КОМПЛАЄНС-ПОЛІТИКА БАНКІВ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Ключові слова: комплаєнс у банку, комплаєнс-політика, політика Know Your Costomer, кодекс корпоративної етики, шахрайство

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням розвитку комплаєнсу в банках України. Визначено підходи до законодавчо-нормативного регулювання «комплаєнсу» та його організації в банках. Проаналізовано та систематизовано політики комплаєнсу у відповідності з рекомендаціями Базельського комітету з банківського нагляду: «Комплаєнс і комплаєнс функція в банках». Досліджено практику вітчизняних банків щодо впровадження основних політик комплаєнсу, зокрема, політики Кодексу корпоративної етики, Політики Know Your Costomer, протидії легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом і фінансуванню тероризму, Політики боротьби з шахрайством. Окреслено переваги впровадження комплаєнсу для банків, їх власників та клієнтів а також визначено загрози невідповідності політикам комплаєнсу для банківської установи.

Посилання

Гонченко Т. Що таке комплаєнс і чому це актуально для бізнесу навіть під час війни. URL: https://ain.ua/special/what-does-compliance-mean/ (дата звернення: 19.03.2024)

Формагей О. Правове регулювання питань відповідності (комплаєнсу) в енергетичному праві України (Regulatory Compliance) URL: https://unba.org.ua/publications/6220-pravove-regulyuvannya-pitan-vidpovidnosti-komplaensu-v-energetichnomu-pravi-ukraini-regulatory-compliance.html (дата звернення: 19.03.2024)

Про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах. Постанова Правління НБУ від 02 липня 2019р. № 88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0088500-19#Text (дата звернення: 15.03.2024)

Про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах: Постанова Правління НБУ від 11 червня 2018 р. №64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text (дата звернення: 15.03.2024)

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 6 грудня 2019 р. № 361-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text (дата звернення: 15.03.2024)

Про здійснення банками фінансового моніторингу: Постанова Правління НБУ від 19.05.2020 р. № 65 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text (дата звернення: 15.03.2024)

Практичне застосування вимог до управління комплаєнс ризиком URL:https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Praktichne_zastosuvannya_vimog_upravlinnya_komplains_rizikom_2018-09-18_19_pr.pdf?v=4 (дата звернення: 19.03.2024)

Світлична В.Ю., Овчелупова О.М. Сучасний стан та перспективи запровадження комплаєнс контролю у діяльність банківських установ. Комунальне господарство міст. 2019. Т 7. Вип. 153. URL: https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/download/5474/5397/11253 (дата звернення: 19.03.2024)

Климко Т., Мельник О. Корпоративний комплаєнс як превентивний захід боротьби з шахрайством. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/163888.pdf (дата звернення: 19.03.2024)

Комплаєнс і фінансовий моніторинг. Офіційний сайт Приватбанк https://privatbank.ua/compliance (дата звернення: 19.03.2024)

Офіційний сайт ПУМБ URL: https://about.pumb.ua/info/personal_data (дата звернення: 19.03.2024)

Кожен дев'ятий опитаний українець ставав жертвою шахраїв від початку повномасштабного вторгнення URL: https://opendatabot.ua/analytics/stopfraud-nbu (дата звернення: 19.03.2024)

Принципи створення комплаєнс-політики URL: https://unic.org.ua/news/principi-stvorennya-komplayens-politiki-410/(дата звернення: 19.03.2024)

Шелудько С. А. Моделі дифузії міжнародних стандартів комплаєнсу в локальному праві українських банків. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2023. № 5-6 (306-307). С. 62-71. URL: http://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2023/306-307/page.php?id=abstract/ukr/62-71 (дата звернення: 19.03.2024)

Роль підрозділу комплаєнс у системі внутрішнього контролю банку URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/CC_I%D0%A1%D0%86_D_Bakumenko_pr_2019-10-7_8.pdf?v=7 (дата звернення: 19.03.2024)

Honchenko T. Shcho take komplaiens i chomu tse aktualno dlia biznesu navit pid chas viiny [What is compliance and why it is relevant for business even during war]. Available at: https://ain.ua/special/what-does-compliancemean/ (accessed March 19, 2024)

Formahei O. Pravove rehuliuvannia pytan vidpovidnosti (komplaiensu) v enerhetychnomu pravi Ukrainy (Regulatory Compliance) [Legal regulation of compliance issues in the energy law of Ukraine (Regulatory Compliance)]. Available at: https://unba.org.ua/publications/6220-pravove-regulyuvannya-pitan-vidpovidnosti-komplaensu-v-energetichnomu-pravi-ukraini-regulatory-compliance.html (accessed March 19, 2024)

Pro orhanizatsiiu systemy vnutrishnoho kontroliu v bankakh Ukrainy ta bankivskykh hrupakh [On the organization of the internal control system in Ukrainian banks and banking groups]. Postanova Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 02 lypnia 2019 roku № 88. - Decree of the National Bank of Ukraine dated July 02, 2019. Available at https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0088500-19#Text (accessed March 15, 2024)

Pro orhanizatsiiu systemy upravlinnia ryzykamy v bankakh Ukrainy ta bankivskykh hrupakh [About the organization of the risk management system in Ukrainian banks and banking groups]. Postanova Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 11 chervnia 2022 roku № 18 - Decree of the National Bank of Ukraine dated June 11, 2018. N 16. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text (accessed March 15, 2024)

Pro zapobihannia ta protydiiu lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, finansuvanniu teroryzmu ta finansuvanniu rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyshchennia [On the prevention and countermeasures against the legalization (laundering) of proceeds obtained through crime, the financing of terrorism, and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction]. Zakon Ukrainy vid 6 hrudnia 2019 roku № 361-ІХ. - Law of Ukraine № 361-ІХ dated December 6, 2019. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text (accessed March 15, 2024)

Pro zdiisnennia bankamy finansovoho monitorynhu [About implementation of financial monitoring by banks]. Postanova Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 19 travnia 2020 roku. № 65 - Decree of the National Bank of Ukraine dated May 19, 2020 Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text (accessed March 15, 2024)

Praktychne zastosuvannia vymoh do upravlinnia komplaiens ryzykom [Practical application of compliance risk management requirements]. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Praktichne_zastosuvannya_vimog_upravlinnya_komplains_rizikom_2018-09-18_19_pr.pdf?v=4 (accessed March 19, 2024)

Svitlychna V.Iu., Ovchelupova O.M. (2019) Suchasnyi stan ta perspektyvy zaprovadzhennia komplaiens kontroliu u diialnist bankivskykh ustanov [The current state and prospects for the implementation of compliance control in the activities of banking institutions]. Komunalne hospodarstvo mist - Communal management of cities. Т 7. vol 153. Available at: https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/download/5474/5397/11253 (accessed March 19, 2024)

Klymko T., Melnyk O. Korporatyvnyi komplaiens yak preventyvnyi zakhid borotby z shakhraistvom [ Corporate compliance as a preventive measure to combat fraud]. Available at: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/163888.pdf (accessed March 19, 2024)

Komplaiens i finansovyi monitorynh. [Compliance and financial monitoring]. Ofitsiinyi sait Pryvatbank - Privatbank official website. Available at: https://privatbank.ua/compliance (accessed March 19, 2024)

Ofitsiinyi sait PUMB - Official website of FUIB. Available at: https://about.pumb.ua/info/personal_data (accessed March 19, 2024)

Kozhen deviatyi opytanyi ukrainets stavav zhertvoiu shakhraiv vid pochatku povnomasshtabnoho vtorhnennia [Every ninth Ukrainian polled has fallen victim to fraudsters since the start of the full-scale invasion]. Available at: https://opendatabot.ua/analytics/stopfraud-nbu (accessed March 19, 2024)

Pryntsypy stvorennia komplaiens-polityky [Principles of creating a compliance policy]. Available at: https://unic.org.ua/news/principi-stvorennya-komplayens-politiki-410/ (accessed March 19, 2024)

Sheludko S. A. (2023) Modeli dyfuzii mizhnarodnykh standartiv komplaiensu v lokalnomu pravi ukrainskykh bankiv [Models of international compliance standards' diffusion into local law of ukrainian banks]. Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu - Scientific Bulletin of Odessa National Economic University, vol 5-6 (306-307), pp. 62-71. Available at: http://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2023/306-307/page.php?id=abstract/ukr/62-71.(accessed March 19, 2024)

Rol pidrozdilu komplaiens u systemi vnutrishnoho kontroliu banku [The role of the compliance department in the bank's internal control system]. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/CC_I%D0%A1%D0%86_D_Bakumenko_pr_2019-10-7_8.pdf?v=7 (accessed March 19, 2024)

Переглядів статті: 6
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2024-02-27
Як цитувати
Грудзевич , У., Пилипенко , С., & Огінок, С. (2024). КОМПЛАЄНС-ПОЛІТИКА БАНКІВ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Економіка та суспільство, (60). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-60-128
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають