КОРПОРАТИВНА БЕЗПЕКА НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ВІЙНИ

Ключові слова: корпоративна безпека, кібербезпека, кіберзахист, кібеззагроза, кібератака, підприємство

Анотація

У статті розкриті ключові аспекти корпоративної безпеки на українських підприємствах в умовах війни. Сформульовано та удосконалено класифікації зовнішніх та внутрішніх загроз. Особливу увагу відведено зовнішнім загрозам комплексного характеру. Вивчено проблеми впливу кібератак на корпоративну безпеку на українських підприємствах. Кібератаки розглядаються як ключовий елемент зовнішньої загрози в умовах війни з позицій забезпечення внутрішньої фінансової та економічної стабільності, а також національної безпеки в цілому. З початку військових дій на території України інтенсивність та складність кібератак на корпоративні системи та мережі суттєво зросла. Очевидно, що несанкціоновані атаки спрямовані на викрадення конфіденційної інформації, розкрадання фінансових ресурсів або припинення функціонування підприємств. Запропоновано методи попередження кібератак з метою уникнення фінансових втрат чи блокування ресурсів. Тому проблеми, що обговорюються в даній роботі є актуальними.

Посилання

Шира Т. Б. Корпоративна безпека підприємств в Україні: визначення ключових загроз. Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. Том 29 (68). № 6. С. 93¬96.

Кравчук П. Я. Сутність та передумови виникнення поняття корпоративної безпеки підприємства. Науковий вісник Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки. 2005. № 1. С. 165¬170.

Рудковський О. В. Формування функцій управління корпоративної безпеки. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. 2013. № 12. 1. С. 141¬146.

Франчук В.І. Теоретичні засади корпоративної безпеки. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 7. С. 161¬167.

Линник О. І., Артеменко Н. В. Стратегія економічної безпеки підприємства як фактор зменшення впливу зовнішніх та внутрішніх загроз. Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та ефективність виробництва. 2013. № 67. С. 159¬169.

Засанський, В. В.; Куриліна, О. В. КОРУПЦІЯ ЯК ОСНОВА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТІНЬОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна). 2018. № 2. С. 54¬61.

URL: https://interfax.com.ua/news/interview/911979.html (дата звернення: 25.01.2024).

Shyra, T. B. (2018). Korporatyvna bezpeka pidpryyemstv v Ukrayini: vyznachennya klyuchovykh zahroz [Corporate Security of Enterprises in Ukraine: Identification of Key Threats]. Vcheni zapysky Tavriysʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni VI Vernadsʹkoho. Seriya: Ekonomika i upravlinnya, (29 (68), № 6), 93¬96.

Kravchuk, P. YA. (2005). Sutnistʹ ta peredumovy vynyknennya ponyattya korporatyvnoyi bezpeky pidpryyemstva [The Essence and Prerequisites of the Concept of Corporate Security of an Enterprise]. Naukovyy visnyk Volynsʹkoho derzh. un-tu im. Lesi Ukrayinky, (1), 165¬170.

Rudkovsʹkyy, O. V. (2013). Formuvannya funktsiy upravlinnya korporatyvnoyi bezpeky [Formation of corporate security management functions]. Sotsialʹno-ekonomichnyy rozvytok rehioniv v konteksti mizhnarodnoyi intehratsiyi, (12), 1, 141¬146.

Franchuk, V. I. (2009). Teoretychni zasady korporatyvnoyi bezpeky [Theoretical foundations of corporate security]. Aktualʹni problemy ekonomiky, (7), 161-167.

Lynnyk, O. I., & Artemenko, N. V. (2013). Stratehiya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva yak faktor zmenshennya vplyvu zovnishnikh ta vnutrishnikh zahroz [Enterprise economic security strategy as a factor in reducing the impact of external and internal threats]. Visnyk Natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu KHPI. Ser.: Tekhnichnyy prohres ta efektyvnistʹ vyrobnytstva, (67), 159¬169.

Zasansʹkyy, V. V., & Kurylina, O. V. (2018). KORUPTSIYA YAK OSNOVA ROZPOVSYUDZHENNYA TINʹOVOYI DIYALʹNOSTI [CORRUPTION AS THE BASIS OF THE SPREAD OF SHADOW ACTIVITIES]. Naukovyy visnyk Lʹvivsʹkoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav (seriya ekonomichna), (2), 54¬61.

URL: https://interfax.com.ua/news/interview/911979.html (accessed January 25, 2024).

Переглядів статті: 11
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Давиденко , Є. (2023). КОРПОРАТИВНА БЕЗПЕКА НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-44
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ