ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Ключові слова: митна політика, митне регулювання, зовнішньоекономічні відносини, імпорт, мито, митні збори

Анотація

У статті досліджено стратегічний напрямок України до інтеграції з Європейським Союзом та світовою спільнотою, що вимагає вдосконалення механізмів державного управління для успішного впровадження митної політики. Основна мета цієї політики - створення сприятливих умов для збільшення зовнішньоекономічної діяльності, підвищення її ефективності, а також спрощення митних процедур і формальностей. Нинішня система державного управління в Україні потребує реформ, щоб відповідати європейським стандартам належного управління. Визначено основні завдання митного регулювання, що включають встановлення мит та інших податків, процедури митного контролю та організацію діяльності митних органів. Доведено важливість впровадження новітніх технологій, таких як електронні системи, для полегшення митних процедур та зниження бюрократії.

Посилання

Дрозд О. Ю. Митний режим транзиту: адаптація до європейського митного регулювання. Правова позиція. 2023. № 3 (40). С. 155-159.

Єроменко А., Сластьоненко О. Вплив воєнного стану на митне регулювання транзиту товарів через кордон України. Innovative Approaches to the Progressive Solution of Scientific Research Problems : XVІ International scientific and practical conference (March 27-29, 2024) Valencia, Spain. International Scientific Unity, 2024. С. 80-82.

Кийда Л. І., Шевченко Н. І. Особливості реалізації державної митної політики в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.66

Комунікаційна команда Офісу Віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/partnership/duty/ (дата звернення: 29.04.2024).

Кулініч О. А., Білоус Г. Г. Виклики системі митного регулювання ЗЕД України. Фінансова архітектоніка та сценарії конкурентних моделей розвитку : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листопада 2023 р. Держ. біотехнологічний ун-т. Харків, 2023. С. 290-292.

Кулініч О.А., Гребенюк Я. Особливості функціонування митної системи України в сучасних умовах. Socially competent management of corporations in a behavioral economy : Collection of scientific papers. European institute of further education, Podhájska, 24-25.11.2021. Р. 259-260.

Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-XII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text (дата звернення: 26.04.2024).

Речун О.Ю., Єрмолович М.О., Ковальчук В.О. Особливості сучасного митного регулювання в Україні. Technologies in education in schools and universities : Hrjceedings of the III Syntrnational Scientific and Practical Conference. Athens, Greece, January 23-26, 2024. С.67-68. DOI: 10.46299/ISG.2024.1.3

Сивохіп П.С. Передумови адаптування умов вітчизняного митного регулювання до вимог Європейського союзу : Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Ізмаїл, 23 травня 2023 р.). Ізмаїл: ЦФЕНД, 2023. С. 6-7.

Drozd O. Yu. (2023). Mytnyi rezhym tranzytu: adaptatsiia do yevropeiskoho mytnoho rehuliuvannia [Customs transit regime: Adaptation to European customs regulation]. Pravova pozytsiia-Legal Position, vol. 3(40), pp. 155-159.

Yeromenko A., Slastionenko O. (2024). Vplyv voiennoho stanu na mytne rehuliuvannia tranzytu tovariv cherez kordon Ukrainy [The impact of martial law on customs regulation of goods transit across the border of Ukraine]. Innovative Approaches to the Progressive Solution of Scientific Research Problems: XVІ International Scientific and Practical Conference (Valencia, Spain, March 27-29, 2024), pp. 80-82.

Kyida L. I., Shevchenko N. I. (2020). Osoblyvosti realizatsii derzhavnoi mytnoi polityky v Ukraini [Features of the implementation of state customs policy in Ukraine]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok-Public Administration: Improvement and Development, vol. 4. Available at: https://doi.org/10.32702/2307-2156-2020.4.66

Komunikatsiina komanda Ofisu Vitsepremierky z pytan yevropeiskoi ta yevroatlantychnoi intehratsii [Communication Team of the Office of the Deputy Prime Minister for European and Euro-Atlantic Integration]. Available at: https://eu-ua.kmu.gov.ua/partnership/duty/ (accessed April 29, 2024)

Kulinich O. A., Bilous H. H. (2023). Vyklyky systemi mytnoho rehuliuvannia ZED Ukrainy [Challenges to the customs regulation system of Ukraine's foreign economic activity]. Finansova arkhitektonika ta stsenarii konkurentnykh modelei rozvytku : tezy dopovidei Mizhnar. nauk.-prakt. konf, (Kharkiv, November 17, 2023). Kharkiv: Derzh. biotekhnolohichnyi un-t. pp. 290-292. (in Ukrainian)

Kulinich, O. A., & Grebenyuk, Ya. (2021). Osoblyvosti funktsionuvannia mytnoi systemy Ukrainy v suchasnykh umovakh [Features of the functioning of the customs system of Ukraine in modern conditions]. Socially Competent Management of Corporations in a Behavioral Economy: Collection of Scientific Papers, European Institute of Further Education, (Podhájska, November 24-25, 2021), pp. 259-260.

Verkhovna Rada of Ukraine. (1991, April 16). On foreign economic activity: Law of Ukraine No. 959-XII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text (accessed April 26, 2024)

Rechun, O. Yu., Yermolovych, M. O., & Kovalchuk, V. O. (2024). Osoblyvosti suchasnoho mytnoho rehuliuvannia v Ukraini [Features of modern customs regulation in Ukraine]. Technologies in Education in Schools and Universities: Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference (Athens, Greece, January 23-26, 2024) pp. 67-68. Available at: https://doi.org/10.46299/ISG.2024.1.3

Syvohip, P. S. (2023). Peredumovy adaptuvannia umov vitchyznianoho mytnoho rehuliuvannia do vymoh Yevropeiskoho soiuzu [Preconditions for adapting domestic customs regulation to the requirements of the European Union]. Ekonomika, finansy, oblik, menedzhment i pravo v Ukraini ta sviti : zbirnyk tez dopovidei mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, (Izmail, May 23, 2023). Izmail: TsFEND, pp. 6-7 (in Ukrainian).

Переглядів статті: 1
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Скибінський , О., & Сивохіп, П. (2024). ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-108
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ