АНАЛІЗ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: стратегія, соціальний розвиток, мотивація, персонал, кадровий потенціал, стратегія соціального розвитку

Анотація

У статті проведено аналіз стратегії соціального розвитку підприємства, обґрунтовано її важливе значення для зростання рівня продуктивності праці, підвищення якості продукції (послуг) та розвитку економічної діяльності підприємства в цілому. Досліджено основні компоненти стратегії соціального розвитку підприємства. Здійснено детальну характеристику стратегії розвитку кадрового потенціалу підприємства, з’ясовано її тісний зв’язок з реалізацією на практиці різних аспектів управління персоналом. Проаналізовано функції соціального управління та систему управління соціальним розвитком, встановлено, що прибуткові, економічно розвинені підприємства мають грамотно розроблену комплексну соціальну систему, тому що саме від соціальної політики залежить добробут і фінасовий розквіт будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності. Охарактеризовано чинники, що впливають на формування стратегії соціального розвитку, здійснено їх класифікацію. Значну увагу приділено аналізу особливостям управління соціальним розвитком. Зазначено, що при розробці стратегії соціального розвитку підприємства слід враховувати специфіку менеджменту, оскільки і суб’єктами, і об’єктами управління в цьому випадку є люди.

Посилання

Лепейко Т.І., Мазоренко О.В. Розвиток підприємства як соціально-екологічної системи в умовах нестабільності. Механізм регулювання економіки. 2017. № 3. С. 65-75

Назарова Г., Гончарова С., Хоменко П. Стратегічний підхід до соціального розвитку підприємства у повоєнний період. Економіка та суспільство. 2022. № 45. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-16.

Сичова Н., Сичова А. Стратегія соціального розвитку підприємства торгівлі та підходи до її оцінювання. Вісник КНТЕУ. 2012. № 5. С. 44-50.

Остряніна С.В. Функціональний підхід до соціального управління підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. № 3. 2019. С. 261-266.

Перевозова І.В., Сторощук Х.Л. Дослідження поняття «соціальний розвиток підприємства». Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2022. № 34. С. 35-44.

Сорока О.В., Кривцова М.С. Соціальна стратегія у системі управління сучасним підприємством. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. № 1. С. 315-319.

Гриник О.І., Сисоєва І.М. Соціалізація підприємства як важіль інноваційного розвитку. Держава та регіони. 2020. № 5. С. 40-44.

Lepeyko T.I., Mazorenko O.V. (2017) Rozvytok pidpryyemstva yak sotsialʹno-ekolohichnoyi systemy v umovakh nestabilʹnosti [Development of the enterprise as a socio-ecological system in conditions of instability]. Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky, no. 3, pp. 65-75.

Nazarova H., Goncharova S., Khomenko P. (2022) Stratehichnyy pidkhid do sotsialʹnoho rozvytku pidpryyemstva u povoyennyy period [A strategic approach to the social development of the enterprise in the post-war period]. Ekonomika ta suspilʹstvo, no. 45. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-16.

Sychova N., Sychova A. (2012) Stratehiya sotsialʹnoho rozvytku pidpryyemstva torhivli ta pidkhody do yiyi otsinyuvannya [Strategy of social development of a trade enterprise and approaches to its evaluation]. Visnyk KNTEU, no. 5, pp. 44-50.

Ostryanina S.V. (2019) Funktsionalʹnyy pidkhid do sotsialʹnoho upravlinnya pidpryyemstva [A functional approach to the social management of the enterprise]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, no. 3, pp. 261-266.

Perevozova I.V., Storoshchuk H.L. (2022) Doslidzhennya ponyattya «sotsialʹnyy rozvytok pidpryyemstva» [Study of the concept of «social development of the enterprise»]. Naukovi zapysky Lʹvivsʹkoho universytetu biznesu ta prava, no. 34, pp. 35-44.

Soroka O.V., Kryvtsova M.S. (2014) Sotsialʹna stratehiya u systemi upravlinnya suchasnym pidpryyemstvom [Social strategy in the management system of a modern enterprise]. Sotsialʹno-trudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka, no. 1, pp. 315-319.

Hrynyk O.I., Sysoeva I.M. (2020) Sotsializatsiya pidpryyemstva yak vazhilʹ innovatsiynoho rozvytku [Socialization of the enterprise as a lever of innovative development]. Derzhava ta rehiony, no. 5, pp. 40-44.

Переглядів статті: 9
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Махмудов, Х., & Чухліб, Р. (2023). АНАЛІЗ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА . Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-95
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ