РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ УСПІШНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТІВ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ)

Ключові слова: інноваційний проект, фінансування, інноваційна діяльність, зовнішній ринок, ризики, антикризове управління

Анотація

У статті розглядається роль та значення успішного фінансування проєктів для інноваційного розвитку підприємства. На прикладі будівельної галузі показано, що ефективна фінансова система є запорукою успішного впровадження інновацій. Також доведено, що інноваційний розвиток підприємства неможливий без належного фінансування. Інноваційні проєкти часто є дорогими та ризикованими, тому для їх реалізації потрібні значні фінансові ресурси. У статті розглянуті основні джерела фінансування інноваційних проєктів, а також фактори, які впливають на успіх фінансування. Було зроблено висновок, що для успішного фінансування інноваційних проектів необхідно враховувати такі фактори: вид інноваційного проекту, фінансові можливості підприємства, внутрішній контроль. У статті наведено рекомендації для підприємств будівельної галузі щодо ефективного фінансування проектів.

Посилання

Джусов О. А. Інноваційний розвиток світової економіки: інвестиційний аспект: монографія. Донецьк : Юго-Восток, 2009. 278с.

Ставицький О. В. Особливості розвитку інноваційної діяльності в Україні. Фондовий ринок. 2018. №1. С. 28-32.

Васильєва Т. А., Боронос В. Г. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку: монографія. Суми : СумДУ, 2019. 351 с.

Калінеску Т. В. Управління венчурним фінансуванням підприємств : монографія. Луганськ : СНУ, 2019. 276 с.

Варфоломеєва В.О. Фінансування інноваційної діяльності як чинник розвитку малого підприємства. Вісник Української академії банківської справи. 2006. №2. С.113-118.

Березовська Л.О. Інноваційне підприємство. Конспект лекцій. 2021. URL: https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=357317 (дата звернення 23.01.2024)

Дем’янчук Г. В. Об’єкти промислової власності в процесі комерціалізації інновацій / Г. В. Дем’янчук // Наука та інновації. - 2014. - Т. 10, № 5. - С. 51-57.

Возняк Г. В. Інноваційна діяльність будівельних підприємств та способи її фінансування в Україні / Г. В. Возняк, А. Я. Кузнєцова. – К. : УБС НБУ, 2017. – 183 с.

Горяча О.Л. Сучасний аналіз інноваційної сфери України та шляхи її активізації / О.Л. Горяча, І.А. Сільченко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2015. – № 3. – С. 21–22.

Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 року, №436-IV, із змінами від 08.10.2023 р.

Шафранська Т.Ю. Способи фінансування інноваційних проектів. 2021. URL: http://www.rusnauka.com/32_PVMN_2011/Economics/10_97671.doc.htm. (дата звернення 23.01.2024)

Огляд галузі будівництва в Україні 2022 рік. URL: https://gmk.center/ua/infographic/obsiah-budivnytstva-v-ukraini-v-2022-rotsi-vpav-na-65/ (дата звернення 23.01.2024)

Офіційний сайт ТзОВ «ПОРТ БАЙРІС». URL: https://www.bayris.ua/ (дата звернення 23.01.2024)

Dzhusov O. A. (2009) Innovatsiinyi rozvytok svitovoi ekonomiky: investytsiinyi aspekt: monohrafiia. [Innovative development of the world economy: investment aspect: monograph]. Donetsk : Yuho-Vostok, 2009. 278s. (in Ukrainian)

Stavytskyi O. V. (2018) Osoblyvosti rozvytku innovatsiinoi diialnosti v Ukraini. [Peculiarities of the development of innovative activity in Ukraine] Fondovyi rynok. 2018. №1. S. 28-32. (in Ukrainian)

Vasylieva T. A., Boronos V. H. (2019) Problemy finansovoho zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku: monohrafiia. [Problems of financial support of innovative development: monograph] Sumy : SumDU, 351 s. (in Ukrainian)

Kalinesku T. V. (2019) Upravlinnia venchurnym finansuvanniam pidpryiemstv : monohrafiia. [Management of venture financing of enterprises: monograph.] Luhansk : SNU, 2019. 276 s. (in Ukrainian)

Varfolomeieva V.O. (2006) Finansuvannia innovatsiinoi diialnosti yak chynnyk rozvytku maloho pidpryiemstva. [Financing of innovative activities as a factor in the development of a small enterprise] Visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy. №2. S.113-118. (in Ukrainian)

Berezovska L.O. (2021) Innovatsiine pidpryiemstvo. [Innovative enterprise] Konspekt lektsii. Available at: https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=357317 (access date 23/01/2024)

Demianchuk H. V. (2014) Obiekty promyslovoi vlasnosti v protsesi komertsializatsii innovatsii [Objects of industrial property in the process of commercialization of innovations] Nauka ta innovatsii. - T. 10, № 5. - S. 51-57 (in Ukrainian).

Vozniak H. V. (2017) Innovatsiina diialnist budivelnykh pidpryiemstv ta sposoby yii finansuvannia v Ukraini [Innovative activity of construction enterprises and methods of its financing in Ukraine] K. : UBS NBU, 2017. – 183 s (in Ukrainian).

Horiacha O.L. (2015) Suchasnyi analiz innovatsiinoi sfery Ukrainy ta shliakhy yii aktyvizatsii [Modern analysis of innovative sphere of Ukraine and ways of its activation] Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu. № 3. S.21–22 (in Ukrainian).

Hospodarskyi kodeks Ukrainy (2023), pryiniatyi 16 sichnia 2003 roku, №436-IV, iz zminamy vid 08.10.2023 r.[Economic Code of Ukraine, adopted on January 16, 2003, No. 436-IV, as amended from October 8] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (access date 23/01/2024)

Shafranska T.Iu. (2021) Sposoby finansuvannia innovatsiinykh proektiv. [Ways of financing innovative projects]. Available at: http://www.rusnauka.com/32_PVMN_2011/Economics/10_97671.doc.htm. (access date 23.01.2024)

Ohliad haluzi budivnytstva v Ukraini (2022) [Overview of the construction industry in Ukraine]. Available at: https://gmk.center/ua/infographic/obsiah-budivnytstva-v-ukraini-v-2022-rotsi-vpav-na-65(access date 23.01.2024)

Ofitsiinyi sait TzOV «PORT BAIRIS»(2023). [Official website of PORT BAYRIS LLC.] Available at: https://www.bayris.ua/ (access date 23.01.2024)

Переглядів статті: 8
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Найчук-Хрущ, М., & Щур, Т. (2023). РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ УСПІШНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТІВ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ). Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-88
Розділ
ЕКОНОМІКА