ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Ключові слова: лісова галузь, лісове господарство, підприємства лісової галузі, управління підприємством, раціональне лісокористування, розвиток лісової галузі, механізм управління, інновації

Анотація

У цій статті досліджуються проблеми та можливості оптимізації системи управління виробничо-господарською діяльністю на підприємствах лісової галузі України. Ліси України мають ключову роль у забезпеченні сталого екологічного та економічного розвитку країни. Для ефективного використання лісових ресурсів та забезпечення економічної безпеки підприємств, необхідно постійно розвивати та вдосконалювати систему управління виробничо-господарською діяльністю підприємств галузі. Лісова галузь України визначена важливим елементом екосистеми та економіки країни та потребує системних та інноваційних підходів для оптимізації управління виробничо-господарською діяльністю. Сучасні тенденції у секторі лісового господарства в Україні вимагають не лише збільшення обсягів виробництва, але і розвитку стійких та екологічно ефективних стратегій управління.

Посилання

Довідкова інформація «Загальна характеристика лісів України». Офіціиний сайт Державного агенства лісових ресурсів. URL:

https://forest.gov.ua/napryamki-diyalnosti/lisi-ukrayini/zagalna-harakteristika-lisiv-ukrayini (дата звернення: 22.12.2023).

Указ Президента України від 7 червня 2021 року № 228 «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів». Офіційний сайт Верховної ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228/2021#Text (дата звернення: 22.12.2023).

Державна стратегія управління лісами України до 2035 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 №1777-р. Офіційний сайт Верховної ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 22.12.2023).

Постанова Кабінету Міністрів України від 07 вересня 2022 року № 1003 «Деякі питання реформування управління лісової галузі». Офіційний сайт Верховної ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1003-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 22.12.2023).

Публічний звіт голови державного агентства лісових ресурсів України за 2022 рік. Офіційний сайт Державного агентства лісових ресурсів. URL: https://forest.gov.ua/storage/app/sites/8/publich_zvit/publichnii-zvit-za-2022.pdf (дата звернення: 22.12.2023).

Стаття “Реформування лісової галузі – що за цим криється”. Офіційний сайт інтернет-видання Офісу Сталих Рішень. URL: https://ukraine-oss.com/reformuvannya-lisovoyi-galuzi-shho-za-czym-kryyetsya/ (дата звернення: 22.12.2023).

Довідкова інформація про ДП «Ліси України». Офіційний сайт ДП «Ліси України». URL: https://e-forest.gov.ua/about-us/ (дата звернення: 22.12.2023).

Цегельник Н. І. Економічний стан лісової галузі в Україні та його вплив на сталий розвиток лісогосподарських підприємств. Агросвіт. 2021. № 13-14. С. 17–24.

Офіційний сайт ГО “Відкритий ліс”. URL: https://www.openforest.org.ua/ (дата звернення: 22.12.2023).

Стаття “Нульова толерантність до корупції передбачає активну позицію - гендиректор ДП "Ліси України"”. Офіційний сайт інтернет-видання Інтерфакс-Україна. URL: https://interfax.com.ua/news/interview/955422.html (дата звернення: 22.12.2023).

Камратов С. В. Стратегія підприємств лісової галузі в системі стратегічного управління. Інтелект XXI. 2018. № 2. С. 85-88.

Кулініч Т. В., Гичка В. В. Новації в управлінні підприємствами лісової і деревообробної галузі України за вектором стабільного розвитку. Вісник Хмельницького національного університету. 2021. №5. С. 167-173.

Дідович І.І., Кульчицька Е.А., Юрків Н.М., Маліновська М.В. Удосконалення стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств лісової галузі до сучасних умов господарювання. Економiка i органiзацiя управлiння. 2021. №4(44). С. 168-177.

Хорошко О. В. Корпоратизація державних лісогосподарських підприємств України як запорука сталого розвитку лісової галузі. Інтелект XXI. 2022. №2. С. 17-22.

Dovidkova informatsiia «Zahalna kharakterystyka lisiv Ukrainy» [Reference information "General characteristics of forests of Ukraine"]. The official website of the State Agency of Forest Resources. URL: https://forest.gov.ua/napryamki-diyalnosti/lisi-ukrayini/zagalna-harakteristika-lisiv-ukrayini (in Ukrainian)

Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 7 chervnia 2021 roku № 228 «Pro deiaki zakhody shchodo zberezhennia ta vidtvorennia lisiv» [Decree of the President of Ukraine dated June 7, 2021 No. 228 "On some measures to preserve and reproduce forests"]. Official website of the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228/2021#Text (in Ukrainian)

Derzhavna stratehiia upravlinnia lisamy Ukrainy do 2035 roku, zatverdzhena rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29.12.2021 №1777-r [The state strategy for forest management of Ukraine until 2035, approved by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 12.29.2021 No. 1777-r.]. Official website of the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-2021-%D1%80#Text (in Ukrainian)

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 07 veresnia 2022 roku № 1003 «Deiaki pytannia reformuvannia upravlinnia lisovoi haluzi» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 7, 2022 No. 1003 "Some issues of reforming the management of the forest industry"]. Official website of the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1003-2022-%D0%BF#Text (in Ukrainian)

Publichnyi zvit holovy derzhavnoho ahentstva lisovykh resursiv Ukrainy za 2022 rik [Public report of the head of the State Forest Resources Agency of Ukraine for 2022]. Official website of the State Agency of Forest Resources. URL: https://forest.gov.ua/storage/app/sites/8/publich_zvit/publichnii-zvit-za-2022.pdf (in Ukrainian)

“Reformuvannia lisovoi haluzi – shcho za tsym kryietsia” ["Reformation of the forest sector - what is behind it"]. The official website of the online publication of the Office of Permanent Solutions. URL: https://ukraine-oss.com/reformuvannya-lisovoyi-galuzi-shho-za-czym-kryyetsya/ (in Ukrainian)

Dovidkova informatsiia pro DP «Lisy Ukrainy» [Background information on SE "Forests of Ukraine"]. Official website of the State Enterprise "Forests of Ukraine". URL: https://e-forest.gov.ua/about-us/ (in Ukrainian)

Tsegelnyk N. I. (2021) Ekonomichnyi stan lisovoi haluzi v Ukraini ta yoho vplyv na stalyi rozvytok lisohospodarskykh pidpryiemstv [The economic state of the forest industry in Ukraine and its impact on the sustainable development of forestry enterprises]. Agroworld. No. 13-14. pp. 17–24. (in Ukrainian)

Ofitsiinyi sait HO “Vidkrytyi lis” [Official website of the NGO "Open Forest"]. URL: https://www.openforest.org.ua/ (in Ukrainian)

“Nulova tolerantnist do koruptsii peredbachaie aktyvnu pozytsiiu - hendyrektor DP "Lisy Ukrainy"” ["Zero tolerance to corruption requires an active position - General Director of State Enterprise "Lisy Ukrainy""]. The official website of the Internet publication Interfax-Ukraine. URL: https://interfax.com.ua/news/interview/955422.html (in Ukrainian)

Kamratov S. V. (2018) Stratehiia pidpryiemstv lisovoi haluzi v systemi stratehichnoho upravlinnia [Strategy of forest industry enterprises in the strategic management system]. Intelligence XXI. No. 2. pp. 85-88. (in Ukrainian)

Kulinich T.V., Hychka V.V. (2021) Novatsii v upravlinni pidpryiemstvamy lisovoi i derevoobrobnoi haluzi Ukrainy za vektorom stabilnoho rozvytku [Innovations in the management of enterprises of the forestry and woodworking industry of Ukraine according to the vector of stable development]. Bulletin of the Khmelnytskyi National University. No. 5. pp. 167-173. (in Ukrainian)

Didovych I.I., Kulchytska E.A., Yurkiv N.M., Malinovska M.V. (2021) Udoskonalennia stratehii zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstv lisovoi haluzi do suchasnykh umov hospodariuvannia [Improving the strategy of foreign economic activity of forestry enterprises to modern business conditions]. Economics and management organization. No. 4(44). pp. 168-177. (in Ukrainian)

Khoroshko O. V. (2022) Korporatyzatsiia derzhavnykh lisohospodarskykh pidpryiemstv Ukrainy yak zaporuka staloho rozvytku lisovoi haluzi [Corporatization of state forestry enterprises of Ukraine as a guarantee of sustainable development of the forest industry]. Intelligence XXI. No. 2. pp. 17-22. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 14
Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Портна, О. (2023). ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-60
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ