РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ РАЦІОНАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ АНТРОПОТЕХНОГЕННОГО ТИСКУ НА ГІДРОСФЕРУ

Ключові слова: Концепція зменшення антропотехногенного впливу на гідросферу, реалізація Концепції, здоров’я населення, безпека водокористування, способи, циркулярна економіка

Анотація

Узагальнено проблему, що потребує розв’язання у процесі розробки Концепції зменшення антропотехногенного впливу на гідросферу, визначено строки її реалізації. Конкретизовано загрози водній безпеці в умовах війни та їх можливі негативні наслідки. Систематизовано шляхи і способи розв’язання проблеми зменшення антропотехногенного впливу на гідросферу. Визначено короткострокові да довгострокові результати впровадження Концепції для національної економіки, здоров’я населення України, екологічного стану навколишнього середовища, а саме: підвищення якості води за допомогою ліквідації скидання неочищених відходів у водні горизонти, поверхневі водні артерії, зведення до мінімуму небезпечних хімічних речовин та матеріалів у стоках, підвищення ефективності водокористування в усіх секторах, вирішення проблеми нестачі води, охорона і відновлення пов’язаних з водою екосистем тощо. Акцентується увага на мірі достатності необхідних фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів для реалізації Концепції в умовах війни.

Посилання

Авраменко Н. Л., Сагайдак І. С., Чорна Т. М. Економіка водокористування: стан, проблеми, перспективи: монографія. К. : ТОВ «7БЦ», 2018. 138 с.

Аналіз актуальних чинників погіршення якості питного водопостачання в контексті національної безпеки України. Аналітична записка. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/analiz-aktualnikh-chinnikiv-pogirshennya-yakosti-pitnogo.

Кичко І. І. Соціально-економічні детермінанти особистих потреб. Чернігів: Чернігівський державний технологічний університет, 2013. 333с.

Каневський Д. Що з'ясували вчені про вплив війни на водні ресурси України. URL: https://www.dw.com/uk/voda-ak-zbroa-so-zasuvali-naukovci-pro-vpliv-vijni-na-vodni-resursi-ukraini/a-65156412.

Хвесик М. А., Левковська Л. В., Сундук А. М. Системний підхід до економічної оцінки водних ресурсів України та її регіонів. Вісн. НАН України. 2016. № 7. С. 43-54. doi: 10.15407/visn2016.07.043.

Яцик А.В. Водні ресурси в контексті екологічної безпеки та збалансованого розвитку держави. Екологічний вісник. 2007. № 6(46). С. 21-24.

Пономаренко Р. В., Пляцук Л. Д., Третьяков О. В., Аблєєва І. Ю., Буц Ю. В., Барбашин В. В. Удосконалення методології визначення якісного стану водної екосистеми (на прикладі річки Дніпро). Комунальне господарство міст. 2020. № 1 (154). С. 82–93.

Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми “Питна вода України” на 2022-2026 роки. Розпорядження КМУ від 28 квітня 2021 р. № 388-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/388-2021-%D1%80#Text.

Водна стратегія України на період до 2050 року (Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2022 р. № 1134-р). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1134-2022-%D1%80#Text.

Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2020 року. Розпорядження КМУ від 3 вересня 2009 р. № 1029-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1029-2009-%D1%80#Text.

Хоменко І. О., Волинець Л. М., Горобінська І. В. Організаційно-економічний механізм функціонування і розвитку підприємств. Київський економічний. 2023. № 1. С. 86-92.

Кичко І. І. Концептуальні засади зменшення антропотехногенного впливу на гідросферу. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2023. № 9. URL: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-9-06-01.

Кичко І. І., Холодницька А. В. Раціональне водокористування в контексті забезпечення населення якісною питною водою, збереження здоров’я та тривалості життя. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2021. № 2 (26). С.7-17.

Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. URL: https://ips.ligazakon.net/document/F980188.

Shynkaruk, L., Ivanchenkova, L., Kychko, І., Kartashova, O., Melnyk, Y., & Ovcharenko, T. (2020). Managing the economy's investment attractiveness of the state as a component of international business development. International Journal of Management (IJM). May 2020, pp. 240-251. Retrieved from http://www.iaeme.com/Ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=5.

Khomenko I., Vuychenko M., Gomeniuk M., Mazur Y., Haidai O. Imperatives for the formation and development of the circular economy and global waste management. E3S Web Conf. Volume 255, 2021. International Conference on Sustainable, Circular Management and Environmental Engineering (ISCMEE 2021). Odesa, Ukraine, April 16, 2021. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501034.

Avramenko, N. L., Sahaydak, I. S., Chorna, T. M. (2018). Ekonomika vodokorystuvannya: stan, problemy, perspektyvy [Economics of water use: state, problems, prospects]: monograph. Kyiv: LLC «7BTs», 138 p. [in Ukrainian].

Analiz aktualʹnykh chynnykiv pohirshennya yakosti pytnoho vodopostachannya v konteksti natsionalʹnoyi bezpeky Ukrayiny. Analitychna zapyska [Analysis of actual factors of deterioration of the quality of drinking water supply in the context of national security of Ukraine. Analytical note]. Retrieved from https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/analiz-aktualnikh-chinnikiv-pogirshennya-yakosti-pitnogo [in Ukrainian].

Kychko, I. I. (2013). Sotsialʹno-ekonomichni determinanty osobystykh potreb [Socio-economic determinants of personal needs]. Chernihiv: Chernihivsʹkyy derzhavnyy tekhnolohichnyy universytet, 333 p. [in Ukrainian].

Kanevsʹkyy, D. (2023). Shcho z'yasuvaly vcheni pro vplyv viyny na vodni resursy Ukrayine [What scientists found out about the impact of the war on the water resources of Ukraine]. Retrieved from https://www.dw.com/uk/voda-ak-zbroa-so-zasuvali-naukovci-pro-vpliv-vijni-na-vodni-resursi-ukraini/a-65156412 [in Ukrainian].

Khvesyk, M. A., Levkovsjka, L. V., & Sunduk, A. M. (2016). Systemnyj pidkhid do ekonomichnoji ocinky vodnykh resursiv Ukrajiny ta jiji reghioniv [A systematic approach to the economic assessment of water resources of Ukraine and its regions]. Visn. NAN Ukrajiny, 7, 43-54. doi: 10.15407/visn2016.07.043 [in Ukrainian].

Yatsyk, A.V. (2007). Vodni resursy v konteksti ekolohichnoyi bezpeky ta zbalansovanoho rozvytku derzhavy [Water resources in the context of environmental security and balanced development of the state]. Ekolohichnyy visnyk, no. 6(46), pp. 21-24 [in Ukrainian].

Ponomarenko, R. V., Plyatsuk, L. D., Tretʹyakov, O. V., Ablyeyeva, I. Yu., Buts, Yu. V., Barbashyn, V. V. (2020). Udoskonalennya metodolohiyi vyznachennya yakisnoho stanu vodnoyi ekosystemy (na prykladi richky Dnipro [Improvement of the methodology for determining the qualitative state of the water ecosystem (on the example of the Dnipro River)]. Komunalʹne hospodarstvo mist – Communal management of cities, 1(154), 82–93 [in Ukrainian].

Pro skhvalennya Kontseptsiyi Zahalʹnoderzhavnoyi tsilʹovoyi sotsialʹnoyi prohramy “Pytna voda Ukrayiny” na 2022-2026 roky. Rozporyadzhennya KMU vid 28 kvitnya 2021 r. № 388-r [On the approval of the Concept of the Nationwide targeted social program "Drinking water of Ukraine" for 2022-2026. Decree of the CMU of April 28, 2021 No. 388]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/388-2021-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Vodna stratehiya Ukrayiny na period do 2050 roku (Skhvaleno rozporyadzhennyam Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 9 hrudnya 2022 r. № 1134-r) [Water strategy of Ukraine for the period until 2050 (Approved by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 9, 2022 No. 1134-r)]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1134-2022-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Pro skhvalennya Kontseptsiyi Zahalʹnoderzhavnoyi tsilʹovoyi prohramy rozvytku vodnoho hospodarstva na period do 2020 roku. Rozporyadzhennya KMU vid 3 veresnya 2009 r. № 1029-r [On the approval of the Concept of the State-wide target program for the development of water management for the period up to 2020. Order of the CMU dated September 3, 2009 No. 1029-r]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1029-2009-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Khomenko, I. O., Volynets, L. M, Horobinska, I. V. (2023). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm funktsionuvannia i rozvytku pidpryiemstv [Organizational and economic mechanism of functioning and development of enterprises]. Kyivskyi ekonomichnyi naukovyi zhurnal – Kyiv Economic Scientific Journal, No. 1, рр. 86-92 [in Ukrainian].

Kychko, I. I. (2023). Kontseptualʹni zasady zmenshennya antropotekhnohennoho vplyvu na hidrosferu [Conceptual principles of reducing anthropogenic impact on the hydrosphere]. Problemy suchasnykh transformatsiy. Seriya: ekonomika ta upravlinnya - Problems of modern transformations. Series: Economics and Management, No. 9. Retrieved from https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-9-06-01 [in Ukrainian].

Kychko, I. I., Kholodnytsʹka, A. V. (2021). Ratsionalʹne vodokorystuvannya v konteksti zabezpechennya naselennya yakisnoyu pytnoyu vodoyu, zberezhennya zdorovʺya ta tryvalosti zhyttya [Rational use of water in the context of providing the population with high-quality drinking water, preserving health and longevity]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya – Problems and prospects of the economy and management, No. 2 (26), pp. 7-17 [in Ukrainian].

Osnovni napryamy derzhavnoyi polityky Ukrayiny u haluzi okhorony dovkillya, vykorystannya pryrodnykh resursiv ta zabezpechennya ekolohichnoyi bezpeky [The main directions of the state policy of Ukraine in the field of environmental protection, use of natural resources and ensuring environmental safety]. Retrieved from https://ips.ligazakon.net/document/F980188 [in Ukrainian].

Shynkaruk, L., Ivanchenkova, L., Kychko, І., Kartashova, O., Melnyk, Y., & Ovcharenko, T. (2020). Managing the economy's investment attractiveness of the state as a component of international business development. International Journal of Management (IJM). May 2020, pp. 240-251. Retrieved from http://www.iaeme.com/Ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=5.

Khomenko, I., Vuychenko, M., Gomeniuk, M., Mazur, Y., Haidai, O. (2021). Imperatives for the formation and development of the circular economy and global waste management. E3S Web Conf. Volume 255, 2021. International Conference on Sustainable, Circular Management and Environmental Engineering (ISCMEE 2021). Odesa, Ukraine, April 16, 2021. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501034.

Переглядів статті: 42
Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Кичко, І., & Маргасова, В. (2023). РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ РАЦІОНАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ АНТРОПОТЕХНОГЕННОГО ТИСКУ НА ГІДРОСФЕРУ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-34
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ