НАУКОВІ ПАРКИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ ЗВО: УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Ключові слова: інноваційний розвиток, наукові парки, ЗВО, міжнародний досвід, стратегія інноваційної діяльності

Анотація

Розкрито теоретичні засади та функціональну роль наукових парків як господарсько-економічного утворення інноваційної інфраструктури на базі закладів вищої освіти. Розглянуто концептуальні засади створення, юридичний і організаційний характер наукового парку з позиції взаємозв’язків науки і бізнесу. Проаналізовано організаційні та економічні аспекти функціонування наукових парків за американською, японською та змішаною моделями, виділено фактори які вплинули на їхню ефективну інноваційну діяльність. Наведено аргументи для активізації діяльності наукових парків з метою підвищення ефективності їх інноваційної діяльності та комерціалізації результатів їх роботи. Запропоновано заходи щодо прогресивних змін інноваційної діяльності ЗВО. Для поліпшення координації та взаємодії на рівні формулювання та реалізації політики у сфері інновацій, у стратегії інноваційної діяльності наукових парків визначено заходи по стимулюванню інноваційного розвитку в країні.

Посилання

Присвітла О.В. Роль технопарків у формуванні національної інноваційної системи. Держава та регіони. 2022. 124. С. 46–49.

Чудаєва І.Б. Наукові парки: суть, функції та перспективи створення. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.1. С. 352–361.

Сорочан Т. М. Освітній технопарк: інновації для якості освіти. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 2022. 4 (1). URL: https://visnyk.naps.gov.ua/ index.php/journal/article /view/287/350.

Орлов В. М., Петрашевська А. Д., Гуйгова Ю. І. Роль технопарків в інноваційному розвитку регіону. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2020. 1 (97). С. 40–46.

Чернюк В. І. Наукові парки в Україні – стан та проблеми діяльності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. 1. С. 68–75.

Митник А. К. Поняття наукового парку як суб'єкту правовідносин інтелектуальної власності. Право і суспільство. Цивілістика. 2016. 2. С. 55–59.

Про наукові парки: Закон України від 25.06.2009 № 1563.

Уханова І.О. Розвиток та функціонування технопарків: світовий досвід та специфіка в Україні: монографія. Одеса: Атлант, 2012. 131 с.

Jaffe A. B., Lerner Princeton J. Innovation and its discontents: how our broken patent system is endangering innovation and progress, and what to do about it.: princeton university press, 2006. URL: https://www.nber.org/ system/ files/chapters/c0204/c0204.pdf

Луцків О.М. Виробничий потенціал регіону: інноваційний вимір: монографія НАН України; ІРД. К., 2008. 242 с.

Наукові парки. Сайт МОН. URL: https://mon.gov.ua/nauka/ innovatsiyna-diyalnist-ta-transfer-tekhnologiy/naukovi-parki

Науково-практичний круглий стіл «Проблеми та перспективи розвитку наукових парків України». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/ media/innovatsii-transfer-tehnologiy/publikatsiyi/1.problemi-ta-perspektivi-rozvitku- naukovix-parkiv-ukrayini.pdf

Презентація Глобальної інноваційної візії WINWIN: якою буде Україна майбутнього: Сайт Міністерства цифрової трансформації України. URL: https://winwin.gov.ua/

Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності та розвитку наукових парків: Закон України від 25.06.2009 № 1563.

Prysvitla O.V. (2022). Rol tekhnoparkiv u formuvanni natsionalnoi innovatsiinoi systemy [The role of technology parks in the formation of the national innovation system]. Derzhava ta rehiony - State and regions, Vol.124, pp. 46–49.

Chudaieva I.B. (2011). Naukovi parky: sut, funktsii ta perspektyvy stvorennia [Science parks: the essence, functions and perspectives of creation]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy - Scientific bulletin of NLTU of Ukraine. Vol. 21.1. pp. 352–361.

Sorochan T. M. (2022). Osvitnii tekhnopark: innovatsii dlia yakosti osvity. [Educational technology park: innovations for the quality of education]. Visnyk Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy - Bulletin of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Vol. 4. Available at: https://visnyk.naps.gov.ua/ index.php/journal/article /view/287/350

Orlov V. M., Petrashevska A. D., Huihova Yu. I. (2020). Rol tekhnoparkiv v innovatsiinomu rozvytku rehionu [The role of technoparks in the innovative development of the region]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli -Scientific Bulletin of the Poltava University of Economics and Trade. Vol.1 (97). pp. 40–46.

Cherniuk V. I. (2016). Naukovi parky v Ukraini – stan ta problemy diialnosti [Science parks in Ukraine - state and problems of activity]. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti - Theory and practice of intellectual property. мol. 1. pp. 68–75.

Mytnyk A. K. (2016). Poniattia naukovoho parku yak subiektu pravovidnosyn intelektualnoi vlasnosti [The concept of a scientific park as a subject of legal relations of intellectual property]. Pravo i suspilstvo.Tsyvilistyka - Law and society. Civics, vol 2, pp. 55–59.

Zakon Ukrainy: Pro naukovi parky [Law of Ukraine: On science parks] vid 25.06.2009 № 1563.

Ukhanova I.O. (2012). Rozvytok ta funktsionuvannia tekhnoparkiv: svitovyi dosvid ta spetsyfika v Ukraini: monohrafiia. [Development and functioning of technoparks: world experience and specifics in Ukraine: monograph]. Odesa: Atlant, 131 p.

Jaffe A. B., Lerner Princeton J. (2006). Innovation and its discontents: how our broken patent system is endangering innovation and progress, and what to do about it.: princeton university press. Available at: https://www. nber.org/system/files/chapters/c0204/c0204.pdf

Lutskiv O.M. (2008). Vyrobnychyi potentsial rehionu: innovatsiinyi vymir: monohrafiia [Production potential of the region: innovative dimension: monograph of the National Academy of Sciences of Ukraine: monograph]. NAN Ukrainy; IRD. K., 242 p.

Naukovi parky. Sait MON. [Scientific parks. Website Ministry of Education and Science of Ukraine] Available at: https://mon.gov.ua/ua/ nauka/innovacijna-diyalnist-ta-transfer-tehnologij/ naukovi-parki

Naukovo-praktychnyi kruhlyi stil: Problemy ta perspektyvy rozvytku naukovykh parkiv Ukrainy [Scientific and practical round table: Problems and prospects of development of scientific parks of Ukraine]. Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/publikatsiyi/ 1.problemi-ta-perspektivi-rozvitku-naukovix-parkiv-ukrayini.pdf

Prezentatsiia Hlobalnoi innovatsiinoi vizii WINWIN: yakoiu bude Ukraina maibutnoho: Sait Ministerstva tsyfrovoi transformatsii Ukrainy [Presentation of the Global Innovation Vision of WINWIN: what will be Ukraine of the future: Website of the Ministry of Digital Transformation of Ukraine]. Available at: https://winwin.gov.ua/

Zakon Ukrainy: Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo aktyvizatsii diialnosti ta rozvytku naukovykh parkiv [Law of Ukraine: On amendments to some laws of Ukraine regarding the activation and development of science parks] vid 25.06.2009 № 1563.

Переглядів статті: 31
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Пастушенко, О. (2024). НАУКОВІ ПАРКИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ ЗВО: УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-43
Розділ
ЕКОНОМІКА