СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: менеджмент, персонал, підприємство, ефективність, управління

Анотація

У даній статті здійснена спроба розглянути підходи щодо визначення поняття «менеджменту персоналу» вітчизняними та закордонними науковцями, порівняння його із таким поняттям як «адміністрування» та «кадровий менеджмент» оскільки довгий час в системі управління персоналом існують економічні елементи, що розглядають персонал підприємства як облікову одиницю або певний трудовий ресурс. Відповідно, було приділено увагу історичному аспекту щодо виникнення та розвитку теорій менеджменту, звідки стають зрозумілими основні аспекти досягнення ефективності менеджменту персоналу підприємств. Окрему увагу в рамках статті було приділено школам менеджменту, що свого часу сформували комплекс теорій управління, основними з яких вважаються ситуаційна теорія управління, системна теорія управління, теорія організаційної культури, теорія управління людськими ресурсами та теорія управлінської культури. Так, було зроблено спробу оцінки ефективності системи менеджменту персоналу на підприємствах, проаналізовані базові шляхи розвитку управління персоналом, наведені можливі перспективні напрямки вибору пріоритетів для системи менеджменту персоналу враховуючи та порівнюючи досвіду закордонних фахівців, а саме досвід американської, японської та європейської систем управління персоналом.

Посилання

Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Управлінський персонал. К.: Центр учбової літератури, 2009. 502 с.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. Редкол.: С. В. Мочерний (відпов. ред.) та ін. К.: Видавничий центр «Академія», 2001. 848 с.

Завадський Й.С. Менеджмент: у 2 томах. Вид-во Європ. ун-ту, Київ, 2003. 542 с.

Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту. К.: Академвидав, 2007. 464 с.

Лукʼянихін В. О. Менеджмент персоналу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Суми : Університетська книга, 2004. 590 с.

Мурашко М. І. Управління персоналом: навчально-практичний посібник. К.: Знання, 2002. 311 с.

Осовська Г. В., Осовський О. А. Основи менеджменту. Навчальний посібник. К.: «Кондор», 2008. 664 c.

Тарнавська Н. П. Управління конкурентоспроможністю підприємств : теорія, методологія, практика : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2008. 570 с.

Черевко Г. В., Василенька Н. І. Формування та використання персоналу в системі ресурсозабезпечення сільськогосподарських підприємств: монографія. Львів, 2008. 209 с.

Якубів В. М., Горогоцька Н. І., Якубів Р. Д. Управлінська модель забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств шляхом впровадження диверсифікаційних процесів. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 8. С. 58–66.

Якубів В. М. Концептуальні засади стратегії збалансованого розвитку сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2011. № 4. С. 104-107.

Adizes I. The ideal executive: Why You Cannot Be One and What To Do About It A New Paradigm for Management. Adizes Inst, Santa Barbara, 2004. 295 р.

Ian Mann. Reviews: Bedtime stories for managers. URL: https://www.fin24.com/Opinion/ianmann-reviews-bedtime-stories-for-managers-20191014 (Last accessed: 15.04.24).

Jones G. R., George J.M. Contemporary management. McGraw-Hill Irwin,2006. URL: https://www.academia.edu/43188332/Contemporary_Management_11th_Edition_by_Gareth_R_Jones (Last accessed: 15.04.24).

Yakubiv V., Polujk M. Innovative methodologies for estimating the personnel of agricultural enterprises in Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 2019. № 19 (1). Р. 617–624.

URL: http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.19_1/volume_19_1_2019.pdf (Last accessed: 17.04.24).

Vinogradsky M. D., Vinogradska A. M., Shkanova O. M. (2009) Upravlinskyi personal [Managing Staff] Kyiv: Center of Educational Literature. 502 р. (in Ukrainian)

Zavadsky J. S. (2003) Menedzhment: u 2 tomakh [Management: in 2 volumes]. Kyiv: Vid-vo Yevrop. un-tu. 542 р. (in Ukrainian)

Kuzmin O. Ye., Melnyk O. G. (2007) Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of Management]. Kyiv: Akademvydav. 464 р. (in Ukrainian)

Lukianykhin V. O. (2004) Menedzhment personalu : navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. [Staff Management: A Training Manual]. VTD Sumy: «Universytetska knyha». 590 р. (in Ukrainian)

Murashko M. I. (2002) Upravlinnia personalom: navchalno-praktychnyi posibnyk [Personnel management: training-practice book]. Kyiv: Znannya. 311 р. (in Ukrainian)

Osovska H. V., Osovskyi O. A. (2006) Osnovy menedzhmentu. Navchalnyi posibnyk [Fundamentals of Management]. Kyiv: Kondor. 664 р. (in Ukrainian)

Tarnavska N. P. (2008) Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv : teoriia, metodolohiia, praktyka : monohrafiia [Enterprise competitiveness management: theory, methodology, practice: monography]. Ternopil: Ekonomichna dumka. 570 р. (in Ukrainian)

Cherevko G. V., Vasylenko N. I. (2008) Formuvannia ta vykorystannia personalu v systemi resursozabezpechennia silskohospodarskykh pidpryiemstv: monohrafiia [Formation and use of personnel in the system of resource provision of agricultural enterprises]. Lviv. 209 р.

Mocherny S.V. (Ed.) (2001) Ekonomichna entsyklopediia: U trokh tomakh [Economic Encyclopedia: In three volumes]. Vol.2. Kyiv: Vydavnychyi tsentr «Akademiia». 848 р. (in Ukrainian)

Yakubiv V. M., Horohotska N. I., Yakubiv R. D. (2015) Upravlinska model zabezpechennia rozvytku silskohospodarskykh pidpryiemstv shliakhom vprovadzhennia dyversyfikatsiinykh protsesiv [Administrative model of ensuring the development of agricultural enterprises through diversification processes implementation]. Actual Problems of Economics, no 8, pp. 58-65. (in Ukrainian)

Yakubiv V. M. (2011) Kontseptualni zasady stratehii zbalansovanoho rozvytku silskohospodarskykh pidpryiemstv [Conceptual principles of the strategy of balanced development of agricultural enterprises]. Ekonomika APK «The Economy of Agro-Industrial Complex», no 4, pp. 104–107. (in Ukrainian)

Adizes I. (2004) The ideal executive: Why You Cannot Be One and What To Do About It A New Paradigm for Management. Adizes Inst, Santa Barbara. 295 р.

Ian Mann. Reviews: Bedtime stories for managers. URL: https://www.fin24.com/Opinion/ianmann-reviews-bedtime-stories-for-managers-20191014 (Last accessed: 15.04.24).

Jones G. R., George J. M. (2006) Contemporary management. McGraw-Hill Irwin, URL: https://www.academia.edu/43188332/Contemporary_Management_11th_Edition_by_Gareth_R_Jones (Last accessed: 15.04.24).

Yakubiv V., Polujk M. (2019) Innovative methodologies for estimating the personnel of agricultural enterprises in Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Developmentno 1 (1). pp. 617 624. URL: http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.19_1/volume_19_1_2019.pdf (Last accessed: 17.04.24).

Переглядів статті: 25
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Пасько , А., & Стоянець, Н. (2024). СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-44
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ