ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ключові слова: ринок овочевої продукції, адаптивні заходи, селективне регулювання, продовольча безпека, додана вартість, стійкість ринків

Анотація

У статті виділено особливості розвитку товарних ринків для овочевої продукції, запропоновано ряд регуляторних заходів, спрямованих на підтримку базових ланок овочівництва і формування регіональних ринків збуту. Акцентовано проблеми сировинного забезпечення овочепереробних підприємств, реструктуризації економічних зв’язків сировинною та переробною ланками, формування багатофункціональних кооперативів виробників овочів для їх первинної обробки і зберігання на ринках домогосподарств, об’єктивному перерозподілу доданої вартості у ринковому процесі формування ціни на овочі. Зауважено, що в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення економіки експорт овочевої сировини слід проводити за залишковим принципом, впроваджуючи квотування експорту ряду продукції овочівництва. Наведено оптимальну систему необхідних адаптивних заходів, реалізація яких дозволить врегулювати розвиток ринку овочевої продукції України в умовах економічної та геополітичної нестабільності, ґрунтуючись на селективному і відтворювальному підходах. Обґрунтовано, що застосування системи таких заходів дозволить забезпечити стійкість ринку овочів, яка, в свою чергу, є основою продовольчої безпеки держави.

Посилання

Галат Л.М. Особливості ринку свіжих овочів в Україні. Агросвіт. Дніпровський державний аграрно-економічнийуніверситет, ТОВ «ДКС Центр». 2019. № 11. С. 35-44.

Інтеграційні механізми розвитку товарних ринків: монографія / Буркинський Б.В., Лисюк В.М. та ін.; за ред. Буркинського Б.В.. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2019. 387 с.

Копитко В.І., Копитко О.В. Напрями розвитку ринку овочевої продукції. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». Випуск 1 (62) 2021. С. 47-52.

Музика П.М., Доманська Н.А. Оптові ринки сільськогосподарської продукції: стратегія побудови і функціонування. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. 2014. Том 16. № 3 (60). С. 140-147.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 18.09.2023)

Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. URL: https://minagro.gov.ua/ (дата звернення: 15.10.2023)

Маркетингове дослідження ринку овочевої продукції в Україні: монографія / Логоша Р.В., Мазур К.В., Кричковський В.Ю. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2021. – 340 с. (дата звернення: 20.11.2023)

Поліпшення доступу українського агробізнесу до експортних ринків. Овочі та фрукти. Дослідження проведене в рамках проекту ФАО/ЄБРР. URL: https://ukrainefood.org/Doslidzhennia-plodoovochevoho-rynku-Ukrainy-bez-brendiv. Дослідження-плодоовочевого-ринку-України-без-брендів (дата звернення: 14.11.2023).

Сільське господарство України 2022: статистичний збірник. Відп. за вип. О. Прокопенко. К: Державна служба статистики України, 2023. 230 с.

Ghalat L. M. (2019) Osoblyvosti rynku svizhykh ovochiv v Ukrajini [Features of the market of fresh vegetables in Ukraine]. Agrosvit. Dnipro State Agrarian and Economic University, LLC `DKS Center. no. 11.

Burkynskyi, B. V., & Lysiuk, V. M. (2019). Intehratsiini mekhanizmy rozvytku tovarnykh rynkiv. [Integration mechanisms for the development of commodity markets] (B. V. Burkynskyi, Ed.). IPREED NAN Ukrainy.

Kopytko V., Kopytko О. Napryamy rozvytku rynku ovochevoi produktsii [Areas of development of the vegetable market]. Scientific Bulletin «Businedd-Navigator». 1 (62). 2021.

Muzyka P.M., Domansjka N.A. (2014) Optovi rynky siljsjkoghospodarsjkoji produkciji: strateghija pobudovy i funkcionuvannja [Wholesale markets for agricultural products: strategy of construction and operation]. Scientific Bulletin of LNU-VMBT named after SZ Gzhytsky. Vol. 16. no. 3 (60).

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved January 18, 2024, from http://www.ukrstat.gov.ua

Ofitsiinyi sait Ministerstva ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy [Official website of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine]. Retrieved January 15, 2024, from https://minagro.gov.ua

Marketynhove doslidzhennia rynku ovochevoi produktsii v Ukraini [Market research of vegetable products market in Ukraine]: monohrafiia / Lohosha R.V., Mazur K.V., Krychkovskyi V.Iu. Vinnytsia: TOV «TVORY», 2021. – 340 s.

Polipshennia dostupu ukrainskoho ahrobiznesu do eksportnykh rynkiv. Ovochi ta frukty. Doslidzhennia provedene v ramkakhproektu FAO/EBRR [An improvement of access of the Ukrainian agribusiness is to the export markets. Vegetables and fruit.Study is undertaken within the framework of project of FAO / EBRR]. Retrieved January 14, 2024) from https://ukrainefood.org/Doslidzhennia-plodoovochevoho-rynku-Ukrainy-bez-brendiv.

Prokopenko, O. (2023). Silske hospodarstvo Ukrainy 2022 [Agriculture of Ukraine 2022]: statystychnyi zbirnyk. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy.

Переглядів статті: 16
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Швець, В. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ . Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-64
Розділ
ЕКОНОМІКА