ЕТАПИ АНАЛІЗУВАННЯ ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: імпорт, імпортна діяльність, аналізування, етапи аналізування, зовнішньоекономічна діяльність

Анотація

Імпортна діяльність має важливе значення для економіки країни і забезпечує доступ до різноманітних товарів і послуг, розширюючи їх вибір на ринку і забезпечуючи більші можливості для споживачів, розвиває конкуренцію, стимулює економічне зростання, призводить до обміну технологіями та знаннями, що сприяє технічному розвитку, дозволяє країні збалансувати своє виробництво, спеціалізуючись у тих сферах, де є конкурентні переваги, і одночасно імпортуючи те, що є вигідним для країни. Саме тому, дуже важливо проводити аналізування імпортної діяльності, оскільки саме аналізування є інструментом для розуміння економічного становища країни та її зовнішньої торгівлі, дозволяє забезпечити обсяг і структуру імпортованих товарів, їх джерела походження та розподіл для галузей економіки. В статті обґрунтовано, що аналізування імпортної діяльності допомагає оцінити залежність країни від інших ринків, конкурентоспроможність власного виробництва, а також впливає на формування зовнішньоекономічної політики та торговельних стратегій. Знання про імпортні тенденції потрібні для прийняття обґрунтованих рішень у сфері економіки, інвестицій та регулюванні міжнародних відносин. Особливу увагу в дослідженні приділено виокремленню етапів аналізування імпортної діяльності, їх упорядкуванню та визначенню авторського підходу до аналізування імпортної діяльності. В процесі дослідження були використані наукові праці щодо сучасних методичних підходів, пов’язаних із аналізуванням імпортної та зовнішньоекономічної діяльностей країни загалом. В процесі аналізування застосовувався системний підхід, монографічний і абстрактно-логічний методи. У статті проведено огляд наукових статей українських вчених і визначено основні етапи аналізування імпортної діяльності України з метою подальшої її оптимізації та підвищення ефективності міжнародного торговельного обміну. В контексті кожного виділеного етапу увага акцентується на тому, як потрібно здійснювати аналізування імпортної діяльності. У роботі наводяться практичні рекомендації, які можуть послужити основою для розроблення стратегій управління імпортною діяльністю України, сприяючи її успішній інтеграції в глобальні економічні процеси.

Посилання

Милашко О. Г. Статистичне дослідження стану та розвитку зовнішньої торгівлі України. Вісник соціально-економічних досліджень. 2021. № 1 (76). С. 191¬202.

Кущенко О. І., Шкіря Д. М. Аналітична оцінка зовнішнього ринку України. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2019. № 9. С. 42¬49.

Гребельник О. П. Методологічні аспекти аналізу участі України у сфері світогосподарських відносин. Стратегія розвитку України. 2019. № 2. С. 13¬21.

Максимук А. О., Мрочко С. Я. Аналіз структури експортно-імпортної діяльності України за 2022 р. у порівнянні до минулих періодів та шляхи її відновлення. Цифрова економіка та економічна безпека. 2023. № 5 (05). С. 37¬43.

Далик В. П., Дуляба Н. І. Зовнішня торгівля України : реалії та перспективи розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. № 7. Ч. 1. С. 110¬113.

Тохтамиш Т. О., Ягольницький О. А., Овчиннікова М. А. Аналіз зовнішньої торгівлі товарами та послугами України з країнами європейського союзу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 23. С. 44–50.

Ладиченко К. І. Індикатори вимірювання зовнішньоторговельної відкритості національної економіки. Економічний простір. 2015. № 95. С. 16–25.

Федоронько Н. І. Аналіз ефективності експортних та імпортних операцій. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 10. С. 120¬123.

Гусенко О. С., Козлов О. А. Методи аналізу ефективності імпортної діяльності підприємств оптової та роздрібної торгівлі. VII International Scientific and Practical Conference «Innovative trends in science, practice and education». 22-25 лютого 2022 року, Мюнхен, Німеччина. 2022. С. 127¬133. URL: https://isg-konf.com/innovative-trends-in-science-practice-and-education/ (дата звернення: 16.11.2023).

Шереметинська О. В., Варфоломєєва Ю. Р. Оцінка ефективності імпортних операцій підприємств. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 24. С. 97¬100.

Mylashko O. H. Statystychne doslidzhennia stanu ta rozvytku zovnishnoi torhivli Ukrainy [Statistical study of the state and development of foreign trade of Ukraine]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen. 2021. № 1 (76). pp. 191¬202. (in Ukrainian).

Kushchenko O. I., Shkiria D. M. Analitychna otsinka zovnishnoho rynku Ukrainy [Analytical assessment of the foreign market of Ukraine]. Visnyk KhNU imeni V.N. Karazina. Seriia «Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm». 2019. № 9. pp. 42¬49. (in Ukrainian).

Hrebelnyk O. P. Metodolohichni aspekty analizu uchasti Ukrainy u sferi svitohospodarskykh vidnosyn [Methodological aspects of analyzing Ukraine's participation in world economic relations]. Stratehiia rozvytku Ukrainy. 2019. № 2. pp. 13¬21. (in Ukrainian).

Maksymuk A. O., Mrochko S. Ya. Analiz struktury eksportno-importnoi diialnosti Ukrainy za 2022 r. u porivnianni do mynulykh periodiv ta shliakhy yii vidnovlennia [Analysis of the structure of Ukraine's export-import activity in 2022 in comparison with past periods and ways to restore it]. Tsyfrova ekonomika ta ekonomichna bezpeka. 2023. № 5 (05). pp. 37¬43. (in Ukrainian).

Dalyk V. P., Duliaba N. I. Zovnishnia torhivlia Ukrainy : realii ta perspektyvy rozvytku [External trade of Ukraine: realities and prospects]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 2016. № 7. Ch. 1. pp. 110¬113. (in Ukrainian).

Tokhtamysh T. O., Yaholnytskyi O. A., Ovchynnikova M. A. Analiz zovnishnoi torhivli tovaramy ta posluhamy Ukrainy z krainamy yevropeiskoho soiuzu [Analysis of foreign trade in goods and services of Ukraine with the european union countries]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. 2018. № 23. pp. 44–50. (in Ukrainian).

Ladychenko K. I. Indykatory vymiriuvannia zovnishnotorhovelnoi vidkrytosti natsionalnoi ekonomiky [Indicators for measuring foreign trade openness of the national economy]. Ekonomichnyi prostir. 2015. № 95. pp. 16–25. (in Ukrainian).

Fedoronko N. I. Analiz efektyvnosti eksportnykh ta importnykh operatsii [Analysis of the efficiency of export and import operations]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. 2016. Vyp. 10. pp. 120-123. (in Ukrainian).

Husenko O. S., Kozlov O. A. Metody analizu efektyvnosti importnoi diialnosti pidpryiemstv optovoi ta rozdribnoi torhivli [Methods for analyzing the efficiency of import activities of wholesale and retail trade enterprises]. VII International Scientific and Practical Conference «Innovative trends in science, practice and education». 22-25 liutoho 2022 roku, Miunkhen, Nimechchyna. 2022. Pp. 127-133. Available at: https://isg-konf.com/innovative-trends-in-science-practice-and-education/ (accessed November 17, 2023). (in Ukrainian).

Sheremetynska O. V., Varfolomieieva Yu. R. Otsinka efektyvnosti importnykh operatsii pidpryiemstv [Analysis of importer operations efficiency]. Prychornomorski ekonomichni studii. 2017. Vyp. 24. pp. 97¬100. (in Ukrainian).

Переглядів статті: 20
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Оліховський , В. (2023). ЕТАПИ АНАЛІЗУВАННЯ ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-35
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ