ЧИННИКИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ В СЕКТОРІ HORECA: ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ

Ключові слова: глобалізація, персоналізація, якість, послуга, демографічні зміни, тенденція, прибуток, криза

Анотація

Стаття присвячена узагальненню основних тенденцій розвитку індустрії гостинності і сектора HoReCa (hotel, restaurant, café), які спричиняють необхідність застосування диверсифікації як стратегії розвитку підприємств. Визначено чотири глобальних тренди розвитку готельно-ресторанного бізнесу, зокрема: персоналізація, цифровізація, глобалізація та візуалізація. Підкреслена суттєва роль демографічних змін та старіння населення розвинених країн світу як чинника диверсифікації послуг індустрії гостинності. Досліджено гендерні аспекти в структурі робочої сили сектора HoReCa і визначено роль гендерної інклюзивності для сталого розвитку індустрії. Відзначено, що підприємства HoReCa співпрацюють практично з усіма секторами економіки, тому вони мають враховувати екологічні, економічні та соціальні аспекти на кожному етапі взаємодії із зовнішніми та внутрішніми зацікавленими сторонами, що спричиняє додаткову необхідність у диверсифікації послуг та продуктів сектору.

Посилання

Барна М.Ю., Салімон О.М., Сидоренко Т.М. Науково-методичні підходи до диференціації послуг підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Т. 30 (69). № 5. С. 164¬170. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/69-5-58

Вольперт М.В., Шмадченко П.В., Жихор О.Б. Аналіз та напрями вдосконалення фірмового стилю ресторану «Наша дача». Науковий вісник Ужгородського Університету. Серія Економіка. 2022. Вип. 1 (59). С. 73-78. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2022.1(59).73-78

Тарасюк Г. М., П’янков В. С. Індустрія гостинності України: становлення та розвиток. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2022. Вип. 43. С. 140¬143. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2022-43-24

Бєлобородова М.В. Соціальна відповідальність закладів індустрії гостинності в Україні: ретроспективний аналіз. Економічні горизонти. 2023. № 3(25). С. 36–46. URL: http://eh.udpu.edu.ua/article/view/286654

Терещук Н.В. Методологічні основи розвитку сервісології в ресторанному господарстві. Інновації та технології в сфері послуг і харчування. 2021. № 1-2 (3-4). С. 75–83. URL: http://itsf.chdtu. edu.ua/article/view/242686

Абрамова А. Г., Мирошник Ю. А. Еко-тренд в сфері гостинності: економічні та соціальні аспекти. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7904 DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.5.82

Безугла Л.С., Бєлобородова М.В., Герасименко Т.В. Формування інклюзивно-реабілітаційного туризму в Україні. Інновації та технології в сфері послуг і харчування. 2022. № 2 (6). С. 20¬25. URL: http://www.journals.chdtu.ck.ua/index.php/itsf/article/view/64

ISO/TS 26030:2019 Social responsibility and sustainable development — Guidance on using ISO 26000:2010 in the food chain. URL: https://www.iso.org/standard/71624.html

Online Event “HoReCa”: Food trends, emotional customer loyalty and sustainability are future topics. URL: https://ambiente.messefrankfurt.com/frankfurt/en/press/press-releases/ambiente/online-event-horeca-review.html

Табенська О.І. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності. Інтелект ХХІ. 2022. № 2. С. 51-56. https://doi.org/10.32782/2415-8801/2022-2.10

Ніколайчук О. А. Тренди розвитку вітчизняної індустрії гостинності в умовах Covid-19. Вісник ХНУ ім. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2021. Випуск 13. С. 108¬114. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-13-11

World Tourism Organization. Framework Convention on Tourism Ethics. 2020. Madrid. 32 p. DOI: https://doi.org/10.18111/9789284421671

UN General Assembly. Eradication of poverty and other development issues. 14 December 2022. URL: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2023-01/Resolution_A_RES_77_178_ENG.pdf?VersionId=jfpCQCnhCVjH1bgRlSHnxYi.ClSVFmKe

UN Women. Equality Means Business. URL: https://www.weps.org/resource/equality-means-business-weps-brochure

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-11#Text

World Tourism Organization. Gender-inclusive Strategy for Tourism Businesses. 2022. Madrid, DOI: https://doi.org/10.18111/9789284423262

Мірошніченко Б. Населення Землі швидко старіє, не вистачає працівників. Чи готова до цього світова економіка і що чекає на Україну? Економічна правда. 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/01/26/681778/

International Organization for Migration (IOM). Mapping risks to migrant workers in supply chains in Europe: Case studies and best practices from the agriculture, food-processing, manufacturing and hospitality sectors. 2022. IOM, Geneva. URL: https://eea.iom.int/sites/g/files/tmzbdl666/files/documents/Mapping-Risks-to-Migrant-Works-in-Europe.pdf

Barna, M., Salimon, O., Sydorenko, T. (2019). Naukovo-metodychni pidkhody do dyferentsiatsiyi posluh pidpryyemstv hotelʹno-restorannoho biznesu [Scientific and methodical approaches to the differentiation of services of hotel and restaurant business enterprises]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadsʹkoho. Seriya: Ekonomika i upravlinnya, 30 (69), no. 5, 164¬170. https://doi.org/10.32838/2523-4803/69-5-58 [in Ukrainian]

Volʹpert, M., Shmadchenko, P., Zhykhor, O. (2022). Analiz ta napryamy vdoskonalennya firmovoho stylyu restoranu «Nasha dacha» [nalysis and directions for improvement of the corporate style of the restaurant “Nasha dacha”]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho Universytetu. Seriya Ekonomika, 1 (59), 73¬78. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2022.1(59).73-78 [in Ukrainian]

Tarasyuk, H., P’yankov, V. (2022). Industriya hostynnosti Ukrayiny: stanovlennya ta rozvytok [The hospitality industry of Ukraine: formation and development]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu, 43, 140¬143. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2022-43-24 [in Ukrainian]

Bieloborodova, M. (2023). Sotsialʹna vidpovidalʹnistʹ zakladiv industriyi hostynnosti v Ukrayini: retrospektyvnyy analiz [Social responsibility of hospitality industry in Ukraine: a retrospective analysis]. Ekonomichni horyzonty, 3(25), 36¬46. URL: http://eh.udpu.edu.ua/article/view/286654 [in Ukrainian]

Tereshchuk, N. (2021). Metodolohichni osnovy rozvytku servisolohiyi v restorannomu hospodarstvi [Methodological foundations of the development of serviceology in the restaurant industry]. Innovatsiyi ta tekhnolohiyi v sferi posluh i kharchuvannya, 1-2 (3-4), 75–83. URL: http://itsf.chdtu. edu.ua/article/view/242686 [in Ukrainian]

Abramova, A., Myroshnyk, Yu. (2020). Eko-trend v sferi hostynnosti: ekonomichni ta sotsialʹni aspekty [Eco-trend in hospitality: economic and social aspects]. Efektyvna ekonomika, 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7904 DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.82 [in Ukrainian]

Bezuhla, L., Bieloborodova, M., and Herasymenko, T. (2022). Formuvannya inklyuzyvno-reabilitatsiynoho turyzmu v Ukrayini [Formation of inclusive rehabilitation tourism in Ukraine]. Innovatsiyi ta tekhnolohiyi v sferi posluh i kharchuvannya, 2 (6), 20-25. URL: http://www.journals.chdtu.ck.ua/index.php/itsf/article/view/64 [in Ukrainian]

ISO/TS 26030:2019 Social responsibility and sustainable development — Guidance on using ISO 26000:2010 in the food chain. URL: https://www.iso.org/standard/71624.html

Online Event “HoReCa”: Food trends, emotional customer loyalty and sustainability are future topics. URL: https://ambiente.messefrankfurt.com/frankfurt/en/press/press-releases/ambiente/online-event-horeca-review.html

Tabensʹka, O. (2022). Suchasni tendentsiyi rozvytku industriyi hostynnosti [Modern trends in the development of the hospitality industry]. Intelekt ХХІ, 2, 51-56. https://doi.org/10.32782/2415-8801/2022-2.10 [in Ukrainian]

Nikolaychuk, O. (2021). Trendy rozvytku vitchyznyanoyi industriyi hostynnosti v umovakh Covid-19 [Development trends of the domestic hospitality industry in the conditions of Covid-19]. Visnyk KHNU im. Karazina. Seriya «Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krayinoznavstvo. Turyzm, 13, 108¬114. DOI: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-13-11 [in Ukrainian]

World Tourism Organization (2020). Framework Convention on Tourism Ethics, Madrid, 32 p. DOI: https://doi.org/10.18111/9789284421671

UN General Assembly (2022). Eradication of poverty and other development issues. URL: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2023-01/Resolution_A_RES_77_178_ENG.pdf?VersionId=jfpCQCnhCVjH1bgRlSHnxYi.ClSVFmKe

UN Women. Equality Means Business. URL: https://www.weps.org/resource/equality-means-business-weps-brochure

Konventsiya Rady Yevropy pro zapobihannya nasylʹstvu stosovno zhinok i domashnʹomu nasylʹstvu ta borotʹbu iz tsymy yavyshchamy (Stambulʹsʹka konventsiya) [Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention)]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-11#Text [in Ukrainian]

World Tourism Organization (2022). Gender-inclusive Strategy for Tourism Businesses, Madrid, DOI: https://doi.org/10.18111/9789284423262

Miroshnichenko, B. (2022). Naselennya Zemli shvydko stariye, ne vystachaye pratsivnykiv. Chy hotova do tsʹoho svitova ekonomika i shcho chekaye na Ukrayinu? [The population of the Earth is rapidly aging, there is not enough workers. Is the world economy ready for this and what awaits Ukraine?] Ekonomichna pravda. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/01/26/681778/ [in Ukrainian]

International Organization for Migration (IOM) (2022) Mapping risks to migrant workers in supply chains in Europe: Case studies and best practices from the agriculture, food-processing, manufacturing and hospitality sectors. IOM, Geneva. URL: https://eea.iom.int/sites/g/files/tmzbdl666/files/documents/Mapping-Risks-to-Migrant-Works-in-Europe.pdf

Переглядів статті: 95
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Борисова, О., Пшеничний, Б., & Алєксєєнко, В. (2023). ЧИННИКИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ В СЕКТОРІ HORECA: ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-86
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА