ЕКОНОМІЧНІ ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ СТРАТЕГІЙ У БУДІВЕЛЬНІЙ СФЕРІ: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ

  • Ганна Рибак Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-4006-4557
  • Вячеслав Курбатов Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова https://orcid.org/0009-0008-9325-4574
Ключові слова: будівництво, клієнтоорієнтованість, сервісно-орієнтовані стратегії, розвиток, відновлення

Анотація

Сучасні реалії розвитку української економіки диктують потребу в пошуку новітніх підходів до управління, в тому числі і в будівельній галузі. Подібним новим підходом визначено сервісно-орієнтовані стратегії, які дедалі поширюються у сфері бізнесу та передбачають максимальну лояльність до потреб та побажань клієнтів. В результаті проведенного дослідження встановлено, що сервісно-орієнтовані стратегії для будівельних компаній відкривають можливості обслуговування клієнтів за новими стандартами. Загалом доведено, що сервісно-орієнтовані стратегії передбачають надання широкого переліку супутніх послуг, а не лише саме будівництво, і в цьому контексті будівельна сфера стає більш системною та багатогранною. Серед недоліків упровадження таких стратегій слід виокремити зростання витрат, що створює додаткові ризики у кризові періоди.

Посилання

Ареф’єва О., Пілецька С., Лістрова М. Формування конкурентної стратегії підприємства в системі антикризового управління. Економіка та суспільство. 2022. № 43. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-35 (дата звернення: 12.05.2024).

Економіко-управлінські аспекти формування інвестиційного портфеля девелопера в будівельній галузі / О. М. Білоусов та ін. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2019. № 6.1.-1 (56). С. 239−246. URL: http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2019/56_1_2019/42.pdf (дата звернення: 12.05.2024).

Богінська Л. О. Стан та перспективи розвитку будівельної галузі України. Економічні студії. 2018. № 2 (20). С. 21–26. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/533556.pdf (дата звернення: 12.05.2024).

Боліла Н. В. Функціонально-операційна трансформація систем управління будівельним підприємством на ґрунті Cals-технологій. Управління розвитком складних систем. 2019. № 40. С. 156–159. URL: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11969097 (дата звернення: 12.05.2024).

Бугайчук В., Грабчук І., Аляб’єва В. Стратегія інноваційного розвитку підприємства. Економіка та суспільство. 2022. № 44. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-84 (дата звернення: 12.05.2024).

Будівництво. Держстат України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/bud_20.htm (дата звернення: 12.05.2024).

Воскресенська Т. Обліково-аналітичні аспекти фінансування житлового будівництва в Україні. Економіка та суспільство. 2022. № 45. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-52 (дата звернення: 12.05.2024).

Гармаш Р. Б. Стратегії розвитку промислових підприємств у світлі глобалізаційних процесів. Академічні візії. 2023. № 17. URL: https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/200 (дата звернення: 12.05.2024).

Гончаров Ю. В., Лапчик Ю. Ю. Удосконалення стратегії розвитку підприємства. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2014. № 1. С. 193–199. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknutd_2014_1_30 (дата звернення: 12.05.2024).

Гребньов Г. М. Формування напрямків підвищення ефективності маркетингового механізму управління конкурентоспроможністю будівельних підприємств. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2019. № 11. С. 395–400. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2014_11_62 (дата звернення: 12.05.2024).

Рибак Г. І., Кульбачна А. О. Економіка послуг в рамках четвертої промислової революції. Національні економіки в умовах новітніх глобальних викликів : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Харків, 1–28 лютого 2023 р.). Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2023. С. 133–136. URL: https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/3129/2970 (дата звернення: 12.05.2024).

Маковоз О. С., Крайня Д. Р., Обуховський О. В. Фактори інвестиційної стратегії в системі підвищення конкурентоспроможності підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2021. № 5 (32). С. 70–75. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.32-10 (дата звернення: 12.05.2024).

Інструменти підтримки бізнесу в період воєнного стану в Україні. Вересень 2023. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/instrumenty-pidtrymky-biznesu-v-period-voyennoho-stanu-v-ukrayini-veresen (дата звернення: 12.05.2024).

Формування стратегії антикризового управління на підприємствах машинобудування в умовах змін / Л. М. Cакун та ін. Вісник Хмельницького національного університету. 2021. № 5. Т. 2. С. 35–40.

Соболєва Т. О. Фактори впливу на конкурентне середовище будівельних організацій. Вісник Хмельницького національного університету. 2022. № 1. С. 64–67. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekonnew/2022/VKNU-ES-2022-N1(302).pdf#page=64 (дата звернення: 12.05.2024).

Яковенко С. Л., Власенко Т. Ю. Ефективне управління економічною стійкістю підприємства – запорука успішного бізнесу. Регіональна економіка та управління. 2018. № 2 (20). С. 102–105. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/646540.pdf (дата звернення: 12.05.2024).

Arefieva O., Piletska S., Listrova M. (2022). Formuvannia konkurentnoi stratehii pidpryiemstva v systemi antykryzovoho upravlinnia [Formation of a competitive strategy for enterprises in the anti-crisis management sys-tem]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society, vol. 43. Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-35 (accessed May 12, 2024)

Bilousov O., Ryzhakova G., Mykhailova Y. and Kulikov O. (2019). Ekonomiko-upravlinski aspekty formuvannia investytsiinoho portfelia developera v budivelnii haluzi [Economic and managerial aspects of the formation of the developer's investment portfolio in the construction industry]. Naukovo-vyrobnychyi zhurnal “Biznes-navihator” – Business Navigator, vol. 6.1.-1(56), pp. 239−246. Available at: http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2019/56_1_2019/42.pdf (accessed May 12, 2024)

Boginska L. O. (2018). Stan ta perspektyvy rozvytku budivelnoi haluzi Ukrainy ) [State and prospects of development of construction industry of Ukraine]. Ekonomichni studii – Economics Studies, vol. 2 (20), pp. 21–26. Available at: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/533556.pdf (accessed May 12, 2024)

Bolila N. B. (2019) Funktsionalno-operatsiyna transformatsiya system upravlinnya budivelnym pidpryyemstvom na grunti Cals-tekhnolohiy [Functional-operational transformation of systems of management of the construction enterprise on the soil of Cals-technologies]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system – Management of complex systems development, vol. 40, рр. 156–159. Available at: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11969097 (accessed May 12, 2024)

Buhaichuk V., Hrabchuk I. and Aliabieva V. (2022). Stratehiia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva [Strategy of innovative development of the enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society, vol. 44. Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-84 (accessed May 12, 2024)

SSC of Ukraine. (n.d.). Budivnytstvo [Construction]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/bud_20.htm (accessed May 12, 2024)

Voskresenska Т. (2022). Oblikovo-analitychni aspekty finansuvannya zhytlovoho budivnytstva v Ukrayini [Accounting and analytical aspects of the financing of housing construction in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society, vol. 45. Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-52 (accessed May 12, 2024)

Harmash R. B. (2023). Stratehii rozvytku promyslovykh pidpryiemstv u svitli hlobalizatsiinykh protsesiv [Strategies for the development of industrial enterprises in light of globalization processes]. Akademichni vizii – Academic Visions, vol. 17. Available at: https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/200 (accessed May 12, 2024)

Honcharov Yu. V. and Lapchyk Yu. Iu. (2014). Udoskonalennia stratehii rozvytku pidpryiemstva [Improved busi-ness development strategy]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu – Bulletin of the Kyiv National University of Technology and Design, vol. 1, pp. 193–199. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknutd_2014_1_30 (accessed May 12, 2024)

Hrebnov H. M. (2019). Formuvannia napriamkiv pidvyshchennia efektyvnosti marketynhovoho mekhanizmu upravlinnia konkurentospromozhnistiu budivelnykh pidpryiemstv [Formation of directions of increase of efficiency of the marketing mechanism of management of competitiveness of the construction enterprises]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy “Kyivskyi politekhnichnyi instytut” – Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, vol. 11, рр. 395–400. Kyiv. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2014_11_62 (accessed May 12, 2024)

Rybak H. I. and Kulbachna A. O. (2023). Ekonomika posluh v ramkakh chetvertoi promyslovoi revoliutsii. [ Service economy within the framework of the fourth industrial revolution]. Natsionalni ekonomiky v umovakh novitnikh hlobalnykh vyklykiv : materialy mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf., (Kharkiv, 1–28 February 2023). Kharkiv : KhNUMH im. O. M. Beketova, 2023, pp. 133–136. Available at: https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/3129/2970 (accessed May 12, 2024)

Makovoz O. S., Krainia D. R. and Obukhovskyi O. V. (2021). Faktory investytsiinoi stratehii v systemi pid-vyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Factors of the investment strategy in the system of increasing the competitiveness of the enterprise]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy – Eastern Europe: Economy, Business and Management, vol. 5(32), pp. 70–75. Available at: https://doi.org/10.32782/easterneurope.32-10 (accessed May 12, 2024)

National Institute for Strategic Studies. (2023). Instrumenty pidtrymky biznesu v period voiennoho stanu v Ukraini. Veresen 2023 [Business support tools during the period of martial law in Ukraine. September 2023]. Available at: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/instrumenty-pidtrymky-biznesu-v-period-voyennoho-stanu-v-ukrayini-veresen (accessed May 12, 2024)

Sakun L. M., Viedienina Yu. Iu., Cukhomlyn L. V. and Tsymbal O. S. (2021). Formuvannia stratehii antykryzovoho upravlinnia na pidpryiemstvakh mashynobuduvannia v umovakh zmin [Formation of an anti-crisis management strategy at machine manufacturing enterprises in change rooms]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Herald of Khmelnytskyi National University, vol. 5, no. 2, pp. 35–40. (in Ukrainian)

Sobolyeva T. O. (2022). Faktory vplyvu na konkurentne seredovyshche budivelnykh orhanizatsiy [Factors influencing the competitive environment of construction organizations]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Herald of Khmelnytskyi National University, vol. 1, pp. 64–67. Available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekonnew/2022/VKNU-ES-2022-N1(302).pdf#page=64 (accessed May 12, 2024)

Yakovenko, S. L. and Vlasenko, T. Yu. (2018). Efektyvne upravlinnya ekonomichnoyu stiykistyu pidpryyem-stva – zaporuka uspishnoho biznesu [Effective management of the economic stability of the enterprise is the key to a successful business]. Rehionalna ekonomika ta upravlinnia – Regional Economy and Management, vol. 2 (20), pp. 102–105. Available at: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/646540.pdf (accessed May 12, 2024)

Переглядів статті: 35
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Рибак , Г., & Курбатов , В. (2024). ЕКОНОМІЧНІ ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ СТРАТЕГІЙ У БУДІВЕЛЬНІЙ СФЕРІ: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-49
Розділ
ЕКОНОМІКА