СУЧАСНИЙ СТАН ДОХІДНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Ключові слова: банківський сектор, воєнний час, дохідність банків, ризиковість, прибуток банківських установ

Анотація

Стаття розглядає сучасний стан дохідності банківського сектору України в умовах воєнного часу. Зокрема, досліджується вплив воєнного конфлікту на фінансові показники банків, такі як кредитний ризик, ліквідність, та загальний фінансовий стан. Розглядаються можливі стратегії та заходи, які банки можуть вжити для збереження доходності в умовах війни. Висвітлюються також перспективи розвитку банківського сектору в контексті воєнного конфлікту та можливі шляхи адаптації до непередбачуваних обставин. Дослідження спрямоване на визначення ключових факторів, що впливають на дохідність банківського сектору в умовах війни та розробку рекомендацій для управління фінансовими ризиками. Доведено, що повномасштабне вторгнення значно вплинуло на дохідність банківського сектору України через збільшення кредитного ризику, зменшення ліквідності, зміни в економічному середовищі та зростання потреби у фінансовій підтримці для військових операцій та відновлення інфраструктури. Також, війна призвела до збільшення втрат від неплатоспроможності позичальників та загальної невизначеності на ринку.

Посилання

Ільчук П., Коць О., Кудь А. Показники капіталізації банківської системи України: фактичний стан та порівняльна характеристика із показниками Польщі, Швейцарії та Німеччини. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. № 1 (21). С. 195–205. URL: https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/ view/555/457

Князь С. В., Другов О. О., Федорчак О. Є, Прохоренко В. П. Аналіз динаміки розвитку банківського сектору України. 2020. URL: https://www.researchgate.net/publication/344311639_ANALIZ_DINAMIKI_ROZVITKU_BANKIVSKOGO_SEKTORU_UKRAINI

Наглядова статистика Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist (дата звернення: 09.05.2024)

Річний звіт 2022 Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2022.pdf?v=7 (дата звернення: 09.05.2024)

Хижинська О. А., Волкова В. В. Банківська система України: сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку. Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету. Випуск 12 (2). 2021. URL: https://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/view/11291

Ilchuk P., Kots O., Kud A. (2022) Pokaznyky kapitalizatsii bankivskoi systemy Ukrainy: faktychnyi stan ta porivnialna kharakterystyka iz pokaznykamy Polshchi, Shveitsarii ta Nimechchyny. [Capitalization Indicators of the Banking System in Ukraine: Current Status and Comparative Analysis with Indicators of Poland, Switzerland, and Germany]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky – Economic Journal of Lesya Ukrainka Eastern European National University, vol. 1 (21). pp 195–205. Available at: https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/ view/555/457

Kniaz S. V., Druhov O. O., Fedorchak O. Ye, Prokhorenko V. P. (2020) Analiz dynamiky rozvytku bankivskoho sektoru Ukrainy. [Analysis of the Dynamics of Development of the Banking Sector in Ukraine]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/344311639_ANALIZ_DINAMIKI_ROZVITKU_BANKIVSKOGO_ SEKTORU_UKRAINI

Nahliadova statystyka Natsionalnoho banku Ukrainy. [Supervisory Statistics of the National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist (accessed May 9, 2024)

Richnyi zvit 2022 Natsionalnoho banku Ukrainy. [Annual Report 2022 of the National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2022.pdf?v=7 (accessed May 9, 2024)

Khyzhynska O. A., Volkova V. V. (2021) Bankivska systema Ukrainy: suchasnyi stan, problemni aspekty ta perspektyvy rozvytku. [The Banking System of Ukraine: Current Status, Problematic Aspects, and Development Prospects]. Visnyk studentskoho naukovoho tovarystva Donetskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of the Student Scientific Society of Donetsk National University, vol.13(2). Available at: https://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/view/11291

Переглядів статті: 28
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Гнидюк, І., Маршук , Л., & Тімошенко, Н. (2024). СУЧАСНИЙ СТАН ДОХІДНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-28
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ