ВПЛИВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ: АНАЛІЗ КРАЩИХ ПРАКТИК УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

Ключові слова: інвестиційна привабливість, інвестиції, громада, орган місцевого самоврядування

Анотація

У статті досліджується питання інвестиційної привабливості українських громадах шляхом аналізу відповідностей українських та польських міст, які є найкращими для ведення бізнесу у своїх країнах згідно з міжнародними рейтингами, факторам інвестиційної привабливості. Дослідження дало змогу розробити практичні рекомендації для українських громад щодо підвищення інвестиційної привабливості та виокремити проблеми неефективності державного стимулювання для інвестиційних проектів в Україні та надати рекомендації з реформування державного стимулювання на основі досвіду Республіки Польща враховуючи диспропорції в економічному розвитку регіонів. Наведено фактори, які впливають на інвестиційну привабливість громад та рівень впливу на них зі сторони органів місцевого самоврядування Стаття формує основу для подальших дослідження, зокрема у розрізі окремих факторів інвестиційної привабливості та є важливою з огляду практичні рекомендації для українських органів місцевого самоврядування.

Посилання

Звіт щодо Програми перспективного розвитку промислових зон м. Львова. URL: https://city-adm.lviv.ua/lmr/lmrdownloads/22(1).pdf (дата звернення: 21.01.2024).

Індустріальні парки в Україні - 2022 рік. URL: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=47454ed4-b60a-4f37-bb77-b7f3127742f8&title=IndustrialniParkiVUkraini2022-Rik (дата звернення: 20.01.2024).

Найкращі міста для ведення бізнесу 2021. URL: https://forbes.ua/ratings/naykrashchi-mista-dlya-vedennya-biznesu-2021-05102021-2533 (дата звернення: 20.01.2024).

Послуги технічного радника для підготовки проекту державно-приватного партнерства «Будівництво підземного багаторівневого майданчика для паркування на пл. Є. Петрушевича» у м. Львові. URL: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-23-000377-b (дата звернення: 21.01.2024).

Послуги юридичного радника для підготовки проекту державно-приватного партнерства «Будівництво підземного багаторівневого майданчика для паркування на пл. Є. Петрушевича» у м. Львові. URL: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-23-000172-b (дата звернення: 21.01.2024).

Рейтинг прозорості 100 міст України. URL: https://transparentcities.in.ua/transparency-rating (дата звернення: 21.01.2024).

Славкова, А. А., Колісник Д. Р. Інвестиційна привабливість України: реалії в умовах війни та перспективи повоєнної відбудови. Економіка та суспільство. 2023. № 56 . URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3081/3004 (дата звернення: 18.01.2024).

Сошников А. О. Окремі питання дієвості спеціальних (вільних) економічних зон. Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Право. 2018. № 52. С. 166-168.

Струніна В. В. Шляхи поліпшення інвестиційного клімату в Україні. Економіка України. 2001. №9. С. 11 –16.

Фатюха Н. Г., Рябченко І. А. Дослідження прямих іноземних інвестицій у розрізі регіонів України. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9439 (дата звернення: 15.01.2024).

About the Krakow Technology Park. URL: https://www.kpt.krakow.pl/en/about/about-kpt/ (дата звернення: 21.01.2024).

Business-friendly cities 2023. URL: https://www.forbes.pl/miasta-przyjazne-dla-biznesu (дата звернення: 20.01.2024).

EMEA I&L Map Rents & Yields. URL: https://www.colliers.com/download-article?itemId=2dc746f5-8d4b-4437-85ea-467f9019266b (дата звернення: 15.01.2024).

Investment incentives: Polish Investment Zone. URL: https://www.paih.gov.pl/en/why_poland/investment_incentives/polish_investment_zone/ (дата звернення: 21. 01.2024).

Ukraine invest: індустріальні парки. URL: https://ukraineinvest.gov.ua/incentives/industrial-parks/ (дата звернення: 20.01.2024).

Ukraine invest: стимули. URL: https://ukraineinvest.gov.ua/incentives/it/ (дата звернення: 20. 01.2024).

Wałbrzych Special Economic Zone. URL: https://invest-park.com.pl/inwestorzy-w-strefie/ (дата звернення: 21. 01.2024).

Why Poland: Investment incentives. URL: https://www.paih.gov.pl/en/why_poland/investment_incentives/ (дата звернення: 20.01.2024).

Zvit shchodo Prohramy perspektyvnoho rozvytku promyslovykh zon. Lvova [Report about the Program for the Prospective Development of Industrial Zones of Lviv]. Available at: https://city-adm.lviv.ua/lmr/lmrdownloads/22(1).pdf (accessed January 21, 2024).

Industrialni parky v Ukrayini - 2022 rik [Industrial parks in Ukraine - 2022]. Available at: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=47454ed4-b60a-4f37-bb77-b7f3127742f8&title=IndustrialniParkiVUkraini2022-Rik (accessed January 20, 2024).

Naykrashchi mista dlya vedennya biznesu 2021 [The best cities for doing business 2021]. Available at: https://forbes.ua/ratings/naykrashchi-mista-dlya-vedennya-biznesu-2021-05102021-2533 (accessed January 20, 2024).

Posluhy tekhnichnoho radnyka dlya pidhotovky proektu derzhavno-pryvatnoho partnerstva «Budivnytstvo pidzemnoho bahatorivnevoho maydanchyka dlya parkuvannya na pl. Petrushevycha» u m. Lvovi [Services of a technical advisor for the preparation of the public-private partnership project Construction of an underground multi-level parking lot on the square. E. Petrushevich" in Lviv]. Available at: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-23-000377-b (accessed January 21, 2024).

Posluhy yurydychnoho radnyka dlya pidhotovky proektu derzhavno-pryvatnoho partnerstva «Budivnytstvo pidzemnoho bahatorivnevoho maydanchyka dlya parkuvannya na pl. Y. Petrushevycha» u m. Lvovi [Services of a legal advisor for the preparation of the public-private partnership project «Construction of an underground multi-level parking lot on the square. E. Petrushevich» in Lviv]. Available at: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-23-000172-b (accessed January 21, 2024).

Reytynh prozorosti 100 mist Ukrayiny [Transparency rating of 100 cities of Ukraine]. Available at: https://transparentcities.in.ua/transparency-rating (accessed January 21, 2024).

Slavkova A. A., Kolisnyk D. R. (2023). Investytsiyna pryvablyvist Ukrayiny: realiyi v umovakh viyny ta perspektyvy povoyennoyi vidbudovy [Ukraine's investment attractiveness: realities in war conditions and prospects for post-war reconstruction]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, vol. 56. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3081/3004 (accessed January 18, 2024).

Soshnykov A. O. (2018). Okremi pytannya diyevosti spetsialnykh (vilnykh) ekonomichnykh zon [Separate issues of the effectiveness of special (free) economic zones]. Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu: seriya: Pravo – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University: series: Law, vol. 52, pp. 166-168.

Strunina V. V. (2001). Shlyakhy polipshennya investytsiynoho klimatu v Ukrayini [Ways to improve the investment climate in Ukraine. Ukraine economy]. Ekonomika Ukrayiny – Economy of Ukraine, vol 9, pp.11–16.

Fatyukha N. H., Ryabchenko I. A (2021). Doslidzhennya pryamykh inozemnykh investytsiy u rozrizi rehioniv Ukrayiny [Study of foreign direct investments in the region of Ukraine]. Elektronne naukove fakhove vydannya «Efektyvna ekonomika» – Electronic scientific publication «Efficient Economy», vol. 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9439 (accessed January 15, 2024).

About the Krakow Technology Park. Available at: https://www.kpt.krakow.pl/en/about/about-kpt/ (accessed January 21, 2024).

EMEA I&L Map Rents & Yields. Available at: https://www.colliers.com/download-article?itemId=2dc746f5-8d4b-4437-85ea-467f9019266b (accessed January 15, 2024).

Investment incentives: Polish Investment Zone. Available at: https://www.paih.gov.pl/en/why_poland/investment_incentives/polish_investment_zone/ (accessed January 21, 2024).

Business-friendly cities 2023. Available at: https://www.forbes.pl/miasta-przyjazne-dla-biznesu (accessed January 20, 2024).

Ukraine invest: industrialni parky [Ukraine invest: industrial parks]. Available at: https://ukraineinvest.gov.ua/incentives/industrial-parks/ (accessed January 20, 2024).

Ukraine invest: stymuly [Ukraine invest: incentives]. Available at: https://ukraineinvest.gov.ua/incentives/it/ (accessed January 20, 2024).

Wałbrzych Special Economic Zone. Available at: https://invest-park.com.pl/inwestorzy-w-strefie/ (accessed January 21, 2024).

Why Poland: Investment incentives. Available at: https://www.paih.gov.pl/en/why_poland/investment_incentives/ (accessed January 20, 2024).

Переглядів статті: 12
Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Лях, В. (2023). ВПЛИВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ: АНАЛІЗ КРАЩИХ ПРАКТИК УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-49
Розділ
ЕКОНОМІКА