety.in.ua. (in Ukrainian).

Voronin V.O., Ljance E.V., Mamchyn M.M. (2014) Analityka rynku neruhomosti: metodologija ta pryncypy suchasnoi' ocinky: Monografija [Real estate market analytic: methodology and principles of modern valuation: Monography]. L'viv: «Magnolija 2006», pp. 304. (in Ukrainian).

BEST GLOBAL BRANDS 2015 - Interbrand. Available at: https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2015/. (accessed 21 December 2018).

МВО TOP 100 MOST VALUABLE GLOBAL BRANDS 2015. Available at: http://www.millwardbrown.com/BrandZ/2015/Global/2015_BrandZ_Top100_Chart.pdf. (accessed 21 December 2018).

Temnikov F. E., Afonin V.A., Dmitriev V.I. (1979) Teoreticheskie osnovy informacionnoj tehniki. [Theoretical bases of informative technique]. Moscow: Jenergija. pp. 512. (in Russian).

Novickij, P.V., Zograf I.A. (1985) Ocenka pogreshnostej rezul'tatov izmerenij. [Measurements results errors estimation]. Leningrad: Jenergoatomizdat. pp. 248. (in Russian).

Lapishko M.L. (1995) Osnovy finansovo-statystychnogo analizu ekonomichnyh procesiv [Economic processes financially-statistical analysis bases]. L'viv: Svit, pp. 328. (in Ukrainian).

Sivec S.A. (2001). Statisticheskie metody v ocenke nedvizhimosti i biznesa. [Statistical methods in the real estate and business valuation]. Zaporozh'e. pp. 320. (in Russian).

Vadzinskij R.N. (2008) Statisticheskie vychislenija v srede Excel [Statistical calculations in Excel program software]. St. Petersburg: "Izdatel'skij dom "Piter", pp. 602. (in Russian).

Nosko V.P. (2011) Jekonometrika [Econometrics]. Moscow: «Delo», pp. 672. (in Russian).

Chygryns'ka O.S., Vlasjuk T.M. (2006) Teorija ekonomichnogo analizu [Theory of economic analysis]. Kyiv: Centr navchal'noi' literatury, pp. 232. (in Ukrainian).

Pozdnjakov Ju.V. Lapishko M.L. (2018) Vplyv vydiv znosu tovarnogo znaka na zminu jogo vartosti v chasi [Trademark depreciation types influence on it’s value time changes model choice]. Shidna Jevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnja. № 6 (17). pp. 728–735. Available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/17-2018-ukr. (accessed 26 January 2019). (in Ukrainian).

Переглядів статті: 261
Завантажень PDF: 165
Опубліковано
2020-09-22
Як цитувати
Поздняков, Ю., & Лапішко, М. (2020). СТАТИСТИЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БРЕНДІВ З ЇХ АБСОЛЮТНИМИ ПОХИБКАМИ. Економіка та суспільство, (21). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/41
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ