РЕГІОНАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

  • Ольга Крикун Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • Ірина Тернова Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: регіонально-адміністративний менеджмент, регіон, управління, механізм, соціально-економічний розвиток

Анотація

Стаття присвячена питанням визначення сутності, змістовних ознак, а також проблем соціально-економічного розвитку регіонів України на основі теоретичного переосмислення парадигм регіонально-адміністративного менеджменту. Обґрунтовано, що регіонально-адміністративний менеджмент сприяє створенню більш раціональної територіальної організації та взаємозв’язків між адміністративно-територіальними одиницями, збалансуванню потреб розвитку з необхідністю захисту навколишнього середовища, досягненню соціально-економічних цілей. Здійснено групування регіонів України за обсягами валового регіонального продукту, на основі якого визначено детермінанти формування ефективної просторової структури регіональної економіки за умови дотримання балансу інтересів регіонів. Запропоновано механізм управління розвитком регіонів, що дасть змогу враховувати вимоги складових регіонально-адміністративного менеджменту, які будуть досягатися шляхом раціональної організації територіального господарства.

Посилання

Гранберг А. Основы региональной экономики. Москва : Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004. 578 с.

Данилишин Б. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика. Черкаси : УДТУ, 2006. 315 с.

Пуртов В., Третяк В., Кудінова М. Регіонально-адміністративний менеджмент : навчальний посібник. Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013 298 с.

Качан Є. Регіональна економіка : підручник для студентів всіх напрямів галузі знань «Економіка і підприємництво» вищих навчальних закладів освіти ІІІ–IV рівнів акредитації. Тернопіль : Тернопільський національний економічний ун-т, 2009. 664 с.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Національний інститут стратегічних досліджень. URL: http://www.niss.gov.ua/Monitor/juli/14.htm.

Про адміністративно-територіальний устрій України : Проект Закону України. URL: http://www.csi.org.ua/www/?p=1881.

Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/2017.

The Smart Specialisation Platform. 2015. URL: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/what-is-smart-specialisation.

Регіонально-адміністративний менеджмент : навчальний посібник / за ред. В. Воронкової. Київ : Професіонал ; Центр учбової літератури, 2010. 352 с.

Grongberg A. Fundamentals of the regional economy. Moscow: Publishing House of the Higher School of Economics, 2004. 578 p. (in Russian).

Danylyshyn B. Socio-economic problems of regional development: methodology and practice. Cherkasy : UDTU, 2006. 315 p. (in Ukrainian).

Regionally administrative management : textbook / V. Purtov, V. Tretyak, M. Kudinova. V.N. Karazin Kharkiv National University, 2013 298 p. (in Ukrainian).

Kachan Ye. Regional economics: a textbook for students of all branches of knowledge “Economics and Entrepreneurship” of higher educational institutions of education of III–IV levels of accreditation. Ternopil National Economic University, 2009. 664 p. (in Ukrainian).

The State Statistics Service of Ukraine [Electronic resource]: http://www.ukrstat.gov.ua (Information and analytical collection).

National Institute for Strategic Studies [Electronic resource]: http://www.niss.gov.ua/Monitor/juli/14.htm (Information and analytical collection).

About the administrative-territorial structure of Ukraine: Draft Law of Ukraine [Electronic resource] http://www.csi.org.ua/www/?p=1881 (Legislation).

Ministry of Finance [Electronic resource] https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/2017.

The Smart Specialisation Platform. [Electronic resource] 2015. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/what-is-smart-specialisation.

Regional-administrative management: tutor. guide. / ed. V. Vonkova K. : Professional ; Center for Educational Literature, 2010. 352 p. (in Ukrainian).

Переглядів статті: 375
Завантажень PDF: 292
Опубліковано
2020-09-22
Як цитувати
Крикун, О., & Тернова, І. (2020). РЕГІОНАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (21). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/35
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА