ФІНАНСОВА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЯК СПОСІБ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Ключові слова: реструктуризація, структурні зміни, фінансова реструктуризація, фінансове оздоровлення, фінансово-економічні заходи, підвищення економічного потенціалу, оптимізація капіталу, управління заборгованістю, інноваційний розвиток

Анотація

Стаття розглядає науково-методичні підходи до визначення поняття «реструктуризація підприємств»; зміст, завдання та основні характеристики процесу реструктуризації підприємств; висвітлює економічну сутність фінансової реструктуризації підприємств та її механізм, сферу її дії, основні завдання та результуючу складову; обґрунтована необхідність застосування фінансової реструктуризації підприємствами України; надано пропозиції за напрямами уваги при її практичному здійсненні. Основною метою статті є висвітлення основних факторів, що спричиняють кризове становище підприємств України у військовий період, обґрунтування необхідності проведення фінансової реструктуризації, окреслює основні завдання, що перед нею ставляться та дорожню карту її проведення. На основі її матеріалів можна зробити висновок про потребу для підприємства в провадженні фінансової реструктуризації та її практично здійснити.

Посилання

Батенко Л. П. Кудлай Л.О. Інструменти управління бізнес-організаціями в умовах війни. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (21 жовт. 2022 р.). МОН України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; Київ : КНЕУ, 2022. С. 36–39.

Білик М Сутність та класифікація реструктуризації державних підприємств. Економіст: наук. Журнал. 2000. №1. С.96–99.

Брюховецька Н.Ю., Булєєв І.П., Іваненко Л.В. Модель управління фінансовим потенціалом підприємства: функціональний підхід. Бізнес Інформ. 2019. №8. С. 129–135.

Водачек Л. Реструктуризація – виклик чеським підприємствам. Проблеми теорії і практики управління. 2004. № 1. С. 85–87.

Герасимчук З. В. Комплексна оцінка рівня стійкого розвитку регіонів України. Економіка України. 2007. № 2. С. 34–42.

Давиденко Н.М. Стратегія забезпечення фінансової стійкості підприємств в умовах сучасних викликів та загроз. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2016. Вип. 1(47). Т.1. С. 350 – 353.

Давиденко Н.М. Антикризове фінансове управління на підприємстві. Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2016. Т.1 (211). с. 76–80.

Зверук Л.А., Давиденко Н.М. Антикризове управління підприємством в умовах інноваційного розвитку. Міжнародний науковий журнал Інтернаука. 2017. № 1(2). С. 69–75.

Лепьохіна І. О. Сутність та зміст реструктуризації підприємства. Економіка та підприємництво. 2006. № 3. С. 171–175.

Остапенко Л. С. Фінансова реструктуризація як напрям фінансового оздоровлення машинобудівних підприємств. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2011. Вип. 32. С.215-224

Полига С. О. Реструктуризація Львівського мотозаводу. Економіка України. 2005. № 1. С. 3–11.

Ращупкіна В. Н. Методологія основ управління процесами реорганізації підприємств : монографія. ДонНАСА. 2008. 180 с.

Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями : монографія. ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». Київ. 2002. 387 с.

Федулова Л. І. Концептуальна модель інноваційної стратегії України. Економіка і прогнозування. 2012. №1. С. 87–101.

Batenko L. P. Kudlai L.O. (2022) Instrumenty upravlinnia biznes-orhanizatsiiamy v umovakh viiny [Management tools of business organizations in war conditions] Stratehichni imperatyvy suchasnoho menedzhmentu : zb. materialiv VI Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (21 zhovt. 2022 r.). Kyiv : KNEU, 2022. pp. 36–39.

Bilyk M. (2000) Sutnist ta klasyfikatsiia restrukturyzatsii derzhavnykh pidpryiemstv [The essence and classification of restructuring of state-owned enterprises]. Ekonomist. no 1. pp.96–99.

Briukhovetska N.Iu., Bulieiev I.P., Ivanenko L.V. (2004) Model upravlinnia finansovym potentsialom pidpryiemstva: funktsionalnyi pidkhid [The model of managing the financial potential of the enterprise: a functional approach]. Biznes Inform. no 8. pp. 129–135.

Vodachek L. (2004) Restrukturyzatsiia – vyklyk cheskym pidpryiemstvam [Restructuring is a challenge for Czech enterprises.]. Problemy teorii i praktyky upravlinnia. no 1. pp. 85–87.

Herasymchuk Z. V. (2007) Kompleksna otsinka rivnia stiikoho rozvytku rehioniv Ukrainy [Comprehensive assessment of the level of sustainable development of the regions of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy. no 2. pp. 34–42.

Davydenko N.M. (2016) Stratehiia zabezpechennia finansovoi stiikosti pidpryiemstv v umovakh suchasnykh vyklykiv ta zahroz [Strategy for ensuring the financial stability of enterprises in the conditions of modern challenges and threats]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. no 1(47). T.1. pp. 350 – 353.

Davydenko N.M. (2016) Antykryzove finansove upravlinnia na pidpryiemstvi [Anti-crisis financial management at the enterprise]. Naukovyi visnyk NUBiP Ukrainy. no 1 (211). pp. 76–80.

Zveruk L.A., Davydenko N.M. (2017) Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh innovatsiinoho rozvytku [Anti-crisis management of the enterprise in the conditions of innovative development]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal Internauka. no 1(2). pp. 69–75.

Lepokhina I. O. (2006) Sutnist ta zmist restrukturyzatsii pidpryiemstva [The essence and content of enterprise restructuring]. Ekonomika ta pidpryiemnytstvo. no 3. pp. 171–175.

Ostapenko L. S. (2011) Finansova restrukturyzatsiia yak napriam finansovoho ozdorovlennia mashynobudivnykh pidpryiemstv [Financial restructuring as a direction of financial recovery of machine-building enterprises]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy. no 32. pp.215–224

Polyha S. O. (2005) Restrukturyzatsiia Lvivskoho motozavodu [Restructuring of the Lviv Motorcycle Plant]. Ekonomika Ukrainy. no 1. pp. 3–11.

Rashchupkina V. N. (2008) Metodolohiia osnov upravlinnia protsesamy reorhanizatsii pidpryiemstv [Methodology of the principles of management of enterprise reorganization processes]. monohrafiya [a monograph]. DonNASA. 180 p. (in Ukrainian)

Fedosov V., Oparin V., Lovochkin S. (2002) Finansova restrukturyzatsiia v Ukraini: problemy i napriamy [Financial restructuring in Ukraine: problems and directions]. monohrafiya [a monograph]. Kyiv : DVNZ «Kyiv. nats. ekon. un-t im. V. Hetmana». 387 p. (in Ukrainian)

Fedulova L. I. (2012) Kontseptualna model innovatsiinoi stratehii Ukrainy [Conceptual model of innovative strategy of Ukraine]. Ekonomika i prohnozuvannia. no 1. pp. 87–101.

Переглядів статті: 4
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Буряк, А., & Заяць , М. (2024). ФІНАНСОВА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЯК СПОСІБ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-131
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ