FINTECH В УКРАЇНІ: ШЛЯХ ДО ІННОВАЦІЙНОГО МАЙБУТНЬОГО БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

Ключові слова: Fintech, блокчейн, безготівкові розрахунки, інноваційний підхід, стартап, регулювання, цифрові фінансові технології

Анотація

Ця наукова стаття присвячена комплексному аналізу та оцінці розвитку фінансових технологій (fintech) в Україні та їхнього впливу на безготівкові розрахунки. Дослідження спрямоване на розкриття сучасного стану ринку fintech українського сектору фінансів та виявлення ключових тенденцій, які визначають трансформацію способу фінансових взаємодій. У статті розглянуто значення аспектів безпеки та конфіденційності даних у fintech галузі, а також висвітлюється можливі ризики і виклики, пов'язані з інтеграцією фінансових технологій. Окремий акцент робиться на прогнозуванні майбутнього розвитку fintech в Україні та його потенційному впливі на фінансову структуру країни. У матеріалі статті проаналізовано профільні fintech компанії на українському ринку та їхні інноваційні продукти, а також проілюстровано їхній внесок у сучасну фінансову інфраструктуру.

Посилання

Oxford dictionary. FinTech. URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/fintech

Кавецький В.Я. Застосування блокчейн-системи у фінансовій сфері. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2018. Випуск 2 (130). С. 14–18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2018_2_5

Філатова О. Штучний інтелект в FinTech. URL: https://psm7.com/fintech/ii-v-fintex.html

Arner D. FinTech: Evolution and Regulation / D. Arner URL: https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/1978256/D-Arner-FinTech-Evolution-Melbourne-June-2016.pdf

Український фінтех 2023 URL: https://ain.ua/2023/06/21/ukrayinskyy-finteh-2023/

Про monobank URL: https://www.monobank.ua/about?lang=uk

Про систему Portmone URL: https://www.portmone.com.ua/r3/uk/about

Company Overview N-iX URL: https://www.n-ix.com/company-overview/

NovaPay URL: https://novapay.ua/sogodni/

Блокчейн (Blockchain) технологія: що це простими словами. Огляд і опис: історія, принцип роботи, застосування, перспективи, використання в криптовалютах. URL: https://biznescat.com/crypto/362-blockchain-tekhnologiya.html

Демчишак Н., Дубик Г., Гриб В. Розвиток експорту цифрових технологій в умовах формування єдиного цифрового простору Європейського Союзу. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 73–79. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.6.73

Oxford dictionary. FinTech. [Oxford dictionary. FinTech] URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/fintech

Kavetskyi V.Ya. (2018) Zastosuvannia blokchein-systemy u finansovii sferi [Application of the blockchain system in the financial sphere] Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy. No 2 (130). S. 14–18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2018_2_5

Filatova O. Shtuchnyi intelekt v FinTech. [Artificial intelligence in FinTech] URL: https://psm7.com/fintech/ii-v-fintex.html

Arner D. FinTech: Evolution and Regulation [FinTech: Evolution and Regulation]. URL: https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/1978256/D-Arner-FinTech-Evolution-Melbourne-June-2016.pdf

Ukrainskyi fintekh 2023 [Ukrainian fintech 2023]. URL: https://ain.ua/2023/06/21/ukrayinskyy-finteh-2023/

Pro monobank [About monobank]. URL: https://www.monobank.ua/about?lang=uk

Pro systemu Portmone [About the Portmone system]. URL: https://www.portmone.com.ua/r3/uk/about

Company Overview N-iX [Company Overview N-iX]. URL: https://www.n-ix.com/company-overview/

NovaPay [NovaPay]. URL: https://novapay.ua/sogodni/

Blokchein (Blockchain) tekhnolohiia: shcho tse prostymy slovamy. Ohliad i opys: istoriia, pryntsyp roboty, zastosuvannia, perspektyvy, vykorystannia v kryptovaliutakh. [Blockchain technology: what it is in simple words. Overview and description: history, principle of operation, application, prospects, use in cryptocurrencies]. URL: https://biznescat.com/crypto/362-blockchain-tekhnologiya.html

Demchyshak N., Dubyk H., Hryb V. (2020) Rozvytok eksportu tsyfrovykh tekhnolohii v umovakh formuvannia yedynoho tsyfrovoho prostoru Yevropeiskoho Soiuzu [The development of the export of digital technologies in the conditions of the formation of a single digital space of the European Union]. Ekonomika ta derzhava. No 6. S. 73–79. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.6.73

Переглядів статті: 85
Завантажень PDF: 80
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
В’язовий, С. (2023). FINTECH В УКРАЇНІ: ШЛЯХ ДО ІННОВАЦІЙНОГО МАЙБУТНЬОГО БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-36
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ