ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Ключові слова: фінансовий моніторинг, економічна безпека, легалізація доходів, контроль, відмивання грошей, національна безпека

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням організації фінансового моніторингу в Україні як способу захисту національних інтересів суспільства і держави. Однією із сучасних тенденцій розвитку держави є пошук нових механізмів та інструментів, покликаних запобігати впливу негативних процесів у розвитку національної економіки та забезпеченні економічної безпеки. До основних механізмів, які знаходяться в руках влади слід віднести використання фінансового моніторингу, який здатен об’єднати системи спостереження за фінансово-економічними процесами в різних сферах економічної діяльності. Актуальність дослідження системи фінансового моніторингу як компонента національної безпеки України проявляється в тому, що він дозволяє провести всебічний та якісний аналіз з метою виявлення слабких та сильних сторін індивідуального та загальнодержавного економічного становища, виявити існуючі та можливі загрози економічній безпеці країни. Крім того, в статті визначено місце фінансового моніторингу в системі національної безпеки України, проаналізовано методи здійснення фінансового моніторингу в межах національних інтересів. У підсумку авторами розглянуто перспективи розвитку фінансового моніторингу як компонента національної безпеки України з урахуванням ризиків, притаманних для об’єктів дослідження.

Посилання

Дропа Я. Б., Тесля С. М., Піхоцька М. Р. Розвиток системи фінансового моніторингу як складової частини формування ефективного контролю й безпеки в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університет. 2021. Випуск 37. С. 35–43.

Кульпінський С. Роль фінансової безпеки України в поглибленні інтеграційних стосунків з європейськими країнами. Фінансова консультація. 2020. № 5. С. 34–38.

Гетманець О. Фінансова безпека як об’єкт правового регулювання. Фінансове право. 2020. № 3. С. 218–223.

Марченко О. М., Пушак Я. Я., Ревак І. О. Фінансова безпека держави: навч. посібник. Львів, 2020. 356 с.

Звіт Державної служби фінансового моніторингу за 2022 рік. URL: https://finap.com.ua/uk/zvit-derzhavnoyisluzhbi-finansovogo-monitoringu-ukrayini-za-2022-rik/ (дата звернення 01.05.2024)

Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України. URL: https://fiu.gov.ua/ (дата звернення 01.05.2024)

Фінмоніторинг: 5 фактів у цифрах про відмивання коштів, корупцію і «скрутки». URL: https://vkursi.pro/news/content/finmonitorynh-5-faktiv-u-tsyfrakh-pro-vidmyvannia-koshtiv-koruptsiiu-i-skrutky-851812 (дата звернення 01.05.2024)

Стратегія економічної безпеки України на період до 2025 року. Наказ Президента України від 11 серпня 2021 року № 347/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3472021-39613 (дата звернення 01.05.2024)

Dropa YA. B., Teslya S. M., Pikhotska M. R. (2021) Rozvytok systemy finansovoho monitorynhu yak skladovoi chastyny formuvannia efektyvnoho kontroliu y bezpeky v Ukraini [Development of the financial monitoring system as a component of the formation of effective control and security in Ukraine]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytet – Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, vol. 37, рp. 35–43.

Kulpinsky S. (2020) Rol finansovoi bezpeky Ukrainy v pohlyblenni intehratsiinykh stosunkiv z yevropeiskymy krainamy [The role of Ukraine's financial security in deepening integration relations with European countries]. Finansova konsultatsiia –Financial consultation, vol. 5, рp. 34–38.

Hetmanets O. (2020) Finansova bezpeka yak obiekt pravovoho rehuliuvannia [Financial security as an object of legal regulation]. Finansove parvo – Finance law, vol. 3. pp. 218–223.

Marchenko A. M., Pushak Ya. Ya., Revak I. A. (2020) Finansova bezpeka derzhavy: navch. posibnyk. [Financial security of the state: education. manual]. Lviv, 356 p. (in Ukraine)

Zvit Derzhavnoi sluzhby finansovoho monitorynhu za 2022 rik [Report of the State Financial Monitoring Service for 2022]. Available at: https://finap.com.ua/uk/zvit-derzhavnoyisluzhbi-finansovogo-monitoringu-ukrayini-za-2022-rik/ (accessed May 1, 2024)

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby finansovoho monitorynhu Ukrainy [Official website of the State Financial Monitoring Service of Ukraine]. Available at:: https://fiu.gov.ua/ (accessed May 1, 2024)

Finmonitorynh: 5 faktiv u tsyfrakh pro vidmyvannia koshtiv, koruptsiiu i «skrutky» [Finmonitoring: 5 facts in numbers about money laundering, corruption and "scrolls"]. Available at: https://vkursi.pro/news/content/finmonitorynh-5-faktiv-u-tsyfrakh-pro-vidmyvannia-koshtiv-koruptsiiu-i-skrutky-851812 (accessed May 1, 2024)

Stratehiia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy na period do 2025 roku. Nakaz Prezydenta Ukrainy vid 11 serpnia 2021 roku № 347/2021 [Strategy of economic security of Ukraine for the period until 2025. Order of the President of Ukraine dated August 11, 2021 No. 347/2021]. Available at: https://www.president.gov.ua/documents/3472021-39613 (accessed May 1, 2024)

Переглядів статті: 0
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Середа, Є., Сокирко , О., & Шепиленко, В. (2024). ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-82
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ