КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ІМПОРТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Ключові слова: фактор, класифікація, класифікація факторів, фактори впливу, імпортна діяльність

Анотація

Класифікація факторів впливу на імпортну діяльність є важливим інструментом для розуміння та аналізування складних процесів, що відбуваються в сфері міжнародної торгівлі. В процесі дослідження застосовувався системний підхід, абстрактно-логічний і монографічний методи. В статті обґрунтовано необхідність класифікації факторів, які впливають на імпортну діяльність і запропоновано ознаки, за якими їх доцільно класифікувати. Особливу увагу в дослідженні приділено виокремленню ознак для класифікації факторів та їх упорядкуванню. Встановлено, що класифікація дозволяє ідентифікувати різні фактори, які можуть вплинути на імпортну діяльність, аналізувати їх вплив з точки зору їхньої важливості та пріоритету, виокремити фактори, які впливають на конкурентоспроможність національних товарів на зовнішніх ринках; допомагає уряду розробляти та реалізувати ефективну торговельну політику; створює базу для наукових досліджень у галузі міжнародної торгівлі і дозволяє аналізувати та розуміти складні взаємозв'язки між різними факторами та їхнім впливом на економіку країни.

Посилання

Кузьминчук Н. В., Куценко Т. М., Терованесова О. Ю. Формування чинників впливу на експортно-імпортну діяльність вітчизняних промислових підприємств. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 50 (1). С. 69-74.

Гринько П. О. Діагностика факторів зовнішнього середовища, які впливають на розвиток експортно-імпортної діяльності підприємств. Бізнес-Інформ. 2018. № 8. С. 51-56.

Мозгова Г. В., Євтушенко В. А., Стовбуненко Д. Д. Теоретичні аспекти імпортної діяльності підприємств України. Бізнес-Інформ. 2021. №12. C. 34–40.

Балюк Ю. С. Фактори розвитку експортно-імпортної діяльності вітчизняних промислових підприємств. Бізнес-Інформ. 2021. № 7. С. 91 – 100.

Ліпич Л. Г., Фатенюк-Ткачук А. О. Фактори впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств. Економіка та держава. 2008. № 5. С. 29-32.

Фатенок-Ткачук А. О. Аналізування факторів впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2010. Вип. 17. С. 93-100.

Мельник О. Г., Нагірна М. Я. Діагностика факторів впливу на експортну діяльність підприємства. Інноваційна економіка. 2013. № 5. С. 63-66.

Юхименко П. І., Загурський О. М., Бойко С. В., Півторак М. В. та ін. : Фінансово-економічний словник. Біла Церква : Білоцерківський навчально-науковий виробничий комплекс «Освіта», 2015. 396 с.

Kuzʹmynchuk N. V., Kutsenko T. M. & Terovanesova O. Yu. (2020). Formuvannya chynnykiv vplyvu na eksportno-importnu diyalʹnistʹ vitchyznyanykh promyslovykh pidpryyemstv [Formation of factors influencing the export-import activity of domestic industrial enterprises]. Prychornomorsʹki ekonomichni studiyi - Prychornomorsʹki ekonomichni studiyi, vol. 50(1), pp. 69-74. (in Ukrainian).

Hrynʹko P. O. (2018) Diahnostyka faktoriv zovnishnʹoho seredovyshcha, yaki vplyvayutʹ na rozvytok eksportno-importnoyi diyalʹnosti pidpryyemstv [Diagnosis of environmental factors that affect the development of export-import activities of enterprises]. Biznes-Inform – Business-Inform, vol. 8, pp. 51-56. (in Ukrainian).

Moz·hova H. V., Yevtushenko V. A. & Stovbunenko D. D. (2021) Teoretychni aspekty importnoyi diyalʹnosti pidpryyemstv Ukrayiny [Theoretical aspects of the import activity of enterprises of Ukraine]. Biznes-Inform – Business-Inform, vol. 12, pp. 34–40. (in Ukrainian).

Balyuk YU. S. (2021) Faktory rozvytku eksportno-importnoyi diyalʹnosti vitchyznyanykh promyslovykh pidpryyemstv [Development factors of export-import activity of domestic industrial enterprises]. Biznes-Inform – Business-Inform, vol. 7, pp. 91 – 100. (in Ukrainian).

Lipych L. H. & Fatenyuk-Tkachuk A. O. (2008) Faktory vplyvu na rozvytok zovnishnʹoekonomichnoyi diyalʹnosti mashynobudivnykh pidpryyemstv [Factors influencing the development of foreign economic activity of machine-building enterprises]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, vol. 5, pp. 29-32. (in Ukrainian).

Fatenok-Tkachuk A. O. (2010) Analizuvannya faktoriv vplyvu na rozvytok zovnishnʹoekonomichnoyi diyalʹnosti mashynobudivnykh pidpryyemstv [Analysis of influencing factors on the development of foreign economic activity of machine-building enterprises]. Naukovi pratsi Kirovohradsʹkoho natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Scientific works of the Kirovohrad National Technical University. Economic sciences, vol. 17. pp. 93-100. (in Ukrainian).

Melʹnyk O. H. & Nahirna M. YA. (2013) Diahnostyka faktoriv vplyvu na eksportnu diyalʹnistʹ pidpryyemstva [Diagnostics of influencing factors on the enterprise's export activity]. Innovatsiyna ekonomika – Innovative economy, vol. 5, pp. 63-66. (in Ukrainian).

Yukhymenko P. I., Zahursʹkyy O. M., Boyko S. V., Pivtorak M. V. ta in. (2015) : Finansovo-ekonomichnyy slovnyk [Financial and economic dictionary]. Bila Tserkva : Bilotserkivsʹkyy navchalʹno-naukovyy vyrobnychyy kompleks «Osvita», 396 p. (in Ukrainian).

Переглядів статті: 8
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Оліховський , В. (2024). КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ІМПОРТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-98
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ