ПОТЕНЦІЙНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА

Ключові слова: інвестиції, інновації, основний капітал, тіньова економіка, фондовий ринок, джерела фінансування інвестицій

Анотація

Стаття присвячена актуальному питанню визначенню потенційних інвестиційних ресурсів інноваційного оновлення виробництва. Існуюча модель розвитку економіки України не сприяє залученню інвестиційних ресурсів для оновлення суспільного виробництва на якісно новій технологічній базі та структурній перебудові економіки. Для розробки ефективного механізму стимулювання інноваційного оновлення основного капіталу необхідно насамперед дослідити та проаналізувати можливі джерела інвестиційних ресурсів інноваційного оновлення основного капіталу. Проаналізовано зовнішні джерела інвестиційних ресурсів таки як прямі іноземні інвестиції, фондовий ринок, інвестиційний ресурс тіньової економіки. Виділені основні причини які перешкоджають залученню інвестиційного ресурсу цих джерел для інноваційного оновлення виробництва.

Посилання

De Backer K., Miroudot S., Rigo D. (2019). Multinational enterprises in the global economy: Heavily discussed, hardly measured. VoaEU.org, September 25. URL: https://cepr.org/voxeu/columns/multinational-enterprises-global-economy-heavily-discussed-hardly-measured (дата звернення 24.07.2023)

Офіційний сайт Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 24.07.2023)

Шовкун І.А. Неоіндустріалізація в Україні: чи є макроекономічні передумови та інвестиційний потенціал? Економіка та прогнозування. 2016. №4. С. 48-69.

Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua (дата звернення 24.07.2023)

World Investment Report 2022. UNCTAD. 2022. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2022_en.pdf (дата звернення 24.07.2023)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Аналітичні дані щодо розвитку фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/ (дата звернення 24.07.2023)

Щодо Стратегічного плану діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку як головного розпорядника бюджетних коштів на 2019- 2021 роки Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Наказ 93 від 21 червня 2018 року URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG_NHl-KCBAxX0IhAIHbJVD4kQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nssmc.gov.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2F%25D0%259D%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7-93_%25D0%25A1%25D0%259F_2019.doc&usg=AOvVaw1gfJMXnP_4JER8YovgRvCE&opi=89978449 (дата звернення 24.07.2023)

Подмазко О.М. Макроекономічна результативність процесу зменшення тіньового сектора економіки України. Інвестиції: практика та досвід. 2023. №12. С. 95-100. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.12.95

De Backer, K. & Miroudot, S. & Rigo, D. (2019). Multinational enterprises in the global economy: Heavily discussed, hardly measured. VoaEU.org, September 25. Available at: https://cepr.org/voxeu/columns/multinational-enterprises-global-economy-heavily-discussed-hardly-measured (accessed July 24, 2023)

The official site of State Statistics Service of Ukraine. Available at: URL: https://www.ukrstat.gov.ua URL: https://www.ukrstat.gov.ua (accessed July 24, 2023)

Shovkun I.A. (2016) Neoindustrializatsiia v Ukraini: chy ye makroekonomichni peredumovy ta investytsiinyi potentsial? [Neo-industrialization in Ukraine: are there macroeconomic prerequisites and investment potential?] Ekonomika ta prohnozuvannia, no 4, pp. 48¬69. [in Ukrainian]

The official site of NBU. Available at: URL: https://bank.gov.ua (accessed July 24, 2023)

World Investment Report 2022. UNCTAD. 2022. Available at: URL: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2022_en.pdf (accessed July 24, 2023)

The official site of National Securities and Stock Market Commission. Analytical data on the development of the stock market. Available at: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights (accessed July 24, 2023)

Shchodo Stratehichnoho planu diialnosti Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku yak holovnoho rozporiadnyka biudzhetnykh koshtiv na 2019-2021 roky Natsionalna komisiia z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku Nakaz 93 vid 21 chervnia 2018 roku [Regarding the Strategic Plan of the National Securities and Stock Market Commission as the main manager of budget funds for 2019-2021 National Securities and Stock Market Commission Order 93 of June 21, 2018]. Available at: URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG_NHl-KCBAxX0IhAIHbJVD4kQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nssmc.gov.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2F%25D0%259D%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7-93_%25D0%25A1%25D0%259F_2019.doc&usg=AOvVaw1gfJMXnP_4JER8YovgRvCE&opi=89978449 (accessed July 24, 2023)

Podmazko O.M. (2023) Makroekonomichna rezultatyvnist protsesu zmenshennia tinovoho sektora ekonomiky Ukrainy. [Macroeconomic effectiveness of the process of reducing the shadow sector of the economy of Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid. no 12. pp. 95¬100. Available at: DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.12.95 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 46
Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Подмазко, О. (2023). ПОТЕНЦІЙНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-84
Розділ
ЕКОНОМІКА