РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

  • Володимир Савченко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0001-7637-2124
  • Олег Маклюк Північноукраїнський інститут імені Героїв Крут Приватного акціонерного товариства«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0002-7429-692X
Ключові слова: економічна безпека, вища освіта, економіка знань, людський капітал, освітній процес, економічне зростання, загрози, визначальний фактор

Анотація

У статті розглянуто проблеми розвитку освіти з позицій її впливу на економічний поступ і конкретно на економічну безпеку держави. Детально характеризується роль економіки в житті країни і суспільства. Розкриваються проблеми трансформаційного розвитку і сучасна економічна ситуація у зв’язку з повномасштабною агресією росії. Пояснюються основи теорії економічної безпеки, безпекова ситуація в Україні та завдання на майбутнє. Особливий акцент робиться на необхідності розбудови економіки знань та ролі в цьому людського капіталу. Підкреслюється, що безпеки держави можна досягти тільки якщо суспільство розвивається на базі знань як на ресурсі, який постійно зростає в процесі його використання. Робиться наголос на особливому значенні забезпечення економічної безпеки високоякісними кадрами. Підкреслюється і обґрунтовується роль вищої освіти у розбудовчих економічних процесах. Надаються пріоритетні напрямки розвитку вищої освіти, проблемні ситуації із прогнозуванням кількості спеціалістів та шляхи забезпечення ефективного освітнього процесу. Пропонуються висновки щодо опрацьованого матеріалу та перспективні напрямки досліджень.

Посилання

Савченко В.Ф. Національна економіка. К.: Знання. 2011. 309 с. (Вища освіта XXI століття).

Кітура О.В. Роль економічної науки в житті суспільства та окремої людини. Міжнародні наукові інтернет-конференції. Секція 9. Економічна наука та освіта. 2017. Режим доступу: http://www/economy-confer.com.ua/full-article/2548/

Борщевський В., Куропась І., Орест М. Економіка війни та повоєнний економічний розвиток України: проблеми, пріоритети, завдання. Громадський простір, 2022. Режим доступу: https://www.prostir.ua/?news=ekonomika-vijny-ta-povojennyj-ekonomichnyj-rozvytok-ukrajiny-problemy-priorytety-zavdannya

Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Відновлення та розвиток економіки». Національна рада з відновлення України від наслідків війни. С. 9. Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/economic-recovery-and-development.pdf

Відновлення та реконструкція повоєнної економіки України : наукова доповідь. НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Електрон. дані. К., 2022. 305 с. Режим доступу : http://ief.org.ua/wpcontent/uploads/2022/12/Vidnovlennja-ta-reconstrukcsjapovojennoji-economiky.pdf

Піхоцький В. Ф., Піхоцька М. Р. Економічна безпека держави в сучасних умовах функціонування. ІІI Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи». Секція економіки і підприємництва. 2022. С. 192-193. Режим доступу: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/271921

Стратегія економічної безпеки України на період до 2025 року, затверджена Указом Президента України від 11 серпня 2021 року №347/2021

Жарінова А. Г. Розвиток економіки знань в контексті формування людського капіталу. Ефективна економіка, 2013. №11. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2536

Кузнєцова М. А. Роль науки та освіти в процесі становлення «економіки знань». Бізнес Інформ. 2021. №4. C. 6-11. Режим доступу: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-4_0-pages-6_11.pdf

Щокін Р.Г. Публічне адміністрування у сфері освіти: підходи до формування поняття. Право і суспільство. 2018. С. 224-230.

Мазур Ю. В., Палій С. А. Сутність і роль вищої освіти у розвитку національної економіки. Ефективна економіка. 2022. №3. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2022/72.pdf.

Маклюк О.В., Кононенко С.В. Вища освіта в умовах воєнного стану. Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції Соціально-економічна та правова політика України: виклики сьогодення (6 грудня 2023 року). Чернігів: Північноукраїнський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2023. 226 с. С.110-117. Режим доступу: http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2023/12/sbornik_2023_fall.pdf

Шапошников К., Шапошникова І., Жаворонок А. Напрями підвищення конкурентоспроможності вищої освіти в сучасних умовах. Проблеми і перспективи економіки та управління. Розділ Теоретичні проблеми розвитку національної економіки. 2022. № 1(29). С. 7-13.

Зубарєва Г.М. Управління кадровою безпекою бізнесу як інструмент активізації регіонального розвитку в повоєнний період. Економiка i органiзацiя управлiння. 2022. №2(46). С. 216-227.

Гребенюк В.В. Про необхідність розвитку малого підприємництва як особливого сектору економіки України Режим доступу: http://www. nuwm.rv.ua/metods/asp/v39ek.html

Вища та фахова передвища освіта в Україні. Державна служба статистики України. Режим доступу: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/osv/vush_osv/arh_vuz_20_u.html

Що таке професійна військова освіта? Міністерство оборони України. Режим доступу: https://www.mil.gov.ua/diyalnist/vijskova-osvita-na-tauka/shho-take-profesijna-vijskova-osvita.html

Savchenko V.F. (2011). Natsionalna ekonomika [National economy]. Kyiv: Znannya, 309 p. [in Ukrainian].

Kitura O.V. (2017). Rol ekonomichnoi nauky v zhytti suspilstva ta okremoi liudyny [The role of economic science in the life of society and an individual]. International scientific Internet conferences. Section 9. Economic science and education. Available at: http://www/economy-confer.com.ua/full-article/2548/ [in Ukrainian].

Borshchevskiy V., Kuropas I., Orest M. (2022). Ekonomika viiny ta povoiennyi ekonomichnyi rozvytok Ukrainy: problemy, priorytety, zavdannia [War economy and post-war economic development of Ukraine: problems, priorities, tasks]. Hromadskyi prostir – Public space. Available at: https://www.prostir.ua/?news=ekonomika-vijny-ta-povojennyj-ekonomichnyj-rozvytok-ukrajiny-problemy-priorytety-zavdannya [in Ukrainian].

The National Council for the Recovery of Ukraine from the Consequences of the War. (2022). Proekt Planu vidnovlennia Ukrainy [Project of the Recovery Plan of Ukraine]. Materials of the working group "Recovery and development of the economy". Available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/economic-recovery-and-development.pdf [in Ukrainian].

State University of Economics and predicted National Academy of Sciences of Ukraine (2022). Vidnovlennia ta rekonstruktsiia povoiennoi ekonomiky Ukrainy : naukova dopovid [Restoration and reconstruction of the post-war economy of Ukraine: scientific report]. Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine. 305 p. Available at: http://ief.org.ua/wpcontent/uploads/2022/12/Vidnovlennja-ta-reconstrukcsjapovojennoji-economiky.pdf [in Ukrainian].

Pihotsky V.F., Pihotska M.R. (2022). Ekonomichna bezpeka derzhavy v suchasnykh umovakh funktsionuvannia [Economic security of the state in modern conditions of functioning]. III International Scientific and Practical Conference "Business, Innovations, Management: Problems and Prospects". Section of economics and entrepreneurship, 192-193. Available at: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/271921 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2021). Stratehiia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy na period do 2025 roku [Strategy of economic security of Ukraine for the period until 2025], approved by the Decree of the President of Ukraine dated August 11, 2021, 347/2021.

Zharinova A. G. (2013). Rozvytok ekonomiky znan v konteksti formuvannia liudskoho kapitalu [Development of the knowledge economy in the context of human capital formation]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, vol.11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2536 [in Ukrainian].

Kuznetsova M. A. (2021). Rol nauky ta osvity v protsesi stanovlennia «ekonomiky znan» [The role of science and education in the process of formation of the "knowledge economy"]. Biznes Inform – Business Inform, vol. 4, 6-11. Available at: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-4_0-pages-6_11.pdf [in Ukrainian].

Shkokin R.G. (2018). Publichne administruvannia u sferi osvity: pidkhody do formuvannia poniattia [Public administration in the field of education: approaches to the formation of the concept]. Pravo i suspilstvo – Law and society, pp. 224-230 [in Ukrainian].

Mazur Y. V., Paliy S. A. (2022). Sutnist i rol vyshchoi osvity u rozvytku natsionalnoi ekonomiky [The essence and role of higher education in the development of the national economy]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, vol. 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2022/72.pdf [in Ukrainian].

Makliuk O.V., Kononenko S.V. (2023). Vyshcha osvita v umovakh voiennoho stanu [Higher education under martial law]. Collection of materials of the 1st All-Ukrainian scientific and practical conference Socio-economic and legal policy of Ukraine: today's challenges. Chernihiv: North Ukrainian Institute named after Heroiv Krut "MAUP University", pp. 110-117. Available at: http://maupchern.pp.ua/wp-content/uploads/2023/12/sbornik_2023_fall.pdf [in Ukrainian].

Shaposhnikov K., Shaposhnikova I., Zhavoronok A. (2022). Napriamy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti vyshchoi osvity v suchasnykh umovakh [Directions of increasing the competitiveness of higher education in modern conditions]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects of economics and management. Section Theoretical problems of the development of the national economy, vol. 1(29), pp. 7-13 [in Ukrainian].

Zubareva H.M. (2022). Upravlinnia kadrovoiu bezpekoiu biznesu yak instrument aktyvizatsii rehionalnoho rozvytku v povoiennyi period [Management of personnel security of business as a tool for activation of regional development in the post-war period]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia – Economics and management organization, vol. 2(46), pp. 216-227 [in Ukrainian].

Grebenyuk V.V. Pro neobkhidnist rozvytku maloho pidpryiemnytstva yak osoblyvoho sektoru ekonomiky Ukrainy [On the necessity of developing small entrepreneurship as a special sector of the economy of Ukraine]. Available at: http://www.nuwm.rv.ua/metods/asp/v39ek.html [in Ukrainian].

State Statistics Service of Ukraine. (2023). Vyshcha ta fakhova peredvyshcha osvita v Ukraini [Higher and professional pre-higher education in Ukraine]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/osv/vush_osv/arh_vuz_20_u.html [in Ukrainian].

Ministry of Defence Ukraine. (2023). Shcho take profesiina viiskova osvita? [What is professional military education?]. Available at: https://www.mil.gov.ua/diyalnist/vijskova-osvita-na-tauka/shho-take-profesijna-vijskova-osvita.html [in Ukrainian].

Переглядів статті: 46
Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Савченко, В., & Маклюк, О. (2023). РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-9
Розділ
ЕКОНОМІКА