МЕХАНІЗМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ СТИМУЛЮВАННЯ ТОП МЕНЕДЖЕРА В ПРОЦЕСІ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: кризове підприємство, санація, методи стимулювання, топ менеджер, керівник підприємства

Анотація

Криза COVID -19, повномасштабні бойові дії – все це у сукупності призвело до виникнення низки об’єктивних факторів які що найменш ускладнюють ведення економічної діяльності в Україні. Реалізація якісної процедури санації підприємства що перебуває у кризі, є більш ефективним процесом для економічної системи в цілому у порівнянні з банкрутством (ліквідацією) суб’єкта господарювання, враховуючи той факт, що в процесі здійснення господарської діяльності конкретне підприємство забезпечує робочі місця працівникам, генерує сплату податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, та позабюджетних фондів. Стаття присвячена дослідженню існуючих механізмів стимулювання топ менеджера підприємства в процесі санації. Досліджено існуючі механізми стимулювання топ менеджера підприємства в процесі санації, на підставі окремих прикладів. Сформульовано рекомендації по вдосконаленню механізмів стимулювання топ менеджера підприємства в процесі санації.

Посилання

Господарський Кодекс України: Закон України № 436-IV від 16.01.2003: станом на 15.05.2024р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 15.05.2024).

Кодекс України з процедур банкрутства. Закон України № 2597-VIII від 18.10.2018: станом на 15.05.2024р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text (дата звернення: 15.05.2024).

Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах. Затверджено Постановою Правління Національного банку України 11 червня 2018 року № 64: станом на 15.05.2024р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text (дата звернення: 15.05.2024).

Менеджмент: навч. посіб. / [О. В. Баєва, Н. І. Новальська, Л. О. Згалат-Лозинська]; за ред. О. В. Баєвої, Н. І. Новальської. — К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2017. — 326 с.

Ю.В. Мирошник. Моделі мотивації топ менеджерів як елемент хеджування ризиків бізнесу. с.274 – с.276. Матеріали ІІ науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми якості менеджменту і економіки у фармації і охороні здоров’я» (19 січня 2024 р.) URL: https://quality.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2024/01/materialy-konferentsii_19.01.2024.pdf (дата звернення: 15.05.2024).

Ю.В. Мирошник. Профілювання ризиків – як елемент стратегічного мислення топ менеджера на підприємстві. с.461 – с.462. Матеріали XI Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції (м. Харків, 21 березня 2024 р.). URL: https://mmf.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2024/03/zbirnik-konferencii-21.03.2024_10.04.pdf (дата звернення: 15.05.2024).

Банкрутство під час війни: практика Верховного Суду. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/2023_prezent/Prezent_Bankr_war_prakt_VS.pdf. (дата звернення: 15.05.2024).

Облікова ставка Національного банку. URL: https://bank.gov.ua/ua/monetary/archive-rish (дата звернення: 15.05.2024).

Hospodarskyi Kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy № 436-IV vid 16.01.2003. [Economic Code of Ukraine: Law of Ukraine №. 436-IV dated January 16, 2003. Document service]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (accessed May 15, 2024)

Kodeks Ukrainy z protsedur bankrutstva. Zakon Ukrainy № 2597-VIII vid 18.10.2018. [Code of Ukraine on Bankruptcy Procedures. Law of Ukraine No. 2597-VIII of October 18, 2018. Document service]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text (accessed May 15, 2024)

Polozhennia pro orhanizatsiiu systemy upravlinnia ryzykamy v bankakh Ukrainy ta bankivskykh hrupakh. Zatverdzheno Postanovoiu Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy 11 chervnia 2018 roku № 64. [Regulations on the organization of the risk management system in Ukrainian banks and banking groups. Approved by Resolution No. 64 of the Board of the National Bank of Ukraine on June 11, 2018. Document service]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text (accessed May 15, 2024).

Baieva O. V., Novalska N. I., Zghalat-Lozynska L. O., za red. Baievoi O. V., Novalskoi N. I.. Menedzhment: navch. posib. [Management: education. manual]. Kyiv: «Vydavnytstvo Personal», 326 p. (in Ukrainian)

Myroshnyk Yu.V. Modeli motyvatsii top menedzheriv yak element khedzhuvannia ryzykiv biznesu [Models of motivation of top managers as an element of business risk hedging]. Materialy II naukovo-praktychnoi internet-konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu (m. Kharkiv 19 sichnia 2024 r.). m. Kharkiv: Natsionalnyi farmatsevtychnyi universytet., 2024. pp.274 – 276, (in Ukrainian)

Myroshnyk Yu.V. Profiliuvannia ryzykiv – yak element stratehichnoho myslennia top menedzhera na pidpryiemstvi. [Risk profiling is an element of the strategic thinking of a top manager at an enterprise]. Materialy XI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi dystantsiinoi konferentsii (m. Kharkiv, 21 bereznia 2024 r.). m. Kharkiv: Natsionalnyi farmatsevtychnyi universytet., 2024, pp.461 – 462, (in Ukrainian)

Bankrutstvo pid chas viiny: praktyka Verkhovnoho Sudu. Servis dokumentiv.[Bankruptcy during the war: the practice of the Supreme Court]. Available at: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/2023_prezent/Prezent_Bankr_war_prakt_VS.pdf. (accessed May 15, 2024).

Oblikova stavka Natsionalnoho banku. Servis dokumentiv. [The accounting rate of the National Bank]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/monetary/archive-rish. (accessed May 15, 2024).

Переглядів статті: 11
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Мирошник , Ю. (2024). МЕХАНІЗМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ СТИМУЛЮВАННЯ ТОП МЕНЕДЖЕРА В ПРОЦЕСІ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-101
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ