ОПТИМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Ключові слова: оподаткування, податкова політика, Національна стратегія доходів до 2030 року, оптимізація оподаткування, зведений бюджет України

Анотація

В статті проводиться аналіз структури доходів зведеного бюджету України в період з 2018 по 2022 роки, зазначаючи, що російське вторгнення змінило структуру доходів, збільшивши важливість фінансування від закордонних донорів. Виділяється роль податків у стабільності держави та обговорюються можливості оптимізації для підприємств. Ключовими аспектами оптимізації, є стимулювання підприємництва, збільшення конкурентоспроможності та залучення іноземних інвестицій. Стаття описує законодавчі заходи для підтримки підприємств у контексті війни, але у 2023 році почалося відновлення попередньої системи оподаткування. Наголошується прийняття Національної стратегії доходів України (2024-2030), що включає реформи в податкових та митних органах і відновлення довіри платників. Розглядаються негативні аспекти стратегії, але підкреслюється й позитивне.

Посилання

Доходи зведеного бюджету України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/income/ (дата звернення: 21.01.2024).

Святаш С. В. Податкове планування та оптимізація оподаткування в контексті максимізації вигод платників податків та держави. Науковий вісник ужгородського університету. Серія «Економіка». 2017. № 2(50). С. 280–285. URL: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.2(50).280-285 (дата звернення: 21.01.2024).

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану : Закон України від 03.03.2022 р. № 2118-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-20#Text (дата звернення: 21.01.2024).

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану : Закон України від 30.06.2023 р. № 3219-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3219-20#Text (дата звернення: 21.01.2024).

Податковий кодекс України : Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 21.01.2024).

Національна стратегія доходів до 2030 року. Міністерство фінансів України. URL: https://www.mof.gov.ua/storage/files/National%20Revenue%20Strategy_2030_.pdf (дата звернення: 21.01.2024).

Нацстратегія доходів: чи варто хвилюватися бізнесу? URL: https://day.kyiv.ua/article/ekonomika/natsstratehiya-dokhodiv-chy-varto-khvylyuvatysya-biznesu (дата звернення: 21.01.2024).

Dokhody zvedenoho biudzhetu Ukrainy. [Revenues of the consolidated budget of Ukraine]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/income/ (accessed January 21, 2024).

Sviatash S. V. (2017) Podatkove planuvannia ta optymizatsiia opodatkuvannia v konteksti maksymizatsii vyhod platnykiv podatkiv ta derzhavy [Tax planning and tax optimisation in the context of maximising the benefits of taxpayers and the state]. Naukovyi visnyk uzhhorodskoho universytetu. Seriia «Ekonomika», vol. 2(50), pp. 280–285. Available at: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.2(50).280-285 (accessed January 21, 2024).

Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo osoblyvostei opodatkuvannia ta podannia zvitnosti u period dii voiennoho stanu: Zakon Ukrainy [On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Other Legislative Acts of Ukraine Regarding Peculiarities of Taxation and Reporting during the Period of Martial Law: Law of Ukraine] vid 03.03.2022 no 2118-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-20#Text (accessed January 21, 2024).

Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakoniv Ukrainy shchodo osoblyvostei opodatkuvannia u period dii voiennoho stanu: Zakon Ukrainy [On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Other Laws of Ukraine Concerning Peculiarities of Taxation during the Period of Martial Law: Law of Ukraine] vid 30.06.2023 no 3219-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3219-20#Text (accessed January 21, 2024).

Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax codex of Ukraine] vid 02.12.2010 no 2755-VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (accessed January 21, 2024).

Natsionalna stratehiia dokhodiv do 2030 roku. [National Revenue Strategy until 2030] Ministerstvo finansiv Ukrainy. Available at: https://www.mof.gov.ua/storage/files/National%20Revenue%20Strategy_2030_.pdf (accessed January 21, 2024).

Natsstratehiia dokhodiv: chy varto khvyliuvatysia biznesu? [National Revenue Strategy: should businesses be concerned?] Available at: https://day.kyiv.ua/article/ekonomika/natsstratehiya-dokhodiv-chy-varto-khvylyuvatysya-biznesu (accessed January 21, 2024).

Переглядів статті: 20
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Шарманська, В., & Заверуха, Т. (2023). ОПТИМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ . Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-70
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ