МАКРОФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ У ВОЄННИЙ ЧАС

  • Роберт Галустян Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0009-0000-6640-7645
Ключові слова: рівень інфляції, валютний курс, макрофінансова стабільність, індекс ПФТС, зовнішній борг, дефіцит бюджету

Анотація

У статті досліджено проблему макрофінансової стабільності України в умовах війни. Проаналізовано динаміку основних фінансових макроекономічних показників: рівень інфляції та обмінний курс, облікова ставка центрального банку та кредитні ставки комерційних банків, обсяг кредитних ресурсів, державний бюджет, бюджетний дефіцит, розмір зовнішнього боргу держави, стан фондового ринку. В результаті аналізу показників виявлено зростання курсу гривні по відношенню до долара США та до євро; зниження рівня інфляції, збільшення обсягів зовнішнього державного боргу; спад ділової активності; зменшення платоспроможності держави; погіршення стану фінансового ринку (зменшення індексу ПФТС), зростання облікової ставки, зростання дефіциту бюджету. В проекті державного бюджету на наступний (2023 рік) планується утримати макрофінансову стабільність.

Посилання

Zakhozhay K. Macrobudget statistics as a financial regulation instrument under the conditions of decentralization. Modernization of Public Finance: Current Issue and Challenges: Collection of Scientific Papers. International scientific conference, March 13, 2018. K.: Agrar Media, 2018. р. 11¬12.

Висоцька І. Проблеми забезпечення стабільності та стійкості фінансової системи України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2012. Випуск 2. С. 30¬38.

Захожай К., Жам О. Основні принципи і пріоритети макрофінансової стабілізації в контексті економічного розвитку держави. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2019/8.pdf (дата звернення: 10.09.2023).

Кабінет Міністрів України. URL:

https://www.kmu.gov.ua/news/minfin-niderlandi-nadadut-ukrayini-kredit-na-sumu-do-200-mln-yevro-na-pilgovih-umovah (дата звернення: 10.09.2023).

Макрофінансова стабільність, потреби ЗСУ та підтримка людей. URL: https://lb.ua/economics/2022/08/08/525648_makrofinansova_stabilnist.html (дата звернення: 10.09.2023).

Міжнародний валютний фонд. URL: https://www.imf.org/ru/Home (дата звернення: 10.09.2023).

Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/ (дата звернення: 10.09.2023).

Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zafiksuvav-ofitsiyniy-kurs-grivni-do-dolara-ssha-na-novomu-rivni-ta-vjiv-nizku-dodatkovih-zahodiv-dlya-zbalansuvannya-valyutnogo-rinku-ta-pidtrimannya-stiykosti-ekonomiki-v-umovah-viyni (дата звернення: 10.09.2023).

НБУ підвищив ставку до 25%. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/06/2/687760/ (дата звернення: 10.09.2023).

Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): монографія. 2005. 240 с.

Сибірянська Ю., Сивульська Н., Захожай К. Макрофінансовий аналіз: збірник аналітичних завдань та кейсів. 2-ге видання. К.: КНЕУ, 2018. 107 с.

Сущенко О. Сутність, принципи та пріоритети макрофінансової стабілізації України. Фінанси України. 2013. № 1. с. 75.

Тропіна В. Макрофінансова стабільність: теоретичні підходи та емпіричний аналіз. URL: http://sf.wunu.edu.ua/index.php/sf/article/view/913 (дата звернення: 10.09.2023).

Хлівний В., Рудик Н. Основи розробки системи макрофінансових індикаторів. Ринок цінних паперів. 2013. № 7-8. С. 33-34.

Zakhozhay K. (2018) Macrobudget statistics as a financial regulation

instrument under the conditions of decentralization, Modernization of Public Finance: Current Issue and Challenges: Collection of Scientific Papers, K.: Agrar Media. рр. 11—12.

Vysotska I. (2012) Problemy zabezpechennia stabilnosti ta stiikosti

finansovoi systemy Ukrainy [Problems of ensuring the stability and stability of the financial system of Ukraine]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav [Scientific Bulletin of the Lviv State University of Internal Affairs]. Seriia ekonomichna, vol. 2, рр. 30¬38. (in Ukrainian).

Zakhozhai K., Zham O. (2019) Osnovni pryntsypy i priorytety

makrofinansovoi stabilizatsii v konteksti ekonomichnoho rozvytku derzhavy [Basic principles and priorities of macro-financial stabilization in the context of the economic development of the state]. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2019/8.pdf (accessed September 10, 2023). (in Ukrainian).

Сabinet of Ministers of Ukraine. Available at:

https://www.kmu.gov.ua/news/minfin-niderlandi-nadadut-ukrayini-kredit-na-sumu-do-200-mln-yevro-na-pilgovih-umovah (accessed September 10, 2023).

Macro-financial stability, needs of the Armed Forces and support of

people. Available at: https://lb.ua/economics/2022/08/08/525648_makrofinansova_stabilnist.html (accessed September 10, 2023).

International Monetary Fund. Available at: https://www.imf.org/ru/Home

(accessed September 10, 2023).

Ministry of Finance. Available at:

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/ (accessed September 10, 2023).

National Bank of Ukraine. Available at:

https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zafiksuvav-ofitsiyniy-kurs-grivni-do-dolara-ssha-na-novomu-rivni-ta-vjiv-nizku-dodatkovih-zahodiv-dlya-zbalansuvannya-valyutnogo-rinku-ta-pidtrimannya-stiykosti-ekonomiki-v-umovah-viyni (accessed September 10, 2023).

NBU raised the interest rate to 25%. URL:

https://www.epravda.com.ua/publications/2022/06/2/687760/ (accessed September 10, 2023).

Oparin V. (2005) Finansova systema Ukrainy (teoretyko-metodolohichni

aspekty) [Ukraine's financial system (theoretical and methodological aspects)]. Monohrafiia [a monograph]. 2005. 240 р. (in Ukraine).

Sybiryanska Y., Syvulska N., and Zakhozhay K. (2018) Makrofinansotyi

analiz: zbirnyk analytychnych zavdan ta keysiv [Macrofinance analysis: collection of analytical tasks and case studies]. KNEU, K. 107 p. (in Ukraine).

Suschenko O. (2013) Sutnist, printsypy ta priorytety makrofinansovoi

stabilizatsyyi Ukrainy [The essence, principles and priorities of the macrofinancial stabilization of Ukraine], AFM, K. (in Ukraine).

Tropina V. (2016) Makrofinansova stabilnist: teoretychni pidkhody ta

empirychnyi analiz [Macrofinancial stability: theoretical approaches and empirical analysis]. Available at: http://sf.wunu.edu.ua/index.php/sf/article/view/913 (accessed September 10, 2023).

Khlivnyyi V., Rudyk N. (2013) Osnovy rozrobky systemy

makrofinansovych indykatoriv [Fundamentals of the development of a system of macrofinancial indicators]. KNEU, K. (in Ukraine).

Переглядів статті: 73
Завантажень PDF: 53
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Галустян, Р. (2023). МАКРОФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ У ВОЄННИЙ ЧАС. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-48
Розділ
ЕКОНОМІКА