ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Ключові слова: система оплати праці, розрахунки з оплати праці, зарплата, обліково-аналітичне забезпечення, бухгалтерський облік

Анотація

Стаття присвячена актуальним питання розрахунків з оплати праці в контексті сучасних економічних та соціальних викликів. Виняткова роль обліково-аналітичного забезпечення в процесах управління спричинює підвищену увагу до бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці як вагомого джерела інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. Авторами визначено методологічні засади щодо відображення розрахунків з оплати праці в системі бухгалтерського обліку, а також об’єкти обліково-аналітичного забезпечення управління суб’єктами господарювання. У процесі дослідження доведено, що результативна економічна інформація, яка необхідна для ефективної діяльності суб’єктів господарювання, створюється за сприяння системи елементів методу бухгалтерського обліку з метою формування підґрунтя для прийняття дієвих управлінських рішень.

Посилання

. Криворот О. Г., Мельянкова Л. В. Проблеми обліку оплати праці в умовах воєнного стану. 2023 URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/18848/1/05_%20INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-IN-MODERN-SCIENCE-23-25.10.23.pdf#page=367 (дата звернення 10.05.2024).

Гуренко Т. О. Облік оплати праці та трудові відносини у воєнний період. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 36. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1153/1111 (дата звернення 12.05.2024).

Судаков М., Лісогуб Л. Ринок праці України 2022–2023: стан, тенденції та перспективи. 2023. URL: https://solidarityfund.org.ua › ebrd_ukraine-lm-1 (дата звернення 10.05.2024).

Оляднічук Н.В., Підлубна О.Д. Обліково-аналітичне забезпечення економічної діяльності суб’єктів підприємництва. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2020. Вип. 33. Ч. 2. С. 16-21.

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного часу: Закон України від 15.03.2022 р. N 7160 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text (дата звернення 10.05.2024).

Kryvorot O. H., Meliankova L. V. (2023). Problemy obliku oplaty pratsi v umovakh voiennoho stanu [Problems of payroll accounting in the conditions of martial law]. Available at: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/ 18848/1/05_%20INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-IN-MODERN-SCIENCE-23-25.10.23.pdf#page=367 (accessed May 10, 2024).

Hurenko T. O. (2022). Oblik oplaty pratsi ta trudovi vidnosyny u voiennyi period [Payroll accounting and labor relations during the wartime period]. Ekonomika ta suspilstvo. vol. 36. Available at: https://economyandsociety.in.ua/ index.php/journal/article/download/1153/1111(accessed May 12, 2024).

Sudakov M., Lisohub L. (2023). Rynok pratsi Ukrainy 2022–2023: stan, tendentsii ta perspektyvy [Labor market of Ukraine 2022–2023: state, trends and prospects]. Available at: https://solidarityfund.org.ua › ebrd_ukraine-lm-1 (accessed May 10, 2024).

Oliadnichuk N. V., Pidlubna O. D.(2020). Oblikovo-analitychne zabezpechennia ekonomichnoi diialnosti subiektiv pidpryiemnytstva [Accounting and analytical support of the economic activity of business entities]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. vol. 33. no. 2. pp. 16-21. (in Ukrainian).

Pro orhanizatsiiu trudovykh vidnosyn v umovakh voiennoho chasu: Zakon Ukrainy vid 15.03.2022 r. N 7160 / Verkhovna Rada Ukrainy [On the organization of labor relations in wartime conditions: Law of Ukraine dated March 15, 2022 no. 7160 / Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text (accessed May 10, 2024).

Переглядів статті: 0
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Овсюк , Н., & Ковбасюк , І. (2024). ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-75
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ