ТРАНСФОРМАЦІЯ БАЗОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГОТЕЛІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Ключові слова: базова інфраструктура готелю, категоризація закладу готельного бізнесу, європейський стандарт, євроінтеграція, сталий розвиток, безбар’єрний простір, енергоефективне рішення

Анотація

Стаття присвячена аналізу вимог до базової інфраструктури готелів та їх відповідності європейським стандартам. Оскільки базова інфраструктура готелю виступає основою реалізації обраної концепції гостинності, її формування відбувається на основі діючих галузевих стандартів і спрямовано на досягнення закладом економічних, ринкових й корпоративних цілей. Основними елементами базової інфраструктури готелю є будівлі, конструкції, приміщення, устаткування, інформаційні системи, які гарантують безпечні умови для прийому і надання основних послуг гостям. Доведена необхідність використання енергозберігаючих технологій, екологічно нешкідливого обладнання, облаштування безбар’єрного простору в готелях. Визначені основні напрямами для удосконалення базової інфраструктури готелів й інфраструктурні ризики, які здатні загальмувати євроінтеграційний перехід українського готельного бізнесу.

Посилання

ДАРТ. URL: http://surl.li/qaczm (Дата звернення: 10.12.2023).

Тітомир Л.А. Інфраструктура готелів туристичного класу. Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій]. 2014. Вип. 46, Т. 2. С. 333-336. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Np_2014_46(2)__84.

Редько В. Є., Русіна А. О. Міжнародний досвід формуванні сталої інфраструктури готелю. Ефективна економіка. 2018. № 12. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.90.

Olha Nikolaichuk, & Katerina Fedan. (2023). Іmprovement of the methodical approach to the analysis of the efficiency of management of the material and technical base of the hotel establishment. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (17), 163-173. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2023-17-14 https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/22050.

Cheong, Fan, and Young-Hee Lee. (2021). "Developing an Environmental Management System for Evaluating Green Casino Hotels" Sustainability 13, no. 14: 7825. https://doi.org/10.3390/su13147825.

Ferreira Ramalho Leite, A., Lamas, S. A., & De Mendonça Nóbrega, W. R. (2019). Environmental management systems and competitiveness: an analysis of multiple cases in accommodation establishments of Natal-RN. Turismo - Visão e Ação, 21(1), 65-80. https://doi.org/10.14210/rtva.v21n1.p65-80.

EEIG & SIE Europe LTD (2012). EEIG EU standard for hotel. URL: http://surl.li/qacdh.

Hotelstars Union. System Hotelstars Union European Criteria 2020-2025. URL: http://surl.li/qacdu (Дата звернення: 10.01.2024).

ДП НДІ «Система». ДСТУ 4269: 2003 Національний стандарт України. Послуги туристичні. Класифікація готелів. Наказ Держспоживстандарту України від 23 грудня 2003 р. № 225. URL: http://surl.li/doant.

European Commission. Eurocodes: Building the future. URL: https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/en-eurocodes/about-en-eurocodes#benefits-of-use (Дата звернення: 15.01.2024).

ДП «Укрархбудінформ». ДБН В.2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готелі. Зміна № 1. Київ, 2019. URL: http://surl.li/qacgb.

ДП «Укрархбудінформ». ДБН В.2.2-9:2018 "Громадські будинки та споруди. Основні положення" із зміною № 1. Київ: Мінрегіон України, 2022. URL: http://surl.li/qackk.

ДП «Укрархбудінформ». ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення" Київ, 2018. URL: http://surl.li/lbaad.

ДСТУ Б ISO 21542:2013 “Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища”. Київ: Мінрегіон України, 2014. URL: http://surl.li/qacno.

ДСТУ 4281: 2004. Державний стандарт України. Заклади ресторанного господарства Класифікація. Київ: ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ, 2004. URL: http://surl.li/qacpr.

Council of Europe (2009). Achieving full participation through Universal Design. URL: https://rm.coe.int/16805a2a1e.

Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року. Розпорядження Кабінету міністрів України № 366-р від 14.04.2021 р. Київ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text (Дата звернення: 17.01.2024).

Редько В. Є. Застосування концепції Кайдзен в готельному сервісі. Інфраструктура ринку. 2022. Вип. 65. С. 104–109. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct65-18.

Дія. ДАРТ. Реєстр свідоцтв категоризованих готелів України. URL: http://surl.li/qacws (Дата звернення: 17.01.2024).

DART. Available at: http://surl.li/qaczm (accessed: Dec. 10, 2023).

Titomyr L.A. (2014). Infrastruktura hoteliv turystychnoho klasu [Infrastructure of tourist-class hotels]. Naukovi pratsi [Odeskoi natsionalnoi akademii kharchovykh tekhnolohii]. Vol. 46, Т. 2, 333-336. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Np_2014_46(2)__84 [in Ukrainian].

Redko, V., Rusina, A. (2018). Mizhnarodnyi dosvid formuvanni staloi infrastruktury hoteliu [International experience in building sustainable hotel infrastructure]. Efektyvna ekonomika № 12. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.90 [in Ukrainian].

Nikolaichuk, O., Fedan, K. (2023). Іmprovement of the methodical approach to the analysis of the efficiency of management of the material and technical base of the hotel establishment. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (17), 163-173. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2023-17-14 https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/22050.

Cheong, Fan, and Young-Hee Lee. (2021). Developing an Environmental Management System for Evaluating Green Casino Hotels Sustainability 13, no. 14: 7825. https://doi.org/10.3390/su13147825.

Ferreira Ramalho Leite, A., Lamas, S. A., & De Mendonça Nóbrega, W. R. (2019). Environmental management systems and competitiveness: an analysis of multiple cases in accommodation establishments of Natal-RN. Turismo - Visão e Ação, 21(1), 65-80. https://doi.org/10.14210/rtva.v21n1.p65-80.

EEIG & SIE Europe LTD (2012). EEIG EU standard for hotel. Available at: http://surl.li/qacdh.

Hotelstars Union. System Hotelstars Union European Criteria 2020-2025. Available at: http://surl.li/qacdu (accessed: Jan. 10, 2024).

DP NDI «Systema» (2003). DSTU 4269: 2003 Natsionalnyi standart Ukrainy. Posluhy turystychni. Klasyfikatsiia hoteliv. [National standard of Ukraine. Tourist services. Classification of hotels]. Nakaz Derzhspozhyvstandartu Ukrainy vid 23 hrudnia. № 225. Available at: http://surl.li/doant. [in Ukrainian].

European Commission. Eurocodes: Building the future. Available at: https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/en-eurocodes/about-en-eurocodes#benefits-of-use (accessed: Jan. 15, 2024).

DP «Ukrarkhbudinform» (2019). DBN V.2.2-20:2008 Budynky i sporudy. Hoteli. Zmina № 1. [Buildings and structures. Hotels. Change #1]. Kyiv. Available at: http://surl.li/qacgb [in Ukrainian].

DP «Ukrarkhbudinform» (2022). DBN V.2.2-9:2018 "Hromadski budynky ta sporudy. Osnovni polozhennia" iz zminoiu № 1 [Public buildings and structures. Basic Provisions with amendment No. 1]. Kyiv: Minrehion Ukrainy. Available at: http://surl.li/qackk [in Ukrainian].

DP «Ukrarkhbudinform» (2018). DBN V.2.2-40:2018 "Inkliuzyvnist budivel i sporud. Osnovni polozhennia" [Inclusiveness of buildings and structures. Basic provisions] Kyiv. Available at: http://surl.li/lbaad.

DSTU B ISO 21542:2013 «Budynky i sporudy. Dostupnist i zruchnist vykorystannia pobudovanoho zhyttievoho seredovyshcha» [Buildings and structures. Accessibility and ease of use of the built living environment]. Kyiv: Minrehion Ukrainy. Available at: http://surl.li/qacno [in Ukrainian].

DSTU 4281: 2004. Derzhavnyi standart Ukrainy. Zaklady restorannoho hospodarstva Klasyfikatsiia [State standard of Ukraine. Restaurant establishments Classification]. Kyiv: DERZhSPOZhYVSTANDART UKRAINY. Available at: http://surl.li/qacpr [in Ukrainian].

Council of Europe (2009). Achieving full participation through Universal Design. Available at: https://rm.coe.int/16805a2a1e.

Natsionalna stratehiia iz stvorennia bezbariernoho prostoru v Ukraini na period do 2030 roku [National strategy for creating a barrier-free space in Ukraine for the period until 2030]. Rozporiadzhennia Kabinetu ministriv Ukrainy № 366-r vid 14.04.2021 r. Kyiv. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text (accessed: Jan. 17, 2024) [in Ukrainian].

Redko, V. (2022). Zastosuvannia kontseptsii Kaidzen v hotelnomu servisi [Implementation of the Kaizen concept in hotel service]. Infrastruktura rynku Vol. 65, 104–109. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct65-18 [in Ukrainian].

Diia. DART. Reiestr svidotstv katehoryzovanykh hoteliv Ukrainy [Register of certificates of categorized hotels of Ukraine]. Available at: http://surl.li/qacws (accessed: Jan. 17, 2024) [in Ukrainian].

Переглядів статті: 4
Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Редько, В. (2023). ТРАНСФОРМАЦІЯ БАЗОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГОТЕЛІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ . Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-91
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА