СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРЕДИТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Ключові слова: кредитний ринок, інновації, дистанційне обслуговування, система BankID, хмарні сервіси, штучний інтелект, р2р-кредитування

Анотація

У статті досліджено тренди розвитку інновацій на кредитному ринку. Значну увагу приділено аналізу новітніх технологій, які сьогодні поступово впроваджують у свою діяльність кредитні установи. Серед основних новітніх цифрових технологій у кредитуванні було виділено такі: дистанційне обслуговування, система ідентифікації BankID, використання хмарних сервісів, впровадження штучного інтелекту і машинного навчання, пірингове кредитування. Аналіз основних тенденцій інноваційного розвитку кредитного ринку став важливим для розуміння сучасних процесів цифрової трансформації банківських та небанківських кредитних установ; пошуку напрямів удосконалення діяльності кредитних установ, використання потенціалу сучасних цифрових інновацій в окресленій сфері; забезпечення зростання рівня задоволеності споживачів кредитними послугами; пошуку нових шляхів підвищення ефективності операційної діяльності кредитних установ.

Посилання

Біржа позик. URL: https://minfin.com.ua/credits/articles/birzha-zaymov/ (дата звернення: 16.07.2023).

Дубина М. В. Розвиток e-banking: світовий та вітчизняний досвід. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2021. № 2(18). С. 154–162.

Дубина М. В. Світовий досвід розвитку пірингового (Р2Р) кредитування. Причорноморські економічні студії. 2019.Вип. 45. С. 145-151.

Котуранова Т. В. Інтернет-банкінг в Україні – інноваційний розвиток банківської сфери. Економічний простір. 2019. № 146. С. 43-56.

Креді Агріколь Банк. Офіційний сайт. URL: https://credit-agricole.ua/ (дата звернення: 11.07.2023).

МоноБанк. URL: https://monobank.com.ua/ (дата звернення: 11.07.2023).

Національний банк України. URL: bank.gov.ua (дата звернення: 6.07.2023).

НБУ: платежі та розрахунки. URL: https://bank.gov.ua/ua/payments (дата звернення: 6.09.2023)

ОщадБанк. URL: https://oschaws.com (дата звернення: 10.07.2023).

ПриватБанк. URL: https://privatbank.ua/ (дата звернення: 10.07.2023).

Р2р кредитування: що це таке і чи працює воно в Україні? URL:https://finance.ua/ua/credits/r2r-kreditovanie (дата звернення: 26.07.2023).

Райффайзен Банк. URL: https://raiffeisen.ua/ (дата звернення: 11.07.2023).

Статистика. https://www.statista.com/ (дата звернення: 06.11.2023).

УкрСиббанк. URL: https://www.ukrsibbank.com (дата звернення 6.07.2023).

Фінансові компанії з видачі кредитів. https://loando.ua/statis/finansovi-kompanii-z-vidachi-kreditiv-onlajn-u-2023-roci-de-zvertatis (дата звернення: 11.07.2023).

Холявко Н., Дубина М. Концептуальні положення використання RegTech-технологій у регулюванні процесів цифровізації фінансових установ. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2023. №3 (35). С. 152–162.

Чуб О. В. Розвиток Інтернет-банкінгу в глобальному середовищі. URL: nbuv.gov.ua (дата звернення: 06.07.2023).

Що таке хмарні сервіси і чому вони так стрімко розвиваються. URL:https://businessviews.com.ua/ru/tech/id/hmari-dlja-biznesu-2003/ (дата звернення: 12.09.2022)

Що чекає на ринок хмарних послуг в Україні. https://speka.media/shho-cekaje-na-rinok-xmarnix-poslug-v-ukrayini-pjkq19 (дата звернення 06.07.2023)

Birzha pozyk [Exchange of loans]. Available at: https://minfin.com.ua/credits/articles/birzha-zaymov/ (accessed 16.07.2023).

Dubyna M.V. (2021) Rozvytok e-banking: svitovyy ta vitchyznyanyy dosvid [Development of e-banking: world and domestic experience]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya – Problems and prospects of economics and management, no. 2(18), pp. 154–162.

Dubyna M.V. (2019) Svitovyy dosvid rozvytku pirynhovoho (p2p) kredytuvannya [World experience in the development of peer-to-peer (P2P) lending]. Prychornomorski ekonomichni studiyi – Black Sea Economic Studies, vol. 45, pp. 145-151.

Koturanova T.V. (2019) Internet-bankinh v Ukraini – innovatsiynyy rozvytok bankivskoyi sfery [Internet banking in Ukraine – innovative development of the banking sphere]. Ekonomichnyy prostir – Economic space, no. 146, pp. 43-56.

Kredi Ahrikol Bank. Available at: https://credit-agricole.ua/ (accessed 11.07.2023).

MonoBank. Available at: https://monobank.com.ua/ (accessed 11.07.2023).

Natsionalniy bank Ukrainy [National Bank of Ukraine]. Available at:bank.gov.ua (accessed 6.07.2023).

NBU. Platezhi ta rozrakhunky [NBU: payments and settlements]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/payments (accessed 6.09.2023).

OshchadBank. Available at: https://oschaws.com/ (accessed 10.07.2023).

PryvatBank. URL: https://privatbank.ua/ (accessed 10.07.2023)

р2р kredytuvannya: shcho tse take i chy pratsyuye vono v Ukrayini? [P2P lending: what is it and does it work in Ukraine?]. Available at:https://finance.ua/ua/credits/r2r-kreditovanie (accessed 26.07.2023).

Raiffaizen Bank. Available at: https://raiffeisen.ua/ (accessed 11.07.2023).

Statystyka [Statistics]. Available at: https://www.statista.com/ (accessed 6.11.2023).

UkrSibbank [UkrSibbank]. Available at: https://www.ukrsibbank.com (accessed 6.07.2023).

Finansovi kompaniyi z vydachi kredytiv [Financial companies issuing loans]. Available at: https://loando.ua/statis/finansovi-kompanii-z-vidachi-kreditiv-onlajn-u-2023-roci-de-zvertatis (accessed 11.07.2023).

Kholyavko N., Dubyna M. (2023) Kontseptualni polozhennia vykorystannia RegTech-tekhnolohii u rehuliuvanni protsesiv tsyfrovizatsii finansovykh ustanov [Conceptual provisions for the use of RegTech technologies in the regulation of digitalization processes of financial institutions]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya – Problems and prospects of economics and management, no. 3 (35), pp. 152–162.

Chub O.V. (2023) Rozvytok Internet-bankinhu v hlobalnomu seredovyshchi [Development of Internet banking in a global environment]. Available at: nbuv.gov.ua (accessed 6.07.2023).

Shcho take khmarni servisy i chomu vony tak strimko rozvyvayutsya [What are cloud services and why are they developing so rapidly]. Available at:https://businessviews.com.ua/ru/tech/id/hmari-dlja-biznesu-2003/ (accessed 12.09.2022).

Shcho chekaye na rynok khmarnykh posluh v Ukrayini [What awaits the market of cloud services in Ukraine]. Available at: https://speka.media/shho-cekaje-na-rinok-xmarnix-poslug-v-ukrayini-pjkq19. (accessed 6.07.2023).

Переглядів статті: 15
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Чийпеш, Н., & Поцелуйко, І. (2023). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРЕДИТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-78
Розділ
ЕКОНОМІКА