УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ МІСТ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДХОДІВ

  • Ігор Островський Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-7444-2560
  • Григорій Стадник Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова http://orcid.org/0000-0001-7828-3045
Ключові слова: розвиток, сталий розвиток, «розумні» міста, стратегія «розумного» міста, управління сталим розвитком міст, діджиталізація

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням управління сталим міським розвитком з врахуванням активних процесів діджиталізації. Зазначено, що керованість та наукова обґрунтованість сталого розвитку міст є основою його ефективного забезпечення. Враховуючи системність усіх міських сфер та процесів забезпечення життєдіяльності міст, необхідність відновлення міської інфраструктури в багатьох містах України на засадах інноваційності та технологічного оновлення, запропоновано підхід, який ґрунтується на взаємодії громадян, міської влади, економічних структур, громадянського суспільства на основі досвіду міст країн ЄС. Розглянуто досвід міст країн ЄС в сфері управління сталим розвитком, формування дієвих засобів взаємодії на основі цифрових та інформаційно-комунікаційних технологій. Визначено очікувані ефекти від впровадження цифрових інструментів управління сталим міським розвитком.

Посилання

Europe 2020. A European Strategy for smart, sustainable and inclusive growth // European Commission. URL: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20 %20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf (accessed December 14, 2023).

Капінос Г., Ларіонова К. Проблеми управління сталим розвитком України в умовах війни. Modeling and Development of the Economic Systems. 2023. № 1. С. 93-103.

Вергун А., Тарасенко І. Концепція сталого розвитку в умовах глобалізації. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2014. № 2. С. 207-2018.

Хохуляк О. Функціонально-організаційна модель управління сталим розвитком територіальної громади. Проблеми та перспективи економіки та управління. 2022. № 4 (32). С. 233-244.

Кожина А. В. Основні тенденції публічного управління сталим місцевим розвитком в Україні в умовах глобалізації. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. 2017. №1. С. 46-51.

Коваленко Ю. О., Зубарев С. В. Розвиток концепції «розумних» міст в Україні: проблеми та методи оцінки. Наукові праці ДонНТУ. 2022. № 2(26). С. 71-79.

Корепанов О. С. Чала Т. Г., Корепанов Г. С., Черненко Д. І., Маслов М. Ю. Формування системи індикаторів стану та розвитку «розумних» міст в Україні. Проблеми економіки. 2021. № 4 (50). С. 181-190.

Жилінська Л. О., Кучерова Г. Ю. Тарасевич О. В. Застування концепції Smart-Cities до вирішення завдань відновлення та розвитку сфер життєдіяльності міст на постконфліктних територіях України. Економіка та право. 2020. № 4. С. 51-58.

Корепанов О. С. До питання становлення поняття «розумного» сталого міста. БізнесІнформ. 2018. № 3. С. 114-120.

Тур О. В. Розумні міста у контексті сталого розвитку України. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. № 4 (66). С. 130-135.

Жарова Л. В. Сталий розвиток у концепціях Smart (розумних) міських ініціатив. Економіка і право. 2019. № 3 (54) С. 107-114.

Governing Smart Cities: Use Cases for Urban Transformation: Deloitte and the World Economic Forum (2023). URL: https://www.weforum.org/publications/governing-smart-cities-use-cases-for-urban-transformation/ (accessed December 12, 2023).

Governing Smart Cities: Policy Benchmarks for Ethical and Responsible Smart City Development: Deloitte and the World Economic Forum (2021). URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Governing_Smart_Cities_2021.pdf (accessed December 12, 2023).

Genth: city-governance-organisation. Strategy: website/ URL: https://stad.gent/en/city-governance-organisation/city-policy/smart-city/strategy (accessed December 12, 2023).

Portrait of the City: Being Smart in Genth: bee smart city (2023). URL: https://www.beesmart.city/en/strategy/city-portrait-getting-smart-in-ghent (accessed December 12, 2023).

Seville digital and innovative city: URL: https://seville-smarttourismcapital.eu/digitalisation/ (accessed December 12, 2023).

Smart Resilient Cities in Spain: Commitment to the Green Economy: bee smart city (2023). URL: https://www.beesmart.city/en/strategy/smart-environment/smart-cities-in-spain-the-commitment-to-a-green-economy (accessed December 14, 2023).

Bologna: the Evolution of a Common Smart City: bee smart city (2018). URL: https://www.beesmart.city/city-portraits/bologna-evolution-collaborative-smart-city (accessed December 12, 2023).

Development Strategy for the City of Poznan to 2020+. URL: https://www.poznan.pl/mim/main/en/development-strategy-for-the-city-of-poznan-to-2020,p,58326,58328.html (accessed December 12, 2023).

Smart City Poznan: an Innovation Hub in the Greater Poland Region: bee smart city (2021). URL: https://www.beesmart.city/city-portraits/smart-city-poznan (accessed December 12, 2023).

Smart-Prague Building a Bridge to a Smart-Future: bee smart city (2018). URL: https://www.beesmart.city/city-portraits/smart-prague-building-a-bridge-to-a-smart-future (accessed December 12, 2023).

Europe 2020. A European Strategy for smart, sustainable and inclusive growth // European Commission. Available at: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20 %20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf (accessed December 14, 2023).

Kapinos H., Larionova K. (2023) Problemy upravlinnia stalym rozvytkom Ukrainy v umovakh viiny [Problems of managing the sustainable development of Ukraine in the conditions of war]. Modeling and Development of the Economic Systems, vol. 1, pp. 93-103.

Verhun A., Tarasenko I. (2014) Kontseptsiia staloho rozvytku v umovakh hlobalizatsii [The concept of sustainable development in the conditions of globalization]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu, vol. 2, pp. 207-2018.

Khokhuliak O. (2022) Funktsionalno-orhanizatsiina model upravlinnia stalym rozvytkom terytorialnoi hromady [The concept of sustainable development in the conditions of globalization]. Problemy ta perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol.4 (32), pp. 233-244.

Kozhyna A. V. (2017) Osnovni tendentsii publichnoho upravlinnia stalym mistsevym rozvytkom v Ukraini v umovakh hlobalizatsii [The main trends of public management of sustainable local development in Ukraine in the conditions of globalization]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho, vol. 1, pp. 46-51.

Kovalenko Yu. O., Zubarev S. V. (2022) Rozvytok kontseptsii «rozumnykh» mist v Ukraini: problemy ta metody otsinky [Development of the concept of "smart" cities in Ukraine: problems and evaluation methods]. Naukovi pratsi DonNTU, vol. 2(26), pp. 71-79.

Korepanov O. S. Chala T. H., Korepanov H. S., Chernenko D. I., Maslov M. Yu. (2021) Formuvannia systemy indykatoriv stanu ta rozvytku «rozumnykh» mist v Ukraini [Formation of a system of indicators of the state and development of "smart" cities in Ukraine]. Problemy ekonomiky, vol. 4 (50), pp. 181-190.

Zhylinska L. O., Kucherova H. Yu. Tarasevych O. V. (2020) Zastuvannia kontseptsii Smart-Cities do vyrishennia zavdan vidnovlennia ta rozvytku sfer zhyttiediialnosti mist na postkonfliktnykh terytoriiakh Ukrainy [Application of the concept of Smart-Cities to solving the tasks of restoration and development of spheres of urban life in the post-conflict territories of Ukraine]. Ekonomika ta pravo, vol. 4, pp. 51-58

Korepanov O. S. (2018) Do pytannia stanovlennia poniattia «rozumnoho» staloho mista [To the question of the formation of the concept of a "smart" sustainable city]. BiznesInform, vol. 3, pp. 114-120.

Tur O. V. (2018) Rozumni mista u konteksti staloho rozvytku Ukrainy [Smart cities in the context of sustainable development of Ukraine]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 4 (66), pp. 130-135.

Zharova L. V. (2019) Stalyi rozvytok u kontseptsiiakh Smart (rozumnykh) miskykh initsiatyv [Sustainable development in the concepts of Smart city initiatives]. Ekonomika i pravo, vol. 3 (54), pp. 107-114.

Governing Smart Cities: Use Cases for Urban Transformation: Deloitte and the World Economic Forum (2023). Available at: https://www.weforum.org/publications/governing-smart-cities-use-cases-for-urban-transformation/ (accessed December 12, 2023).

Governing Smart Cities: Policy Benchmarks for Ethical and Responsible Smart City Development: Deloitte and the World Economic Forum (2021). URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Governing_Smart_Cities_2021.pdf (accessed December 12, 2023).

Genth: city-governance-organisation. Strategy: website/ Available at: https://stad.gent/en/city-governance-organisation/city-policy/smart-city/strategy (accessed December 12, 2023).

Portrait of the City: Being Smart in Genth: bee smart city (2023). Available at: https://www.beesmart.city/en/strategy/city-portrait-getting-smart-in-ghent (accessed December 12, 2023).

Seville digital and innovative city. Available at: https://seville-smarttourismcapital.eu/digitalisation/ (accessed December 12, 2023).

Smart Resilient Cities in Spain: Commitment to the Green Economy: bee smart city (2023). Available at: https://www.beesmart.city/en/strategy/smart-environment/smart-cities-in-spain-the-commitment-to-a-green-economy (accessed December 14, 2023).

Bologna: the Evolution of a Common Smart City: bee smart city (2018). Available at: https://www.beesmart.city/city-portraits/bologna-evolution-collaborative-smart-city (accessed December 12, 2023).

Development Strategy for the City of Poznan to 2020+. Available at: https://www.poznan.pl/mim/main/en/development-strategy-for-the-city-of-poznan-to-2020,p,58326,58328.html (accessed December 12, 2023).

Smart City Poznan: an Innovation Hub in the Greater Poland Region: bee smart city (2021). Available at: https://www.beesmart.city/city-portraits/smart-city-poznan (accessed December 12, 2023).

Smart-Prague Building a Bridge to a Smart-Future: bee smart city (2018). Available at: https://www.beesmart.city/city-portraits/smart-prague-building-a-bridge-to-a-smart-future (accessed December 12, 2023).

Переглядів статті: 16
Завантажень PDF: 12
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Островський, І., & Стадник, Г. (2023). УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ МІСТ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДХОДІВ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-59
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають