ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  • Олександр Хадарцев Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-3520-4164
Ключові слова: вартість підприємства, вартість бізнесу, підходи та методи оцінки вартості, вартісно-орієнтоване управління

Анотація

В статті розглядається методологічна та аналітична база формування, оцінювання і управління вартістю підприємства в сучасних умовах господарювання. Досліджено економічний зміст вартості підприємства як об’єкту оцінки, методичний інструментарій оцінювання вартості, а також управління вартістю підприємства у розрізі її впливу на формування переваг суб’єкта господарювання на ринку. Визначено специфіку факторів формування вартості та ключові важелі управління вартістю. Виконано аналіз джерел формування майна та фінансового стану на прикладі підприємства ТОВ «КІОСК ВЕНДІНГ», проведено розрахунок вартості підприємства за чотирьома методами: чистих активів, середньозваженої вартості капіталу, капіталізації доходу, економічної доданої вартості. За результатами аналізу визначено напрями подолання проблем теоретико-методичної бази управління вартістю та надано пропозиції як реалізувати ці напрями у діяльності підприємства.

Посилання

Кривов’язюк І.В., Бурбан О.В. Економічна сутність поняття «вартість підприємства» та детермінанти її зростання. Економіка та держава. 2020. №10. С. 99-104. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.99.

Краснокутська Н.С., Коптєва Г.М. Оцінка бізнесу: навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей. Харків: НТУ «ХПІ», 2021. 229 с.

Августова О., Коломієць Д., Гнасько О. Міжнародна практика оцінки вартості бізнесу. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2023. №1. С. 94-107. DOI: 10.31617/3.2023(126)08.

Циган Р.М., Лижова Є.М. Аналіз підходів та методів оцінки вартості підприємства. Молодий вчений. 2020. №11(87). С. 209-214. DOI: 10.32839/2304-5809/2020-11-87-45.

Дейнека О.В., Дехтяр Н.А. Пігуль Є.І. Актуальні питання управління вартістю підприємства. Економіка та суспільство. 2017. №12. С. 240-245. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/12_ukr/40.pdf (дата звернення: 24.11.2023).

Овчар О. Теорії структури капіталу та їх вплив на ринкову вартість підприємства. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2019. №56. С. 249-257. DOI: 10.30970/ves.2019.56.0.3023.

Бурбан О.В. Роль оцінювання вартості як інструмента підготовки рішень для обґрунтування ринкової капіталізації підприємства. Економічний форум. 2021. №1. С. 116-121. DOI: 10.32839/2304-5809/2020-11-87-45.

Сідлецька К.А. Смирнов Є.Є. Концепція вартісно-орієнтованого управління як новітній стандарт корпоративного менеджменту. Економіка та підприємництво: зб. наук. пр. КНЕУ ім. В. Гетьмана. 2018. № 41. С. 34-44.

Євдокимов В.В. Валінкевич Н.В., Завалій Т.О. Еволюція базових концепцій вартісно-орієнтованого управління. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2018. Т.3. Вип.26. С. 384-393.

Кульбач Ю.О. Механізм управління вартістю підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. №23. С. 82-86.

Іоргачова М.І., Ковальова О.М., Коцюрубенко Г.М. Вартісно-орієнтоване управління в системі корпоративного управління компанією. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 111-115. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.111.

Муріна А. Оцінка вартості бізнесу з нерівномірними капітальними витратами. Світ фінансів. 2022. №2(71). С. 57-69. DOI: 10.35774/sf2022.02.057.

Ніколайчук О.А., Зозуля В.А., Кушнірук. А.В. Удосконалення управління активами підприємства у контексті зростання ринкової вартості. Економічні горизонти. 2022. №2(20). С. 12-32. DOI: 10.31499/2616-5236.2(20).2022.261846.

Полтініна О.П. Управління вартістю підприємства: навчальний посібник. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. 140 с.

Kryvovʹyazyuk I.V., Burban O.V. (2020) Ekonomichna sutnistʹ ponyattya «vartistʹ pidpryyemstva» ta determinanty yiyi zrostannya [The economic essence of the concept of «enterprise value» and determinants of its growth]. Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 99-104. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.99 (in Ukrainian).

Krasnokutsʹka N.S., Koptyeva H.M. (2021) Otsinka biznesu: navch. posib. dlya studentiv ekonomichnykh spetsialʹnostey [Business assessment: education. manual for students of economic specialties]. Kharkiv: NTU «KHPI», 229 p. (in Ukrainian).

Avhustova O., Kolomiyetsʹ D., Hnasʹko O. (2023). Mizhnarodna praktyka otsinky vartosti biznesu [International practice of business value assessment]. Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, pravo, vol. 1, pp. 94-107. DOI: 10.31617/3.2023(126)08 (in Ukrainian).

Tsyhan R.M., Lyzhova YE.M. (2020). Analiz pidkhodiv ta metodiv otsinky vartosti pidpryyemstva [Analysis of approaches and methods of enterprise value estimation]. Molodyy vchenyy, vol. 11(87), pp. 209-214. DOI: 10.32839/2304-5809/2020-11-87-45 (in Ukrainian).

Deyneka O.V., Dekhtyar N.A. Pihulʹ Ye.I. (2017). Aktualʹni pytannya upravlinnya vartistyu pidpryyemstva [Current issues of enterprise value management]. Ekonomika ta suspilʹstvo, vol. 12, pp. 240-245. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/12_ukr/40.pdf (accessed November 24, 2023) (in Ukrainian).

Ovchar O. (2019). Teoriyi struktury kapitalu ta yikh vplyv na rynkovu vartistʹ pidpryyemstva [Capital structure theories and their influence on the market value of the enterprise]. Visnyk Lʹvivsʹkoho universytetu. Seriya ekonomichna, vol. 56, pp. 249-257. DOI: 10.30970/ves.2019.56.0.3023 (in Ukrainian).

Burban O.V. (2021). Rolʹ otsinyuvannya vartosti yak instrumenta pidhotovky rishenʹ dlya obgruntuvannya rynkovoyi kapitalizatsiyi pidpryyemstva [The role of value estimation as a tool for preparing decisions for substantiating the market capitalization of an enterprise]. Ekonomichnyy forum, vol. 1, pp. 116-121. DOI: 10.32839/2304-5809/2020-11-87-45 (in Ukrainian).

Sidletsʹka K.A. Smyrnov Ye.Ye. (2018). Kontseptsiya vartisno-oriyentovanoho upravlinnya yak novitniy standart korporatyvnoho menedzhmentu [The concept of value-based management as the latest standard of corporate management]. Ekonomika ta pidpryyemnytstvo: zb. nauk. pr. DVNZ «KNEU im. V. Hetʹmana», vol. 41, pp. 34-44 (in Ukrainian).

Yevdokymov V.V. Valinkevych N.V., Zavaliy T.O. (2018). Evolyutsiya bazovykh kontseptsiy vartisno-oriyentovanoho upravlinnya [Evolution of basic concepts of value-oriented management]. Finansovo-kredytna diyalʹnistʹ: problemy teoriyi i praktyky, vol. 3, iss. 26, pp. 384-393 (in Ukrainian).

Kulʹbach YU.O. (2017). Mekhanizm upravlinnya vartistyu pidpryyemstva [Mechanism of enterprise cost management]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 82-86 (in Ukrainian).

Iorhachova M.I., Kovalʹova O.M., Kotsyurubenko H.M. (2020). Vartisno-oriyentovane upravlinnya v systemi korporatyvnoho upravlinnya kompaniyeyu [Value-based management in the system of corporate management of the company]. Ekonomika ta derzhava, vol. 5., pp. 111-115. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.111 (in Ukrainian).

Murina A. (2020). Otsinka vartosti biznesu z nerivnomirnymy kapitalʹnymy vytratamy [Estimation of the cost of business with uneven capital costs]. Svit finansiv, vol. 2(71), pp. 57-69. DOI: 10.35774/sf2022.02.057 (in Ukrainian).

Nikolaychuk O.A., Zozulya V.A., Kushniruk. A.V. (2022). Udoskonalennya upravlinnya aktyvamy pidpryyemstva u konteksti zrostannya rynkovoyi vartosti [Improvement of enterprise asset management in the context of market value growth]. Ekonomichni horyzonty, vol. 2(20), pp. 12-32. DOI: 10.31499/2616-5236.2(20).2022.261846 (in Ukrainian).

Poltinina O.P. (2017). Upravlinnya vartistyu pidpryyemstva: navchalʹnyy posibnyk [Enterprise value management: a study guide]. Kharkiv: KhNEU im. S. Kuznetsya, 140 p. (in Ukrainian).

Переглядів статті: 5
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Хадарцев, О. (2023). ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-93
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ