ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНІ АСПЕКТИ ПІДТРИМАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В ПРОЄКТАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: стресостійкість підприємства, інноваційно-технологічні проєкти, умови кредитування, інтеграція, рекомбінація ресурсів, цифровізація бізнес-моделі

Анотація

Активізація активності підприємницької діяльності в Україні в умовах затяжної війни потребує перегляду інструментів державного регулювання економічних процесів. Значна роль у цьому належить і фінансовим інструментам регулятивного впливу. На основі критичного аналізу вітчизняного досвіду фінансової підтримки підприємницької діяльності зроблено висновки про результативність та економічну привабливість окремих фінансових інструментів для промислових підприємств України. Акцентовано увагу на тому, що здебільшого пільгові кредитні ресурси уможливлюють підтримання фінансової стійкості підприємств в умовах втрати обігових коштів через воєнно-політичну нестабільність ринків і зростаючу невизначеність ринкового попиту. Проте, з погляду перебудови національної економіки для досягнення її стресостійкості і конкурентоспроможності в умовах глобальних безпекових викликів пільгове кредитування принесе більш відчутну користь в тому разі, якщо сприятиме активізації пріоритетних видів економічної діяльності. Аргументовано, що пільгове кредитування має передусім застосовуватись державою для реалізації проєктів інноваційного розвитку бізнесу. Його основним завданням має бути не тільки зменшення обсягу інвестиційних потреб (чи втрат інвесторів від настання безпекових ризиків), а й підтримання фінансової стійкості бізнесу при переході до нової моделі створення споживчої цінності. Водночас важливо забезпечити цю стійкість і обґрунтованими рішеннями щодо ефективного використання ресурсних можливостей суб’єктів господарювання, які виступають учасниками проєктів розвитку. У роботі розглянуто організаційно-структурні аспекти підтримання фінансової стійкості промислових підприємств в проєктах інноваційного розвитку та виокремлено місце і роль інтегрованої системи інформаційного забезпечення організаційної взаємодії підприємницьких структур в спільних проєктах розвитку.

Посилання

Струк Н., Євтушенко Н., Хлевицька Т., Насад Н., Рязанцев Р. Аналіз впливу цифрових трансформацій на розвиток національних бізнес-структур. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2022. № 6(47). С. 219–221.

Павловський М.В., Гацька Л.П., Завадська О.М. Діджитал трансформація бізнесу в умовах сучасних змін. Економіка та суспільство. 2023. Вип.50.

Стадник В.В., Йохна В.М., Наскальний С.О.Функціонал діджитализації у формуванні підприємницького середовища: перспективи та проблеми розвитку в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2022 . № 4, т.1. С.68–75.

Функціональні стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. В.В. Стадник. Хмельницький: ХНУ, 2016. 446 с.

Денисенко М. П., Геник А. М. Організаційні структури для реалізації інновацій на підприємствах. Інвестиції: практика та досвід. 2019. 24. С. 31-34.

Стадник В.В., Гризовська Л.О., Гаджук М.О. Ресурсна синергія мережевого співробітництва підприємницьких структур: чинники і умови досягнення. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки..2022 .№ 2, т.1. С.189–194

Burström, T., Parida, V., Lahti, T., & Wincent, J. (2021). AI-enabled business-model innovation and transformation in industrial ecosystems: A framework, model and outline for further research. Journal of Business Research, vol. 127, pp. 85–95. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.01.016 (accessed February 14, 2024).

Левченко О. М. Організаційно-економічні засади створення інноваційно-інтегрованих структур в умо¬вах соціально-економічної нестабільності. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2018. Вип. 1. С. 9–20.

Щербак В. Г. Особливості функціонування інтегрованих структур бізнесу як базису інноваційного роз¬витку підприємництва. Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design. Series: Economic sciences, 2020, 153(6), 81–88.

Stadnyk, V. Izhevskiy, P., Zamazii, O., Goncharuk, A., Melnichuk, O. (2018). Factors of enterprises’ strategic selection of participation forms in integration formations. Problems and Perspectives in Management, 16 (2), 90-101. doi.org/10.21511/ppm.16(2).

Журавльова О.Є. Фінансова стійкість підприємства: теорія і практика. Формування ринкової економіки. 2009. Вип. 22. С. 523–536.

Найбільша можливість в Європі з часів Другої світової війни. URL: advantageukraine.com/ua (дата звернення 16.02.2024).

Бугас Н. Фінансова стійкість підприємств як передумова їх ефективного функціонування і розвитку. Економіка та держава. 2005. № 6. С.27–30.

Понад 550 млн. грн. грантової підтримки одержали аграрії в цьому році на розвиток садів і теплиць. Міністерство аграрної політики та продовольства України. URL: minagro.gov.ua/news/ (дата звернення 29.04.2024)

Корнилюк А., Корнилюк Р. Державна програма підтримки бізнесу «Доступні кредити 5-7-9»: у пошуках оптимального дизайну. URL: ukrinform.ua/rubric-economy/3836803 (дата звернення 12.05.2024).

Стадник В.В, Непогодіна Н.І. Теоретико-методологічні основи інвестування розвитку підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 1. С.60–69.

Ashley W. C., Morrison J. L. Anticipatory Management: Tools for Better Decision Making. The Futurist. 1997. № 31 (5). P. 47–50.

Стадник В., Йохна В., Красовський О.О, Наскальний С. Роль сервісних підприємств в реалізації потенціалу розвитку економіки України в умовах війни і повоєнного відновлення. Економічний часопис Волинського національн. університету ім. Лесі Українки. 2022. № 4. С.103–115 https://doi.org/10/29038/2786-4618-2022-04-103-115

Struk N., Yevtushenko N., Khlevytska T., Nasad N., Ryazantsev R. (2020) Analiz vplyvu tsyfrovykh transformatsii na rozvytok natsionalnykh biznes-struktur. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky. [Analysis of the impact of digital transformations on the development of national business structures]. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2022. No. 6(47). pp. 219–221.

Pavlovsky M.V., Gatska L.P., Zavadska O.M. (2023) Didzhytal transformatsiia biznesu v umovakh suchasnykh zmin. Ekonomika ta suspilstvo. [Digital transformation of business in the conditions of modern changes. Economy and society]. Issue 50.

Stadnyk V.V., Yokhna V.M., Naskalnyi S.O. (2022) Funktsional didzhytalyzatsii u formuvanni pidpryiemnytskoho seredovyshcha: perspektyvy ta problemy rozvytku v Ukraini. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky [Functionality of digitization in the formation of the business environment: prospects and problems of development in Ukraine. Herald of the Khmelnytskyi National University. Economic sciences]. No. 4, volume 1. pp.68–75.

Stadnyk V.V. (2016) Funktsionalni stratehii innovatsiinoho rozvytku promyslovykh pidpryiemstv: monohrafiia [Functional strategies of innovative development of industrial enterprises: a monograph. Khmelnytskyi: KhNU, 446 p.

Denysenko M. P., Genyk A. M. (2019) Orhanizatsiini struktury dlia realizatsii innovatsii na pidpryiemstvakh. Investytsii: praktyka ta dosvid [Organizational structures for the implementation of innovations at enterprises. Investments: practice and experience]. 24. pp. 31–34.

Stadnyk V.V., Gryzovska L.O., Gadzhuk M.O. (2022) Resursna synerhiia merezhevoho spivrobitnytstva pidpryiemnytskykh struktur: chynnyky i umovy dosiahnennia. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky [Resource synergy of network cooperation of business structures: factors and conditions of achievement. Herald of the Khmelnytskyi National University. Economic sciences]. No. 2, vol. 1. pp.189–194.

Burström, T., Parida, V., Lahti, T., & Vincent, J. (2021). AI-enabled business-model innovation and transformation in industrial ecosystems: A framework, model and outline for further research. Journal of Business Research, vol. 127, pp. 85–95. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.01.016 (accessed February 14, 2024).

Levchenko O. M. (2018) Orhanizatsiino-ekonomichni zasady stvorennia innovatsiino-intehrovanykh struktur v umovakh sotsialno-ekonomichnoi nestabilnosti. Tsentralnoukrainskyi naukovyi visnyk. Ekonomichni nauky [Organizational and economic principles of creation of innovative and integrated structures in conditions of socio-economic instability. Central Ukrainian scientific bulletin. Economic sciences]. Issue 1. pp. 9–20.

Shcherbak V. G. (2020) Osoblyvosti funktsionuvannia intehrovanykh struktur biznesu yak bazysu innovatsiinoho rozvytku pidpryiemnytstva. Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design. Series: Economic sciences [Peculiarities of functioning of integrated business structures as a basis for innovative development of entrepreneurship. Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design. Series: Economic sciences]. 153(6). 81–88.

Stadnyk, V. Izhevskiy, P., Zamazii, O., Goncharuk, A., Melnichuk, O. (2018). Factors of enterprises' strategic selection of participation forms in integration formations. Problems and Perspectives in Management, 16 (2), 90–101. doi.org/10.21511/ppm.16(2).

Zhuravlyova O.E. (2009)Finansova stiikist pidpryiemstva: teoriia i praktyka. Formuvannia rynkovoi ekonomiky [Financial stability of the enterprise: theory and practice. Formation of market economy]. Issue 22. pp. 523–536.

Naibilsha mozhlyvist v Yevropi z chasiv Druhoi svitovoi viiny [The biggest opportunity in Europe since World War II]. URL: advantageukraine.com/ua (access date 02/16/2024).

Bugas N. (2005) Finansova stiikist pidpryiemstv yak peredumova yikh efektyvnoho funktsionuvannia i rozvytku. Ekonomika ta derzhava [Financial stability of enterprises as a prerequisite for their effective functioning and development. Economy and the state]. No. 6. pp.27–30.

Ponad 550 mln. hrn. hrantovoi pidtrymky oderzhaly ahrarii v tsomu rotsi na rozvytok sadiv i teplyts. Ministerstvo ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy [More than UAH 550 million. farmers received grant support this year for the development of gardens and greenhouses. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine]. URL: minagro.gov.ua/news/ (access date 04/29/2024)

Kornylyuk A., Kornylyuk R. Derzhavna prohrama pidtrymky biznesu «Dostupni kredyty 5-7-9»: u poshukakh optymalnoho dyzainu [State business support program "Affordable loans 5-7-9": in search of optimal design]. URL: ukrinform.ua/rubric-economy/3836803 (access date 05/12/2024).

Stadnyk V.V., Nepogodina N.I. (2008) Teoretyko-metodolohichni osnovy investuvannia rozvytku pidpryiemstva. Aktualni problemy ekonomiky [Theoretical and methodological foundations of investing in enterprise development. Actual problems of the economy]. No. 1. pp.60–69.

Ashley W. C., Morrison J. L. Anticipatory Management: Tools for Better Decision Making. The Futurist. 1997. No. 31 (5). pp. 47–50.

Stadnyk V., Yokhna V., Krasovskyi O.O., Naskalnyi S. (2022) Rol servisnykh pidpryiemstv v realizatsii potentsialu rozvytku ekonomiky Ukrainy v umovakh viiny i povoiennoho vidnovlennia. Ekonomichnyi chasopys Volynskoho natsionaln. universytetu im. Lesi Ukrainky [The role of service enterprises in realizing the development potential of Ukraine's economy in the conditions of war and post-war recovery]. Volyn National Economic Journal. University named after Lesya Ukrainka. No. 4. pp.103–115. DOI: https://doi.org/10/29038/2786- 4618-2022-04-103-115

Переглядів статті: 6
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Гаджук, М., & Стадник, В. (2024). ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНІ АСПЕКТИ ПІДТРИМАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В ПРОЄКТАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-125
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ