СТРАТЕГІЧНІ ІНІЦІАТИВИ КРАЇН ЄС ЩОДО ЕКОНОМІЧНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЯК ОРІЄНТИР ДЛЯ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

Ключові слова: стратегія, розвиток, інновації, зелені технології

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей сучасних стратегій розвитку найпотужніших європейських країн – Німеччини, Великобританії та Франції. Із статті випливає, що на сучасному етапі розвитку ці країни роблять ставку не тільки на інноваційні технології у класичному розумінні, а й на технології, які знижують техногенний вплив людини на оточуюче середовище. Відповідна доктрина отримала назву «зелений курс». В цілому ж новий «зелений курс» - це не стільки про екологію, скільки про перехід на більш високий економічний уклад і створення передумов для збільшення технологічного «відриву» західних країн від азіатських економік, що динамічно розвиваються. «Європейський зелений пакт» – скоріше рамковий документ, який визначає загальний напрямок перетворень у зазначених сферах. Щодо індустріального розвитку, то цим питанням, на рівні Європейської комісії, присвячено програму Індустріальний Альянс.

Посилання

Вітер О.М., Килин О.В., Стручок Н.М. Європейські стратегії післявоєнної відбудови економіки. «Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка». Випуск 16, 2023. С. 15-21.

Геєць В.М. До питання застосування підходів «Плану Маршала» для України. Економіка України. 2015. № 4(641). С. 6-11.

Заяць О.І., Ярема Т.В. Сучасна промислова політика та інноваційна стратегія європейського союзу. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2022. Т.27. Вип. 2(92). С. 8-12.

«Відбудуємо краще» (Стратегія економічного розвитку Британії). URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/61d6e011d3bf7f0548ec1332/SUMMARY_REPORT-_BUILD_BACK_BETTER_BUSINESS_COUNCIL_.pdf

«Відбудуємо Францію 2030». (Стратегія розвитку Франції на період до 2030 р.). URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/economic-diplomacy-foreign-trade/promoting-france-s-attractiveness/france-relance-recovery-plan-building-the-france-of-2030/

«Європейський зелений курс». URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e%20n/ip_19_6691

«Індустріальна стратегія 2030» (Німеччина). URL: https://nove.eu/wp-content/uploads/2019/02/Germany-Industrial-Policy-Strategy-2030.pdf

«Нова промислова стратегія ЄС: можливості для України» URL: https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2020/09/dixi_pb_industrial-strategy_ukr_full_3.pdf

Viter О.М., Kilin О.V., Struchok N.М. (2023) Yevropeysʹki stratehiyi pislyavoyennoyi vidbudovy ekonomiky [European strategies for post-war economic reconstruction. "Taurian Scientific Bulletin. Series: Economy]. «Tavriysʹkyy naukovyy visnyk. Seriya: Ekonomika», № 16, pp. 15-21.

Heets В.М. (2015) Do pytannya zastosuvannya pidkhodiv «Planu Marshala» dlya Ukrayiny [On the issue of applying the Marshall Plan approaches to Ukraine]. Ekonomika Ukrayiny, № 4(641), pp. 6-11.

Zayats О.І., Jarema Т.V. (2022) Suchasna promyslova polityka ta innovatsiyna stratehiya yevropeysʹkoho soyuzu [Modern industrial policy and innovation strategy of the European Union]. Visnyk ONU imeni I.I. Mechnykov, V.27, № 2(92), pp. 8-12.

«Build BackBetter» (Britain's economic development strategy). Avalible at: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/61d6e011d3bf7f0548ec1332/SUMMARY_REPORT_BUILD_BACK_BETTER_BUSINESS_COUNCIL_.pdf

«France Relance recovery plan: building the France of 2030». (France's development strategy for the period up to 2030.). Available at: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/economic-diplomacy-foreign-trade/promoting-france-s-attractiveness/france-relance-recovery-plan-building-the-france-of-2030/

«European green deal». Available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e%20n/ip_19_661

«Industrial Strategy 2030» (Germany). Available at: https://nove.eu/wp-content/uploads/2019/02/Germany-Industrial-Policy-Strategy-2030.pdf

«New industrial strategy of the EU: opportunities for Ukraine» Available at: https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2020/09/dixi_pb_industrial-strategy_ukr_full_3.pdf

Переглядів статті: 32
Завантажень PDF: 32
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Ємець, В. (2023). СТРАТЕГІЧНІ ІНІЦІАТИВИ КРАЇН ЄС ЩОДО ЕКОНОМІЧНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЯК ОРІЄНТИР ДЛЯ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-8
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ