ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ НА ЕТАПІ ВІДБУДОВИ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: ринок нафтопродуктів, відбудова економіки, загальнонаукові принципи дослідження, фундаментальні принципи, відбудова економікинафтопродуктовий сектор

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням формування методологічних основ дослідження ринку нафтопродуктів на етапі відбудови економіки. Обґрунтовано, що потреба у дослідженні ринку нафтопродуктів на етапі відбудови економіки забезпечує основу для прогнозування змін в галузі та ефективне адаптування до нових ринкових умов. В межах методології дослідження ринку нафтопродуктів на етапі відбудови економіки запропоновано три етапи. Перший етап характеризується використанням фундаментальних загальнонаукових принципів дослідження ринку нафтопродуктів. Другий етап характеризується застосуванням індивідуальних загальнонаукових принципів. Третій етап характеризується детальним дослідженням функціонування ринку нафтопродуктів на етапі відбудови економіки. Кожен з пропонованих етапів повинен забезпечуватися підбиттям підсумків на формуванням подальшої роботи.

Посилання

Бочко О. Ю. Визначення рівня ефективності маркетингової діяльності на короткостроковий період. Вісник національного університету «Львівська політехніка», 2016. № 846. С.21¬25.

Ващенко В. В. Аналіз ринку нафти та нафтопродуктів в Україні. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 2018. №3.С. 86¬93.

Габрилевич О., Нікитенко Д. Антикризове управління нафтопереробним підприємством в умовах невизначеності. Таврійський науковий вісник. 2023. № 16. 70-75. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.9.

Григор’єва А. О. Розвиток ринку нафтопродуктів в Україні. Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 2017. № 1 (2). С. 44-50.

Каламбет С.В Конспект лекцій з дисципліни " Методологія наукових досліджень" для студентів спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит", 8.1810012 «Управління інноваційною діяльністю» Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2015. 91 с. C.9

Колісник С. О. Методи та інструменти державного регулювання нафтопереробного комплексу України в умовах європейської інтеграції. Публічне управління та митне адміністрування. 2022. С. 64¬69.

Луцишин З.O., Дікарєвю О.І. Фінансові стратегії на світовому енергетичному ринку. Світ фінансів. 2009. № 3. С. 40¬55.

Мазур О.Є. Ринкове ціноутворення Навчальний посібник К.: «Центр учбової літератури», 2012. 480 с.

Матійчук, Л. Експертно про дефіцит (енергетичних ресурсів) нафтопродуктів в Україні за умов воєнного часу, Проблеми раціонального використання соціально-економічного, еколого-енергетичного, нормативно-правового потенціалу України та її регіонів: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції ГО «ІЕЕЕД», (01 червня 2022 року), м. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня "Волиньполіграф", 2022. 214 с.

Остапко А. М. Кон’юнктурні дослідження українського ринку нафти і нафтопродуктів. Вісник донецького університету. 2007. Вип.2. С.182.¬189.

Павлов К.В., Павлова О,М,, Романюк Р.В. Організаційно-економічний механізм реформування електроенергетичного ринку в регіонах Україні. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2022. 221 с.

Подолець Р.З. Енергетичне моделювання: іноземний досвід та напрями перспективних досліджень в Україні. Економіко-математичні методи і моделі прогнозування. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/dspace/bitstream/handle/123456789/19804/09-- Podolec.pdf?sequence=1 (дата звернення: 12.12.2023).

Савченко М. В., Біла І.В. Розвиток світового ринку нафти та нафтопродуктів в умовах військової агресії росії проти України Економіка і організація управління, 2023. № 2(50). URL: https://jeou.donnu.edu.ua/article/view/14131 DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.2.3 (дата звернення: 12.12.2023).

Скорик Г. І. Пушак Г. І. Розвиток конкуренції на ринку світлих нафтопродуктів: теорія, проблеми і шляхи їх вирішення. Економічний вісник Донбасу, 2022. №2 (68). С.66¬73.

Талавиря М.П. Особливості формування ринку нафтопродуктів. Всеукраїнська науково-практична конференція «Капіталізація аграрних підприємств та їх інвестиційне забезпечення», Київ, 2022. С. 48¬52.

Ткаченко О.І., Ткаченко О.А., Ткаченко К.О. Концептуальні аспекти придбання, моделювання та застосування знань. URL: https://vt.duit.in.ua/index.php/home/article/download/144/108/207 doi.org/10.33298/2226-8553/2020.3.31.10 (дата звернення: 12.12.2023).

Череп А. В., Стрілець Є. М. Ефективність як економічна категорія Ефективна економіка, 2013 № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1727 (дата звернення: 12.12.2023)

Bochko O. Yu. Vyznachennia rivnia efektyvnosti marketynhovoi diialnosti na korotkostrokovyi period [Determining the level of effectiveness of marketing activities for the short-term period]. Visnyk natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 2016. no 846. pp. 21¬25. (in Ukrainian)

Vashchenko V. V. Analiz rynku nafty ta naftoproduktiv v Ukraini [Analysis of the oil and petroleum products market in Ukraine]. Zemleustrii, kadastr i monitorynh zemel, 2018. no3. pp. 86¬93. (in Ukrainian)

Habrylevych O., Nikytenko D. Antykryzove upravlinnia naftopererobnym pidpryiemstvom v umovakh nevyznachenosti [Anti-crisis management of an oil refining enterprise in conditions of uncertainty]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. 2023. no 16. pp. 70¬75. Available at: https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.9. (in Ukrainian)

Hryhorieva A. O. Rozvytok rynku naftoproduktiv v Ukraini [Development of the oil products market in Ukraine]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal Internauka, 2017. no 1 (2). pp. 44-50. (in Ukrainian)

Kalambet S.V Konspekt lektsii z dystsypliny " Metodolohiia naukovykh doslidzhen" dlia studentiv spetsialnosti 8.03050801 "Finansy i kredyt", 8.1810012 «Upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu» Dniprodzerzhynsk: DDTU, 2015., 91 p. P.9. (in Ukrainian)

Kolisnyk S. O. Metody ta instrumenty derzhavnoho rehuliuvannia naftopererobnoho kompleksu Ukrainy v umovakh yevropeiskoi intehratsii [Methods and tools of state regulation of the oil refining complex of Ukraine in the conditions of European integration]. Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia. 2022. pp. 64¬69. (in Ukrainian)

Lutsyshyn Z.O., Dikarieviu O.I. Finansovi stratehii na svitovomu enerhetychnomu rynku [Financial strategies in the world energy market]. Svit finansiv. 2009. no 3. pp. 40¬55. (in Ukrainian)

Mazur O.Ie. Rynkove tsinoutvorennia [Market pricing] Navchalnyi posibnyk K.: «Tsentr uchbovoi literatury», 2012. 480 p. (in Ukrainian)

Matiichuk, L. Ekspertno pro defitsyt (enerhetychnykh resursiv) naftoproduktiv v Ukraini za umov voiennoho chasu [Expertly on the deficit (energy resources) of oil products in Ukraine under wartime conditions]. Problemy ratsionalnoho vykorystannia sotsialno-ekonomichnoho, ekoloho-enerhetychnoho, normatyvno-pravovoho potentsialu Ukrainy ta yii rehioniv: materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii HO «IEEED», (01 chervnia 2022 roku), m. Lutsk: SPD Hadiak Zhanna Volodymyrivna, drukarnia "Volynpolihraf", 2022. 214 p. (in Ukrainian)

Ostapko A. M. Koniunkturni doslidzhennia ukrainskoho rynku nafty i naftoproduktiv [Conjunctural studies of the Ukrainian market of oil and oil products]. Visnyk donetskoho universytetu. 2007. Vyp.2. pp. 182.¬189. (in Ukrainian)

Pavlov K.V., Pavlova O,M,, Romaniuk R.V. Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm reformuvannia elektroenerhetychnoho rynku v rehionakh Ukraini [The organizational and economic mechanism of reforming the electricity market in the regions of Ukraine]. Lutsk: SPD Hadiak Zhanna Volodymyrivna, drukarnia «Volynpolihraf», 2022. 221 p. (in Ukrainian)

Podolets R.Z. Enerhetychne modeliuvannia: inozemnyi dosvid ta napriamy perspektyvnykh doslidzhen v Ukraini [Energy modeling: foreign experience and future research directions in Ukraine]. Ekonomiko-matematychni metody i modeli prohnozuvannia. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/dspace/bitstream/handle/123456789/19804/09-- Podolec.pdf?sequence=1 (accessed December 12, 2023).

Savchenko M. V., Bila I.V. Rozvytok svitovoho rynku nafty ta naftoproduktiv v umovakh viiskovoi ahresii rosii proty Ukrainy [The development of the world market of oil and oil products in the conditions of Russia's military aggression against]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, 2023. no 2 (50). Available at: https://jeou.donnu.edu.ua/article/view/14131 DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.2.3 (accessed December 12, 2023).

Skoryk H. I. Pushak H. I. Rozvytok konkurentsii na rynku svitlykh naftoproduktiv: teoriia, problemy i shliakhy yikh vyrishennia [Development of competition in the market of light petroleum products: theory, problems and ways to solve them]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, 2022. no 2 (68). pp.66¬73. (in Ukrainian)

Talavyria M.P. Osoblyvosti formuvannia rynku naftoproduktiv [Peculiarities of the formation of the oil products market]. Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia «Kapitalizatsiia ahrarnykh pidpryiemstv ta yikh investytsiine zabezpechennia», Kyiv, 2022. pp. 48¬52. (in Ukrainian)

Tkachenko O.I., Tkachenko O.A., Tkachenko K.O. Kontseptualni aspekty prydbannia, modeliuvannia ta zastosuvannia znan [Conceptual aspects of acquisition, modeling and application of knowledge] Available at: https://vt.duit.in.ua/index.php/home/article/download/144/108/207 doi.org/10.33298/2226-8553/2020.3.31.10 (accessed December 12, 2023).

Cherep A. V., Strilets Ye. M. Efektyvnist yak ekonomichna katehoriia [Efficiency as an economic category] Efektyvna ekonomika, 2013 no 1, Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1727. (accessed December 12, 2023).

Переглядів статті: 29
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Донець, Д. (2023). ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ НА ЕТАПІ ВІДБУДОВИ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-13
Розділ
ЕКОНОМІКА