МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ОБСЯГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

Ключові слова: обсяг реалізації, регресія, метод головних компонент, дерево рішення, k-ближніх сусідів

Анотація

В роботі досліджено завдання підвищення достовірності оцінювання обсягу реалізації послуг підприємств транспортної галузі. Аналізується залежність величини обсягу реалізації від наступних факторів: первісної вартості основних засобів, вартості нових основних засобів, середньооблікової кількості працівників, капітальних інвестицій. В наслідок дослідження були розроблені однофакторні та багатофакторні регресійні моделі за допомогою методів: найменших квадратів, k-ближніх сусідів, бінарного дерева рішень. Для побудови багатофакторної моделі за допомогою методу найменших квадратів до величини факторів був застосований метод головних компонент. Найбільш якісної моделлю оцінювання обсягу реалізації послуг підприємств транспортної галузі, за величиною середньої помилки апроксимації, виявилася модель на основі бінарного дерева рішень.

Посилання

Бервено О.В. Роль транспортної системи в національному менеджменті якості життя. Проблеми економіки. 2015. № 4. С. 92-98. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2015-4_0-pages-92_98.pdf

Вовк Ю. Аналіз стану транспортної системи України та перспективи її розвитку. Соціально-економічні проблеми і держава. 2015. № 2 (13). С. 5-15. URL: https://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15vyypyr.pdf

Іртищева І., Стегней М., Крамаренко І., Бойко Є., Надточій І., Сіренко І., Гришина Н., Іщенко О. Методичні підходи щодо оцінки ресурсного потенціалу та їх вплив на транспортну систему України. Вісник Хмельницького національного університету. 2022. № 6. Том 2. С. 189-195. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2023/02/2022-312-62-32.pdf

Комчатних О.В., Петровська С.І., Редько Н.О. Сучасний стан та перспективи розвитку транспортної інфраструктури в Україні. Причорноморські економічні студії. 2021. № 46. С. 11-16. URL: http://bses.in.ua/journals/2021/64_2021/4.pdf

Кушнір Л.В. Аналіз роботи транспорту України за основними показниками. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. № 12. С. 42-47. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_12/65.pdf

Прокудін Г.С., Дудник О.С., Чупайленко О.А. Інтеграція транспортної системи України у світову транспортну систему. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. № 4. С. 122-125. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/12791/1/%D0%86%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%AF%20%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%87%20%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%98%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%98.pdf

Соколова О.Є. Розробка сценаріїв сталого розвитку транспортної системи України. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2021. № 5. С. 117-125. URL: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2687/2524

Berveno O.V. (2015) Rol transportnoi systemy v natsionalnomu menedzhmenti yakosti zhyttia [The Role of the Transport System in the National Management of Life Quality]. The Problems of Economy, no. 4, pp. 92-98. Available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2023/02/2022-312-62-32.pdf (in Ukrainian)

Vovk Y. (2015) Analizuvannia stanu transportnoi systemy Ukrainy ta perspektyvy yii rozvytku [Analysis of the transport system of Ukraine and its development prospects]. SocioEconomic Problems and the State, no. 13 (2), pp. 5-15. Available at: https://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15vyypyr.pdf (in Ukrainian)

Irtyshcheva I., Stehnei M., Kramarenko I., Boyko E., Nadtochii I., Sirenko I., Hryshyna N., IshchenkoE. (2022) Metodychni pidkhody shchodo otsinky resursnoho potentsialu ta yikh vplyv na transportnu systemu Ukrainy [Methodical approaches to the assessment of resource potential and their impact on the transport system of Ukraine]. Herald of Khmelnytskyi national university. Economic sciences, no. 6, vol 2, pp. 189-195. Available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2023/02/2022-312-62-32.pdf (in Ukrainian)

Komchatnykh O., Petrovska S., Redko N. (2021) Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku transportnoi infrastruktury v Ukraini [Modern condition and development perspectives of the transport infrastructure in Ukraine]. Black Sea Economic Studies, no. 46, pp. 11-16. Available at: http://bses.in.ua/journals/2021/64_2021/4.pdf (in Ukrainian)

Kushnir L.V. (2015) Analiz roboty transportu Ukrainy za osnovnymy pokaznykamy [Analysis of the work of transport of Ukraine main indicators]. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Economic Sciences», no. 12, pp. 42-47. Available at: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_12/65.pdf (in Ukrainian)

Prokudin H.S., Dudnik O.C., Chupaylenko O.A. (2015) Intehratsiia transportnoi systemy Ukrainy u svitovu transportnu systemu [Ukraine transport system integration into the global transport system]. Uzhorod National University Herald. International Economic Relations And World Economy, no. 4, pp. 122-125. Available at: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/12791/1/%D0%86%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%AF%20%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%87%20%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%98%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%98.pdf (in Ukrainian)

Sokolova O.Ye. (2021) Rozrobka stsenariiv staloho rozvytku transportnoi systemy Ukrainy [Elaboration of Scenarios for Sustainable Development of the Transport System of Ukraine]. Visnyk of Vinnytsia Polytechnical Institute, no. 5, pp. 117-125. Available at: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2687/2524 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 53
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Прокопович, Л., & Шевчук, С. (2023). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ОБСЯГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-22
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають