ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЯК МЕХАНІЗМ ПОСИЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

  • Світлана Качула Університет митної справи та фінансів
Ключові слова: державний контроль, інститут державного контролю, зовнішній та внутрішній державний фінансовий контроль, ефективність та результативність, фінансові ресурси

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням розвитку інституту державного контролю в Україні. Проаналізовано діяльність Рахункової палати України та Державної аудиторської служби України, які очолюють інституційний орган державного контролю щодо забезпечення законності та ефективності використання фінансових ресурсів загалом та фінансових ресурсів на соціальний розвиток зокрема. Дослідження світового досвіду організації державного контролю довело, що внутрішній контроль покликаний забезпечити достатню впевненість щодо досягнення цілей у дотриманні економічного, ефективного та результативного використання фінансових ресурсів. Аналіз показав, що стабільний соціальний розвиток суспільства неможливий без інституціональних змін у сфері державного контролю, які насамперед мають створювати умови для дотримання законності в процесі використання фінансових ресурсів у соціальній сфері. У статті окреслено шляхи зміцнення системи державного контролю як дієвого механізму посилення ефективності використання фінансових ресурсів на соціальний розвиток.

Посилання

Бюджетний кодекс України : Закон України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 04.01.2019).

Данчевська І.Р. Державний фінансовий контроль використання коштів місцевих бюджетів України : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08. Львів, 2018. 222 с.

Звіти про результати роботи Державної аудиторської служби України, її міжрегіональних територіальних органів та управлінь в областях за 2014–2017 рр. // Офіційний сайт Державної аудиторської служби України. URL: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/132210 (дата звернення: 04.01.2019).

Звіти Рахункової палати України за 2014–2017 рр. // Офіційний сайт Рахункової палати України. URL: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/category/32826 (дата звернення: 04.01.2019).

Лисяк Л.В. Розвиток державного фінансового контролю в Україні. Економічний вісник університету. 2015. Вип. 26/1. С. 200–206.

Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / пер з англ. І.В. Дзюбка. Київ : Основи, 2000. 208 с.

Піхоцький В.Ф. Система державного фінансового контролю в Україні: концептуальні засади теорії та практики : монографія. Львів : видавництво Львівської політехніки, 2014. 336 с.

Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : Закон України від 26 січня 1993 р. № 2939-XII. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-12 (дата звернення: 04.01.2019).

Хмельков А.В. Державний фінансовий контроль : підручник. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. 228 с.

Чугунов, І.Я., Федосов В.М. Державний внутрішній фінансовий контроль: стратегія розвитку. Фінанси України. 2009. № 4. С. 3–12.

Bjudzhetnyj kodeks Ukrajiny : Zakon Ukrajiny vid 08.07.2010 № 2456-VI. [Budget Code of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (accessed: 04.01.2019).

Danchevsjka I.R. (2018) Derzhavnyj finansovyj kontrolj vykorystannja koshtiv miscevykh bjudzhetiv Ukrajiny [State financial control of use of funds of local budgets of Ukraine]: dys. … kand. ekon. nauk: 08.00.08. Ljviv. 222 р.

Zvity pro rezuljtaty roboty Derzhavnoji audytorsjkoji sluzhby Ukrajiny, jiji mizhreghionaljnykh terytorialjnykh orghaniv ta upravlinj v oblastjakh za 2014–2017 rr. [Reports on the results of the work of the State Audit Office of Ukraine, its interregional territorial bodies and departments in the oblasts for 2014–2017] // Oficijnyj sajt Derzhavnoji audytorsjkoji sluzhby Ukrajiny. URL: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/132210 (accessed: 04.01.2019).

Zvity Rakhunkovoji palaty Ukrajiny za 2014–2017 rr. [Reports of the Accounting Chamber of Ukraine for 2014–2017] // Oficijnyj sajt Rakhunkovoji palaty Ukrajiny. URL: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/category/32826 (accessed: 04.01.2019).

Lysiak L.V. (2015) Rozvytok derzhavnogho finansovogho kontrolju v Ukrajini. [Development of state financial control in Ukraine]. Ekonomichnyj visnyk universytetu: Perejaslav-Khmeljnycjkyj. Vol. 26/1. Р. 200–206.

Nort D. Instytutsii, instytutsiina zmina ta funktsionuvannia ekonomiky [Institutions, institutional change and functioning of the economy]. Per z anhl. I.V. Dziubka. K.: Osnovy, 2000. 208 s.

Pikhocjkyj V.F. (2014) Systema derzhavnogho finansovogho kontrolju v Ukrajini: konceptualjni zasady teoriji ta praktyky [The system of state financial control in Ukraine: conceptual foundations of theory and practice]: monografia. Ljviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 336 р.

Pro osnovni zasady zdijsnennja derzhavnogho finansovogho kontrolju v Ukrajini [On the Basic Principles of the Implementation of the State Financial Control in Ukraine]: Zakon Ukrajiny № 2939-XII vid 26.01.1993. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-12 (accessed: 04.01.2019).

Khmeljkov A.V. (2017) Derzhavnyj finansovyj kontrolj [State Financial Control]: Pidruchnyk. Kharkiv : KhNU imeni V.N. Karazina. 228 р.

Chughunov, I.Ja., Fedosov V.M. (2009) Derzhavnyj vnutrishnij finansovyj kontrolj: strateghija rozvytku [State Internal Financial Control: Development Strategy]. Finansy Ukrajiny. Vol. 4. Р. 3–12.

Переглядів статті: 645
Завантажень PDF: 252
Опубліковано
2020-09-22
Як цитувати
Качула, С. (2020). ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЯК МЕХАНІЗМ ПОСИЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК. Економіка та суспільство, (21). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/36
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ