МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПОПИТУ

Ключові слова: прогнозування, модель, попит, туризм, розвиток

Анотація

В статті проведено аналіз моделей прогнозування туристичного попиту. Складність туристичної галузі, сполучена з впливом різноманітних економічних, соціальних, політичних, екологічних та культурних факторів, створює значні труднощі для точного прогнозування туристичного попиту. Дослідження моделей прогнозування туристичного попиту є важливим завданням, що має вирішальне значення для сталого розвитку та успішної конкуренції в галузі туризму. Актуальність цієї теми визначається потребами галузі у точних та передбачуваних стратегіях, спрямованих на задоволення потреб сучасного туриста. Туризм використовує різні підходи до прогнозування, які можна розділити на кількісні, засновані на математичних розрахунках та якісних методах, які, у свою чергу, можуть бути різними видами експертних оцінок. Для здійснення правильного вибору методу прогнозування в сфері туризму слід перш за все враховувати наявні ресурси (економічні, практичні, людські) та їх можливий вплив на обрані методи прогнозування на етапі їх вибору. Крім того, рекомендується орієнтуватися на існуючі дані про переваги та недоліки конкретних методик, а також враховувати основні вимоги до створення моделей.

Посилання

Frechtling, D. C. Forecasting Tourism Demand: Methods and Strategies London: Butterworth-Heinemann, 2001. 279 p.

Song H. Witt S. F., Tourism Demand Modelling and Forecasting New York: Routledge, 2011. 186 p.

Wong K. F., Song H. Tourism Forecasting and Marketing New York: Routledge, 2012. 168 p.

Барна М. Ю., Миронов Ю. Економетричне моделювання динаміки туристичних потоків. Науковий вісник Полісся. 2017. № 4 (1). С. 165-170.

Кифор М. Аналіз сезонності та мінливості туристичних потоків на прикладі західних регіонів України. Бізнес Інформ. 2020. № 5. С. 154-160.

Благун І., Лещук Г., Кифор М. Прогностична модель оцінки туристичних потоків з урахуванням фактора адитивної сезонності на прикладі Івано-Франківської області. Проблеми економіки. 2019. № 4(42). С. 250-256.

Орлова В. В. Особливості розробки прогнозів розвитку туристичної галузі. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2012. № 8 (1). С. 223– 227.

Теребух А. А. Прогнозування динаміки розвитку туристичної інфраструктури та її вплив на соціально-економічний клімат в Західному регіоні України. Молодий вчений. 2017. № 10. С. 1060–1067.

Морохович В. С. Економіко-математичне моделювання туристичних потоків Закарпатської області. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка: зб. наук. пр. 2017. № 1. С. 143-146.

Crampton L.J. The gravitation model. A tool for travel market analyses. Revue du tourisme. 1965. 20. № 3

Cesario F.J. & Knetsch J.L. Time bias in recreation benefit estimation. Water Research. 1970. 6. №3

Fischer A.C, Krutilla J.V. Determination of optimal capacity of resource-based recreation facilities. Natural Resources Journal. 1972. 12. №3

Gearing C.E., Swart W.W., Var T. Planning for tourism development. Quantitative approaches. N.Y.: Praeger Publishers. 1976.

Box, G.E.P. and Jenkins, G.M. Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day, San Francisco. 1970. 553 p.

Song H., Hung H. Tourism Demand Modeling and Forecasting: A Review of Recent Research. Tourism Management. 2008. 29(2). P. 203–220

Shan, J. and Wilson, K. Causality between Trade and Tourism: Empirical Evidence from China. Applied Economics Letters. 2001. 8. P.279-283.

Balaguer, L. & M. Cantavella-Jorda. Тourism as a Long-Run Economic Growth Factor: The Spanish case. Applied Economics. 2002.Vol.34. P. 877- 884

Dritsakis, N. Tourism as a Long-Run Economic Growth Factor: An Empirical Investigation for Greece. Tourism Economics. 2004. 10. P. 305-316

Gunduz, L., & A. Hatemi-J. Is the Tourism-Led Growth Hypothesis Valid for Turkey?. Applied Economics Letters. 2005. Vol.12, P. 499-504

Eugenio-Martin, J. L., N. M. Morales, & R. Scarpa. Tourism and Economic Growth in Latin American Countries: A Panel Data Approach. Fondazione Eni Enrico Mattei Working Paper Series. 2004.

Oh, C.O. The Contribution of Tourism Development to Economic Growth in the Korean Economy. Tourism Management. 2005. 26. P. 39-44

Kim, H.J., M-.H. Chen, and S.S. Jang. Tourism Expansion and Economic Development: The Case of Taiwan. Tourism Management. 2006. Vol.27. P. 925-933

Mishra, P., Himanshu, B., Mohapatra, S. Causality between Tourism and Economic Growth: Empirical Evidence from India. European Journal of Social Sciences. 2011. Vol. 18, № 4

Frechtling, D. C. (2001) Forecasting Tourism Demand: Methods and Strategies London: Butterworth-Heinemann. 279 p.

Song H. Witt S. F. (2011) Tourism Demand Modelling and Forecasting New York: Routledge. 186 p.

Wong K. F., Song H. (2012) Tourism Forecasting and Marketing New York: Routledge. 168 p.

Barna M. Yu., Myronov Yu. (2017) Ekonometrychne modeliuvannia dynamiky turystychnykh potokiv [Econometric modeling of the dynamics of tourist flows]. Naukovyi visnyk Polissia. № 4 (1). S. 165-170.

Kyfor M. (2020) Analiz sezonnosti ta minlyvosti turystychnykh potokiv na prykladi zakhidnykh rehioniv Ukrainy [Analysis of seasonality and variability of tourist flows on the example of western regions of Ukraine]. Biznes Inform. № 5. S. 154-160.

Blahun I., Leshchuk H., Kyfor M. (2019) Prohnostychna model otsinky turystychnykh potokiv z urakhuvanniam faktora adytyvnoi sezonnosti na prykladi Ivano-Frankivskoi oblasti [Prognostic model of assessment of tourist flows, taking into account the factor of additive seasonality on the example of Ivano-Frankivsk region.]. Problemy ekonomiky. № 4(42). S. 250-256.

Orlova V. V. (2012) Osoblyvosti rozrobky prohnoziv rozvytku turystychnoi haluzi [Features of development of forecasts for the development of tourism industry]. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu. № 8 (1). S. 223– 227.

Terebukh A. A. (2017) Prohnozuvannia dynamiky rozvytku turystychnoi infrastruktury ta yii vplyv na sotsialno-ekonomichnyi klimat v Zakhidnomu rehioni Ukrainy [Forecasting the dynamics of tourist infrastructure development and its impact on the socio-economic climate in the western region of Ukraine]. Molodyi vchenyi. № 10. S. 1060–1067.

Morokhovych V. S. (2017) Ekonomiko-matematychne modeliuvannia turystychnykh potokiv Zakarpatskoi oblasti [Economic and mathematical modeling of tourist flows of Transcarpathian region]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Ekonomika: zb. nauk. pr. № 1. S. 143-146.

Crampton L.J. (1965) The gravitation model. A tool for travel market analyses. Revue du tourisme. 20. № 3

Cesario F.J. & Knetsch J.L. (1970) Time bias in recreation benefit estimation. Water Research. 6. №3

Fischer A.C, Krutilla J.V. (1972) Determination of optimal capacity of resource-based recreation facilities. Natural Resources Journal. 12. №3

Gearing C.E., Swart W.W., Var T. (1976) Planning for tourism development. Quantitative approaches. N.Y.: Praeger Publishers.

Box, G.E.P. and Jenkins, G.M. (1970) Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day, San Francisco. 553 p.

Song H., Hung H. (2008) Tourism Demand Modeling and Forecasting: A Review of Recent Research. Tourism Management. 29(2). P. 203–220

Shan, J. and Wilson, K. (2001) Causality between Trade and Tourism: Empirical Evidence from China. Applied Economics Letters. 8. P.279-283.

Balaguer, L. & M. Cantavella-Jorda. (2002) Тourism as a Long-Run Economic Growth Factor: The Spanish case. Applied Economics. Vol.34. P. 877- 884

Dritsakis, N. (2004) Tourism as a Long-Run Economic Growth Factor: An Empirical Investigation for Greece. Tourism Economics. 10. P. 305-316

Gunduz, L., & A. Hatemi-J. (2005) Is the Tourism-Led Growth Hypothesis Valid for Turkey?. Applied Economics Letters. Vol.12, P. 499-504

Eugenio-Martin, J. L., N. M. Morales, & R. Scarpa. (2004). Tourism and Economic Growth in Latin American Countries: A Panel Data Approach. Fondazione Eni Enrico Mattei Working Paper Series.

Oh, C.O. (2005) The Contribution of Tourism Development to Economic Growth in the Korean Economy. Tourism Management. 26. P. 39-44

Kim, H.J., M-.H. Chen, and S.S. Jang. (2006). Tourism Expansion and Economic Development: The Case of Taiwan. Tourism Management. 2006. Vol.27. P. 925-933

Mishra, P., Himanshu, B., Mohapatra, S. (2011) Causality between Tourism and Economic Growth: Empirical Evidence from India. European Journal of Social Sciences. Vol. 18, № 4

Переглядів статті: 5
Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Румянцева, І. (2023). МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПОПИТУ . Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-92
Розділ
ЕКОНОМІКА