ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ВІД АКАДЕМІЧНОГО ЦЕНТРУ ДО ОСВІТНЬО-НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

Ключові слова: цифровізація, ЗВО, інноваційні процеси, штучний інтелект, інформаційні портали-партнери, ІКТ-сервіс

Анотація

Дослідження має на меті вивчити, як сучасні технологічні інновації можуть трансформувати вищу освіту, перетворюючи її з традиційного академічного центру на унікальний освітньо-науково-інноваційний комплекс. Цей комплекс має об'єднувати освіту, науку та інновації, створюючи потрібну інфраструктуру та сприяючи тісній взаємодії між різними сферами. Основним акцентом дослідження є розгляд пропозицій для покращення процесу цифровізації освіти в Україні. Підкреслюється необхідність створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, пов'язаного з цифровізацією, та підготовки кадрів для цифрової економіки. У контексті розгляду університетів як корпорацій знань, стаття презентує вдосконалені методи активізації інноваційної діяльності, використовуючи ресурси цифрових платформ. Розглядаються внутрішні методи активізації, які включають взаємодію з програмами інфраструктурних центрів і платформами національних технологічних ініціатив. Окрема увага приділяється процесам віртуалізації ресурсів і уберізації в освітніх та управлінських процесах, зокрема важливості цих концепцій для е-бібліотек. Автори звертають увагу на необхідність оновлення ІТ-інфраструктури та забезпечення доступності до цифрових ресурсів. Стаття також акцентує на ролі штучного інтелекту в освітньому процесі, зокрема на його впливі на викладачів та викладацький процес. Розглядаються витрати та вигоди застосування штучного інтелекту (ШІ), що включають розвиток нових освітніх інформаційних видань, можливості проведення тестувань в онлайн-режимі та участь у наукових конкурсах. У дослідженні також розглядається підхід до управління знаннями, що включає стратегії збору та оновлення навчальних матеріалів, спільного їх створення та обміну. Наголошується на важливості взаємодії між інноваційними діями та освітньою діяльністю університетів для ефективної цифровізації економіки та освіти.

Посилання

Гуржій А. М., Глазунова О. Г., Волошина Т. В. Цифровий навчальний контент для системи відкритої освіти: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2020. 268 с.

Кукса І. М., Пєтухова Т. О. Креативна економіка як елемент інноваційної та стійкої стратегії розвитку України. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6554 (дата звернення: 14.12.2023).

Македон В. В., Ільченко Н. О. Кон’юнктура світового ринку ІТ-послуг в умовах економіки 4.0. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8525 (дата звернення: 11.12.2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.8

Македон В. В., Холод О. Г., Ярмоленко Л. І. Модель оцінки конкурентоспроможності високотехнологічних підприємств на засадах формування ключових компетенцій. Академічний огляд. 2023. № 2 (59). C. 75-89. DOI: 10.32342/2074-5354-2023-2-59-5

Мар’єнко М., Коваленко В. Штучний інтелект та відкрита наука в освіті. Фізико-математична освіта, 2023. Том 38. № 1. С. 48-53. DOI: 10.31110/2413- 1571-2023-038-1-007

МОН України. Концепція цифрової трансформації освіти і науки: МОН запрошує до громадського обговорення. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/koncepciya-cifrovoyi-transformaciyi-osviti-i-nauki-monzaproshuye-dogromadskogo-obgovorennya

Панухник О. Штучний інтелект в освітньому процесі та наукових дослідженнях здобувачів вищої освіти: відповідальні межі вмісту ШІ. Галицький економічний вісник. 2023. Том 84. № 4. С. 202-211. https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.04.202

Bykov V., Mikulowski D., Moravcik O., Svetsky S., Shyshkina M. The use of the cloud-based open learning and research platform for collaboration in virtual teams. Information Technologies and Learning Tools. 2020. 76(2). pp. 304–320. https://doi.org/10.33407/itlt.v76i2.3706.

Bovill C. Co-creation in learning and teaching: The case for a whole-class approach in higher education. Higher Education. 2020. 79(1). pp. 1023–1037. https://doi.org/10.1007/s10734-019-00453-w

Chaka C. Fourth industrial revolution—a review of applications, prospects, and challenges for artificial intelligence, robotics and blockchain in higher education. Research and Practice in Technology Enhanced Learning (RPTEL). 2023. 18(2). URL: http://rptel.apsce.net/index.php/RPTEL/article/view/2023-18002.

Fitzgerald R., Huijser H., Altena S., Armellini A. Addressing the challenging elements of distance education. Distance Education. 2023. №44(2). pp. 207-212, DOI: 10.1080/01587919.2023.2209527

Makedon V., Mykhailenko O., Dzyad O. Modification of Value Management of International Corporate Structures in the Digital Economy. European Journal of Management Issues. 2023. №31(1). рр. 50-62. https://doi.org/10.15421/192305

Hurzhii, A.M., Hlazunova, O.H., Voloshyna, T.V. (2020). Tsyfrovyi navchalnyi kontent dlia systemy vidkrytoi osvity: Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy [Digital educational content for the open education system: Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems.] Kyiv-Vinnytsia: TOV firma «Planer» (in Ukrainian)

Kuksa, I. and Pyetukhova, T. (2018). Kreatyvna ekonomika yak element innovatsiynoyi ta stiykoyi stratehiyi rozvytku Ukrayiny [The creative economy as an element of innovative and sustainable development strategy of Ukraine]. Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6554 (Accessed 28 Dec 2023). (in Ukrainian).

Makedon, V. and Ilchenko, N. (2021). Konʺyunktura svitovoho rynku IT-posluh v umovakh ekonomiky 4.0. [World market of it services in the languages of economy 4.0]. Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8525 (Accessed 30 December 2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.8. (in Ukrainian).

Makedon, V. V., Kholod, O. H., Yarmolenko, L. I. (2023). Modelʹ otsinky konkurentospromozhnosti vysokotekhnolohichnykh pidpryyemstv na zasadakh formuvannya klyuchovykh kompetentsiy [The model of assessing the competitiveness of high-tech enterprises based on the formation of key competencies]. Akademichnyy ohlyad, 2(59), 75-89. DOI: 10.32342/2074-5354-2023-2-59-5 (in Ukrainian).

Marienko, M., & Kovalenko, V. (2023). Shtuchnyi intelekt ta vidkryta nauka v osviti [Artificial intelligence and open science in education]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and Mathematical Education, 38(1), 48-53. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2023-038-1-007 (in Ukrainian)

MESU (2021). MON Ukrainy. Kontseptsiia tsyfrovoi transformatsii osvity i nauky: MON zaproshuie do hromadskoho obhovorennia [The concept of digital transformation of education and science:] MESU invites public discussion. Retrieved from: https://mon.gov.ua/ua/news/koncepciya-cifrovoyi-transformaciyi-osviti-i-nauki-monzaproshuye-dogromadskogo-obgovorennya (in Ukrainian)

Panukhnyk, O. (2023). Shtuchnyi intelekt v osvitnomu protsesi ta naukovykh doslidzhenniakh zdobuvachiv vyshchoi osvity: vidpovidalni mezhi vmistu [Artificial intelligence in the educational process and scientific research of higher education applicants: responsible boundaries of AI content.] Galician economic journal, vol. 83, no 4, pp. 202-211. https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.04.202 [in Ukrainian]

Bykov, V., Mikulowski, D., Moravcik, O., Svetsky, S., & Shyshkina, M. (2020). The use of the cloud-based open learning and research platform for collaboration in virtual teams. Information Technologies and Learning Tools, 76(2), 304–320. https://doi.org/10.33407/itlt.v76i2.3706. (in English).

Bovill, C. (2020). Co-creation in learning and teaching: The case for a whole-class approach in higher education. Higher Education, 79(1), 1023–1037. https://doi.org/10.1007/s10734-019-00453-w (in English).

Chaka, C. (2023). Fourth industrial revolution—a review of applications, prospects, and challenges for artificial intelligence, robotics and blockchain in higher education. Research and Practice in Technology Enhanced Learning (RPTEL), 18(2). Retrieved from: http://rptel.apsce.net/index.php/RPTEL/article/view/2023-18002. (in English).

Fitzgerald, Rachel, Huijser, Henk, Altena, Sharon & Armellini Ale. (2023). Addressing the challenging elements of distance education, Distance Education, 44:2, 207-212, DOI: 10.1080/01587919.2023.2209527 (in English).

Makedon, V., Mykhailenko, O., & Dzyad, O. (2023). Modification of Value Management of International Corporate Structures in the Digital Economy. European Journal of Management Issues, 31(1), 50-62. https://doi.org/10.15421/192305 (in English).

Переглядів статті: 18
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Головня, Ю. (2023). ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ВІД АКАДЕМІЧНОГО ЦЕНТРУ ДО ОСВІТНЬО-НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-43
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ