ТРАНСКОРДОННІ ВІДНОСИНИ ЯК СПОСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ЕТНІЧНОГО ТУРИЗМУ

Ключові слова: етнічний туризм, потенціал, тур, транскордонне співробітництво

Анотація

Транскордонні відносини в напрямку Україна – Румунія − Молдова – це інструмент співробітництва, який відіграє важливу роль посередника у процесі переговорів між країнами та дає можливість сторонам за допомогою форм транскордонного співробітництва, серед яких важливу роль відіграє туризм, визначити оптимальний варіант співпраці, здійснення кооперації. Україна має можливість раціонально використовувати своє географічне розташування в Європі, в тому числі, і за рахунок транскордонного співробітництва в системі загальнорегіонального розвитку туризму. Етнічний туризм є однією зі складових туризму, що динамічно розвивається. Він пробуджує інтерес до культури, традицій, сприяє відродженню та збереженню культурної спадщини. Етнічна проблематика стає одним із актуальніших питань у світі. Етнічний туризм, як фактор стійкого соціокультурного розвитку єврорегіону Україна − Румунія − Молдова, має значні можливості, які, наразі, недостатньо використовуються у сфері туризму. Дане питання актуальне та вимагає як теоретичних так і практичних напрацювань. В статті проаналізована співраця в межах транскордонного співробітництва Одеської області Молдови та Румунії. Розкрито сутність етнічного туризму. Визначено етнічний потенціал Одеської області. Розроблено новий етнотур з локаціями Одеської області, Румунії, Молдови. Визначено етнічний склад населення відвідуваних локацій.

Посилання

Головне управління статистики в Одеській області. URL: http://www.od.ukrstat.gov.ua

Дейнека О. І., Демченко В. В. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних територій // Регіональна економіка. 2008. № 2. С. 276¬279.

Куйбіда В.С., Ткачук А.Ф., Толкованов В.В. Транскордонне співробітництво та розвиток транскордонних кластерів. Збірник. Київ : Крамар. 2009. 42 с

Мікула Н., Пастернак О. Транскордонні кластери // Регіональна економіка. 2009. №2. С. 228¬231.

Мікула Н.А., Толкованов В.В. Транскордонне співробітництво : Київ : Видавництво «Крамар». 2011. 259 с.

Можливості організації етнічного туризму в Одеській області URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96.pdf

Окуньовська Ю. В. Транскордонне співробітництво з Україною в умовах війни // Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. №7. 2022. С. 70¬74

Послуги підтримки МСП в пріоритетних регіонах. EuropeAid /121495/C/SV/UA. GFA Consulting Group. Державний комітет України з регуляторної політики та підприємництва (ДКРП). Київ 2006 р. 38 c.

Регіональна політика і механізми її реалізації : монографія / [за ред.. М. І. Долішнього]. – К.: Наукова думка, 2003. – 503 с.

Римар М. В., Пилипенко С. М. Розвиток іноземного туризму в Україні в контексті євроінтеграції // Вісник НУВГП. Рівне. 2016. Вип. 4 (36), ч. 2. С. 413¬421.

Рожнова В. Проблеми та перспективи розвитку етнотуризму: зарубіжний та український досвід // Етнічна історія народів Європи. 2013. Вип. 39. С. 35-44.

Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи. URL:http://www.liet.lviv.ua/redakce/index.php?clanek=1048&lanG=uk&slozka=75&

Семів Л. Регіональна політика: людський вимір : монографія. Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України. 2004. 392 c.

Семів Л. К. Структурні зрушення національного ринку праці: від теорії до // Регіональна економіка. 2018. № 1. С. 154¬156

Стрільчук В. Особливості українсько-польського транскордонного співробітництва у сфері туризму // Волинський музейний вісник: Музеї у дослідженні та збереженні пам’яток культурної спадщини західноукраїнських етнічних земель. Наук. зб. Вип. 4. Луцьк. 2012. С. 215-218.

Стрільчук В. В. Транскордонне співробітництво України та Республіки Польща у сфері туризму: особливості та проблеми // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць. Київ : Видавництво «Гілея». 2014. Вип. 91 (12). С. 126¬130.

Транскордонне співробітництво України: стан, проблеми, перспективи: монографія / За заг.ред. І. В. Артьомова. Ужго-род: МПП «Гражда». 2012. 520 с.

Транскордонне співробітництво та спільний європейський просіть: теорія, практика і нові можливості / Ред. Я. Турчин, Т. Астрамович-Лейк, О. Горбач, Львів-Ольштин, 2018, URL https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/pages/2150/monografiya4forum.pdf

Транскордонне співробітництво: правові основи та успішні практики : посібник / Євчак Ю.Б., Зарді А., Лазур Я.В., Очкаі Д., Санченко А.Є., Сошников А.О., Устименко В.А., Фетько Ю.І. / за заг. ред. В.А. Устименка; ред.-упоряд. Гук А.К., Санченко А.Є. Київ, 2020. 152 с.

Practical Guide to Cross-border Cooperation / Third Edition 2000 / Phare / AEBR / EC. P.216, p. 64

Wood R.E., 2018, Ethnic tourism: the state and cultural changes in Southeast Asia. In: Annals of Tourism Research, Camden. С. 353-374

Yang L. Planning for Ethnic Tourism: Case Studies from Xishuangbanna, Yunnan, China - Waterloo, Ontario, Canada, 2018, 359 с.

Golovne upravlіnnya statistiki v Odes'kіj oblastі [Main Department of Statistics in the Odessa region]. Available at: http://www.od.ukrstat.gov.ua

Deineka O. I., Demchenko V. V. (2008). Klasteri ta konkurentospromozhnіst' prikordonnih teritorіj [Clusters and competitiveness of border territories]. Regіonal'na ekonomіka, 2, 276-279.

Kuibida V. S., Tkachuk A. F., Tolkovanov V. V. (2009). Transkordonne spіvrobіtnictvo ta rozvitok transkordonnih klasterіv [Cross-border cooperation and development of cross-border clusters]. Collection. Kiyv, Kramar Publ, 42.

Mikula N., Pasternak O. (2009). Transkordonnі klasteri [Cross-border clusters]. Regіonal'na ekonomіka, 2, 228-231.

Mikula N. A., Tolkovanov V. V. (2011). Transkordonne spіvrobіtnictvo [Cross-border cooperation]. Kiyv, Kramar Publ., 259.

Mozhlivostі organіzacії etnіchnogo turizmu v Odes'kіj oblastі [Opportunities for organizing ethnic tourism in the Odessa region]. Available at: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96.pdf

Okunyovskaya Yu. V. (2022). Transkordonne spіvrobіtnictvo z Ukraїnoyu v umovah vіjni [Cross-border cooperation with Ukraine in the conditions of war]. Bulletin of the Vasyl Stus Donetsk National University, 7, 70¬74.

Poslugi pіdtrimki MSP v prіoritetnih regіonah [SME support services in priority regions]. EuropeAid /121495/C/SV/UA. GFA Consulting Group. (2006). State committee of Ukraine for regulatory policy and entrepreneurship (SCRP). Kiyv, 38.

Regіonal'na polіtika і mekhanіzmi її realіzacії [Regional Policy and mechanisms of its implementation]. (2003). Monograph, Ed. Dolishny M. I., Naukova Dumka publ., 503.

Rymar M. V., Pilipenko S. M. (2016). Rozvitok іnozemnogo turizmu v Ukraїnі v kontekstі evroіntegracії [Development of foreign tourism in Ukraine in the context of European integration]. Bulletin of NUWEE, Rivne, 4 (36), 2, 413-421.

Rozhnova V. (2013). Problemi ta perspektivi rozvitku etnoturizmu: zarubіzhnij ta ukraїns'kij dosvіd [Problems and prospects of development of ethnotourism: foreign and Ukrainian experience]. Ethnic history of the peoples of Europe, 39, 35¬44.

Rozvitok ukraїns'kogo etnoturizmu: problemi ta perspektivi. [Development of Ukrainian ethnotourism: problems and prospects]. Available at: http://www.liet.lviv.ua/redakce/index.php?clanek=1048&lanG=uk&slozka=75&

Semiv L. K. (2004). Regіonal'na polіtika: lyuds'kij vimіr [Regional Policy: human dimension]. Monograph, Lviv, Institute of regional studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, 392.

Semiv L. K. (2018). Strukturnі zrushennya nacіonal'nogo rinku pracі [Structural shifts of the national labor market]. Regіonal'na ekonomіka, 1, 154-156.

Strilchuk V. (2012). Strіl'chuk V. Osoblivostі ukraїns'ko-pol's'kogo transkordonnogo spіvrobіtnictva u sferі turizmu [Features of Ukrainian-Polish cross-border cooperation in the field of tourism]. Volyn Museum bulletin: museums in the study and preservation of monuments of cultural heritage of western Ukrainian ethnic lands. Nauk. Zb, Lutsk, 4, 215¬218.

Strilchuk V. V. (2014). Transkordonne spіvrobіtnictvo Ukraїni ta Respublіki Pol'shcha u sferі turizmu: osoblivostі ta problem [Cross-border cooperation of Ukraine and the Republic of Poland in the sphere of tourism: features and problems]. Gileya: scientific Bulletin, Collection of scientific papers, Gilea Publ., Kiev, 91 (12), 126¬130.

Transkordonne spіvrobіtnictvo Ukraїni: stan, problemi, perspektivi [Cross-border cooperation of Ukraine: State, problems, prospects]. (2012). Monograph Ed. I. V. Artemov, MCHP "Grazhda", Uzhgorod, 520.

Transkordonne spіvrobіtnictvo ta spіl'nij єvropejs'kij prosіt': teorіya, praktika і novі mozhlivostі [Cross-border cooperation and joint European request: theory, practice and new opportunities]. (2018). Ed. Y. Turchin, T. Astramovich-Lejk, O. Gorbach, Lviv-Olsztyn. Available at: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/pages/2150/monografiya4forum.pdf

Evchak Yu.B., Zardi A., Lazur Ya. V., Ochkai D., Sanchenko A. E., Soshnikov A. A., Ustimenko V. A., Fetko Yu. I. Ed. V. A. Ustimenko; Ed.-comp. Guk A. K., Sanchenko A. E. (2020). Transkordonne spіvrobіtnictvo: pravovі osnovi ta uspіshnі praktiki : posіbnik [Cross-border cooperation: legal bases and successful practices: a manual]. Kiyv, 152.

Practical Guide to Cross-border Cooperation (2000). Third Edition, Phare, AEBR, EU R. 216, 64.

Wood R.E. (2018). Ethnic tourism: the state and cultural changes in Southeast Asia. In: Annals of Tourism Research, Camden, 353¬374

Yang L. (2018). Planning for Ethnic Tourism: Case Studies from Xishuangbanna, Yunnan, China - Waterloo, Ontario, Canada, 359.

Переглядів статті: 71
Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Олійник, В. (2023). ТРАНСКОРДОННІ ВІДНОСИНИ ЯК СПОСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ЕТНІЧНОГО ТУРИЗМУ . Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-75