ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЗГІДНО НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Ключові слова: нематеріальні активи, облік нематеріальних активів, амортизація нематеріальних активів, міжнародні стандарти фінансової звітності, бухгалтерський облік

Анотація

У науковій статті розглянуто важливі питання, які виникають під час здійснення українськими підприємствами операцій, пов'язаних з обліком нематеріальних активів. Проаналізовано останні дослідження та публікації науковців, присвячені організації обліку нематеріальних активів. Вивчено поняття «нематеріальні активи» відповідно до українських національних та міжнародних стандартів. Здійснено огляд відмінностей щодо визначення поняття «нематеріальні активи». Автори статті запропонували власне бачення сутності нематеріальних активів, яке ґрунтується на дослідженні нормативно-правових актів та працях науковців. У цій статті досліджено класифікаційні ознаки нематеріальних активів, а також особливості обліку операцій з нематеріальних активів, що здійснюються іноземними країнами.

Посилання

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи»: Міжнародний документ від 29.03.2021. URL: https://www.mof.gov.ua/storage/files/IAS%2038_ukr%202020.pdf

Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: Наказ Міністерства фінансів України №242 від 18.10.1999. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ z0750-99

Податковий кодекс України: Кодекс України №2755-VI від 02.12.2010. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Сизоненко О.В. Класифікація нематеріальних активів з метою ефективного забезпечення виконання завдань бухгалтерського, управлінського обліку та аналізу. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Menedzhment/2010_13/suzonenk.htm

Банасько Т.М. Проблеми та перспективи дослідження нематеріальних активів в Україні. Економіст. 2014. № 2. С. 30–33.

Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Наказ Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0288

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 38 «Nematerialni aktyvy»: Mizhnarodnyi dokument vid 29.03.2021 [International Accounting Standard 38 «Intangible Assets»: International document dated 01.01.2012]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_050

Natsionalne Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 8 «Nematerialni aktyvy»: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy №242 vid 18.10.1999 [Regulation (standard) of accounting 8 «Intangible assets»: Order of the Ministry of Finance of Ukraine 2242 from 18.10.1999]. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99

Podatkovyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy №2755-VI vid 02.12.2010 [Tax Code of Ukraine: Code of Ukraine №2755-VI of 02.12.2010]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Sizonenko O.V. Podatkovyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy №2755-VI vid 02.12.2010 [Classification of intangible assets in order to effectively ensure the implementation of tasks of accounting, management accounting and analysis]. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Me-nedzhment/2010_13/suzonenk.htm

Banasko T.M. (2014) Problemy ta perspektyvy doslidzhennia nematerialnykh aktyviv v Ukraini [Problems and prospects of research of intangible assets in Ukraine]. Economist, 2, 30–33.

Natsionalne Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 7 «Osnovni zasoby»: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy № 92 vid 27.04.2000 [Regulation (standard) of accounting 7 «Fixed assets»: Order of the Ministry of Finance of Ukraine № 92 of 27.04.2000]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0288

Переглядів статті: 464
Завантажень PDF: 619
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Овсюк, Н., & Лесько, М. (2021). ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЗГІДНО НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-31
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ