ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Ключові слова: мотивація, персонал, управління організацією, вмотивована поведінка, мотивація праці

Анотація

У статті розглядається мотивація як рушійна сила людської поведінки та як один з найважливіших чинників підвищення ефективності роботи окремих працівників та розвитку організації в цілому. З іншого боку, мотивація − це процес свідомого та цілеспрямованого впливу на мотиви поведінки людей шляхом створення засобів і можливостей для реалізації їхніх цінностей і очікувань з метою досягнення мотивуючих цілей. Мотивація конкретної людини може змінюватися в часі та просторі, і ніхто не створив і ніколи не створить «рецепту ефективної мотивації». Мотивація спрямовує зусилля на досягнення конкретної мети. Високомотивовані люди також мають більшу здатність зосереджуватися на предметі або завданні. Важливим аспектом вмотивованої поведінки є досить високий рівень мотивації. Висока мотивація − це високий рівень енергії в поведінці, тоді як низька мотивація − це низький рівень енергії або активності. Люди з низькою мотивацією до роботи зазвичай уникають працювати занадто багато, тоді як високомотивовані люди багато мотивуються і діють, незважаючи на втому, а іноді й очевидні ознаки фізичного виснаження.

Посилання

Азьмук Н.А. Зайнятість і мотивація праці в інформаційній економіці: трансформація і взаємозв’язок. Проблеми економіки. 2017. № 4. С. 376–383.

Амоша О.І. Мотивація персоналу підприємства в ринкових умовах: наоч. навч.-метод. матеріали. НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Донецьк : [Ін-т економіки пром-сті НАНУ], 2011. 199 с.

Бериславська А.В. Мотивація праці управлінського персоналу у забезпеченні зростання економічних результатів підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04. Херсон. нац. техн. ун-т. Херсон, 2013. 20 с.

Горовий Д. А. Мотивація та стимулювання як основні засоби управління персоналом в Україні. Центральноукраїнський науковий вісник . Економічні науки. 2019. Вип. 3. С. 90–96. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2019_3_11.

Кірєєв Є.В. Мотивація праці працівників органів публічного управління. Теорія та практика державного управління. 2019. Вип. 3. С. 188–196.

Нетудихата К. Л., Погромський В. О., Стройнецький В. М. Діагностика стану розвитку мотиваційних механізмів в системі кадрового менеджменту. Ефективна економіка. 2021. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8981 (дата звернення: 31.01.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.91

Azmuk N.A. (2017) Zainiatist i motyvatsiia pratsi v informatsiinii ekonomitsi: transformatsiia i vzaiemozviazok [Employment and work motivation in the information economy: transformation and relationship]. Problemy ekonomik, no, 4. pp. 376-383.

Amosha O.I. (2011) Motyvatsiia personalu pidpryiemstva v rynkovykh umovakh [Motivation of the company's personnel in market conditions] : naoch. navch.–metod. materialy. NAN Ukrainy, In–t ekonomiky prom–sti. Donetsk : [In–t ekonomiky prom–sti NANU]. (in Ukrainian)

Beryslavska A.V. (2013) Motyvatsiia pratsi upravlinskoho personalu u zabezpechenni zrostannia ekonomichnykh rezultativ pidpryiemstva [Work motivation of management personnel in ensuring the growth of economic results of the enterprise]: avtoref. dys. kand. ekon. nauk : 08.00.04. Kherson. nats. tekhn. un–t. Kherson. (in Ukrainian)

Horovyi D.A. (2019) Motyvatsiia ta stymuliuvannia yak osnovni zasoby upravlinnia personalom v Ukraini [Motivation and stimulation as the main means of personnel management in Ukraine]. Tsentralnoukrainskyi naukovyi visnyk . Ekonomichni nauky, no. 3, pp. 90–96. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2019_3_11

Kirieiev Ye.V. (2019) Motyvatsiia pratsi pratsivnykiv orhaniv publichnoho upravlinnia [Work motivation of employees of public administration bodies]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, no. 3, pp. 188–196.

Netudykhata K. L., Pohromskyi V. O., Stroinetskyi V. M. (2021) Diahnostyka stanu rozvytku motyvatsiinykh mekhanizmiv v systemi kadrovoho menedzhmentu [Diagnosis of the state of motivational mechanisms development in the human resources management system]. Efektyvna ekonomika, vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8981 (Accessed 31 Jan 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.91

Переглядів статті: 7
Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Пустовіт, В., Нетудихата, К., & Броннікова, Л. (2023). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-90
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають