ФІСКАЛЬНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: фіскальна безпека, фіскальна політика, доходи бюджету, видатки бюджету, фіскальний дефіцит, державний борг

Анотація

У статті досліджено економічну категорію фіскальної безпеки держави. Метою статті є визначення рівня фіскальної безпеки держави, враховуючи виклики та особливості воєнного стану, обґрунтування пріоритетних фінансових заходів для зміцнення фіскальної стійкості у середньостроковому періоді. Індикатори фіскальної безпеки згруповано у 4 основні категорії – у сфері формування доходної частини бюджету, в сфері бюджетних видатків, фіскального дефіциту та державного боргу. Загалом розглянуто 12 показників фіскальної безпеки держави протягом періоду 2014–2023 рр.. Оцінено рівень фіскальної безпеки, виходячи з шкали від 1 (найвищого) до 10 (найнижчого) рівня в розрізі трьох часових діапазонів: 2014–2016 років, 2017–2021 років 2022–2023 років. Для періоду повномасштабного вторгнення зроблені коригування граничних значень індикаторів фіскальної безпеки, враховуючи світовий емпіричний досвід. Запропоновано заходи, спрямовані на зниження рівня тіньової економіки та розширення фіскального потенціалу податкової системи.

Посилання

Варналій З. Фіскальна безпека України в системі економічної безпекології. Сучасні детермінанти фіскальної політики : локальний та міжнародний вимір : праці IV міжнар. наук.-практ. конф., Тернопіль, 8-9 вересня 2021 р. Тернопіль : ЗУНУ, 2021. C. 18-21.

Молдован О. Фіскальна безпека держави: концептуальні засади нового напряму досліджень у рамках екосестейт. Стратегічна панорама. 2020. № 1/2. С. 86-96.

Захожай К. В. Бюджетна безпека як поняття сучасної фінансової науки. Фінанси, облік і аудит. 2018. Вип. 1. С. 68–90.

Касперович Ю. В. (2019). Фіскальна безпека держави в умовах гібридної війни. Економіка та держава, (2), 64-70.

Мартинюк, В., Баранецька, О. Оцінка фіскальної безпеки України. Світ фінансів, 2013. № 1. С. 114-122.

Badinger, H., & Reuter, W. H. The case for fiscal rules. Economic Modelling. 2017. Vol. 60. № 1. P. 334-343.

Kopits, G. Fiscal rules: useful policy framework or unnecessary ornament?. 2001. Available at SSRN 2094462.

Hall, G. J., & Sargent, T. J. Three world wars: Fiscal-monetary consequences. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2022. Vol. 119. № 18.

duc de Sully, M. D. B., & Barbiche, B. Les oeconomies royales de Sully: 1595-1599. 1970. Vol. 2. Librairie Droz.

Medina, L., & Schneider, F. The evolution of shadow economies through the 21st century. The Global Informal Workforce: Priorities for Inclusive Growth, International Monetary Fund, 2021. Washington DC, USA

Pasichnyi М. Fiscal dominants of military financing. Scientia fructuosa. 2024. № 2. P. 20-37.

Defence expenditure of NATO countries (2014-2023) URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_223304.htm (дата звернення 16.05.2024).

Sims, C. A. Active fiscal, passive money equilibrium in a purely backward-looking model. Manuscript. 2016. Princeton University.

Національна стратегія доходів до 2030 року https://mof.gov.ua/storage/files/National%20Revenue%20Strategy_2030_.pdf (дата звернення: 18.05.2024).

Kaneva, T., Chugunov, I., Pasichnyi, M., Andriy, N., & Husarevych, N. Tax Policy for Economic Recovery and Sustainable Development After COVID-19 . PROBLEMY EKOROZWOJU. 2022. Vol. 17. № 2. P. 102-109.

Varnalii Z. (2021) Fiskalna bezpeka Ukrainy v systemi ekonomichnoi bezpekolohii. [Fiscal security of Ukraine in the system of economic security] Suchasni determinanty fiskalnoi polityky : lokalnyi ta mizhnarodnyi vymir : IV Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Ternopil, September 8nd-9 nd, 2021). Ternopil : ZUNU, pp. 18-21. (in Ukrainian)

Moldovan O. (2020). Fiskalna bezpeka derzhavy: kontseptualni zasady novoho napriamu doslidzhen u ramkakh ekosesteit [Fiscal security of the state: conceptual basis for a new direction in ecostates]. Stratehichna panorama. Vol. 1/2. pp. 86-96. (in Ukrainian)

Zakhozhai K. V. (2018) Biudzhetna bezpeka yak poniattia suchasnoi finansovoi nauky [Budget security as a concept of modern financial science]. Finansy, oblik i audyt, Vol. 1, pp. 68–90. (in Ukrainian)

Kasperovych Yu. V. (2019) Fiskalna bezpeka derzhavy v umovakh hibrydnoi viiny [Fiscal security of the state in a hybrid war]. Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 64-70. (in Ukrainian)

Martyniuk, V., Baranetska, O. (2013) Otsinka fiskalnoi bezpeky Ukrainy [Assessment of fiscal security of Ukraine]. Svit finansiv, vol 1, pp. 114-122. (in Ukrainian)

Badinger, H., & Reuter, W. H. (2017) The case for fiscal rules. Economic Modelling, vol. 60, pp. 334-343. (in English)

Kopits, G. (2001) Fiscal rules: useful policy framework or unnecessary ornament?. Available at SSRN 2094462. (in English)

Hall, G. J., & Sargent, T. J. (2022) Three world wars: Fiscal-monetary consequences. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 119(18). (in English)

duc de Sully, M. D. B., & Barbiche, B. (1970) Les oeconomies royales de Sully: 1595-1599, Vol. 2, Librairie Droz. (in French)

Medina, L., & Schneider, F. (2021) The evolution of shadow economies through the 21st century. The Global Informal Workforce: Priorities for Inclusive Growth, International Monetary Fund, Washington DC, USA. (in English)

Pasichnyi М. (2024). Fiscal dominants of military financing. Scientia fructuosa, Vol. 2, pp. 20-37. (in English)

Defence expenditure of NATO countries (2014-2023) URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_223304.htm (accessed 16 May, 2024). (in English)

Sims, C. A. (2016).Active fiscal, passive money equilibrium in a purely backward-looking model. Manuscript, Princeton University. (in English)

Natsionalna stratehiia dokhodiv do 2030 roku [The National Economic Strategy until 2030 (NES-2030)] https://mof.gov.ua/storage/files/National%20Revenu-e%-20Strategy_2030_.pdf (accessed January 28, 2024). (in Ukrainian)

Kaneva, T., Chugunov, I., Pasichnyi, M., Andriy, N., & Husarevych, N. (2022) Tax Policy for Economic Recovery and Sustainable Development After COVID-19. PROBLEMY EKOROZWOJU, vol. 17(2), 102-109.

Переглядів статті: 1
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Пасічний, М. (2024). ФІСКАЛЬНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-104
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ